Geodetsko i geološko snimanje

- Na području Općine Novi Grad lokalitet Sokolje u toku je ažuriranje geodetskih podloga i geoloških istražnih radova za potrebe izrade Regulacionog plana "Sokolje".