Usvojen Akcioni plan 2019-2021. implementacije Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020.

Na IX sjednici Vlade KS, održanoj 07.03.2019. godine, usvojen je Akcioni plan 2019-2021. implementacije Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020.godine. Akcioni plan (AP) Strategije razvoja za 2019-2021. predstavlja operacionalizaciju Strategije koji sadrži sve mjere i aktivnosti/projekte u okviru strateških i prioritetnih ciljeva planirane da budu implementirane tokom 2019-2021., kao i finansijski okvir potreban za njihovu realizaciju, te određuje dinamiku i nositelje odgovornosti za realizaciju mjera. Akcioni plan je pripremio Zavod za planiranje razvoja KS u saradnji sa Kantonalnim odborom za razvoj za implementaciju Strategije razvoja KS do 2020. i uz podršku ILDP projekta.