Usvojen Akcioni plan 2018-2020. implementacije Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020.

Na 113. sjednici Vlade KS, održanoj 08.02.2018. godine, usvojen je Akcioni plan 2018-2020. implementacije Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020.godine.
Akcioni plan (AP) Strategije razvoja za 2018-2020. predstavlja operacionalizaciju strategije, sadrži sve mjere i aktivnosti/projekte u okviru strateških i prioritetnih ciljeva planirane da budu implementirane tokom 2018-2020., kao i finansijski okvir potreban za njihovu realizaciju, te određuje dinamiku i nositelje odgovornosti za realizaciju mjera.

Akcioni plan je pripremio Zavod za planiranje razvoja KS u saradnji sa Kantonalnim odborom za razvoj za implementaciju Strategije razvoja KS do 2020. i uz podršku ILDP projekta.