Naredba

KANTON SARAJEVO
ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA
BROJ: 01 -49-7547/16
CANTON OF SARAJEVO
INSTITUTE FOR CANTON PLANNING
DATUM: 15.11.2016.

Na osnovu čl. 66. stav 2. i čl. 68. stav 4. Zakona o organizac111 organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (.,Službene novine Federacije BiH" broj 35/05) i člana 7. Zakona o državnoj službi u Fedraciji BiH („Službene novine Federacije BiH" broj 29/03) donosim

NAREDBU

  1. Zabranjuje se ulazak svim licima u službene prostorije Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo u svojstvu stranki ili privatno, izuzev: Službenih osoba - nosilaca funkcija ili uposlenika organa i organizacija Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i općina na području Kantona Sarajevo (Predjednik/Predsjedateljica Skupštine Kantona Sarajevo, Premijera Vlade Kantona Sarajevo, ministara ministarstava Kantona Sarajeva, rukovodećih službenika organa Kantona Sarajevo, Gradonačelnika, rukovodećih službenika gradske uprave, općinskih načelnika i rukovodećih službenika općinskih organa uprave), ostalih zaposlenika organa i organizacija Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i općina na području Kantona Sarajevo, a koji su pozvani na službene sastanke.
  2. U Zavod je dozvoljen ulazak službenih lica: službena lica organa sigurnosti - policija i dostavljači/kuriri za poštu.
  3. Nalaže se uposlenicima Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo da mogu organizovati službene sastanke o poslovima iz djelokruga rada Zavoda samo ukoliko imaju pismeni dokaz (pismeno ili elektronskom poštom- e-mail) da su uputili poziv za službeni sastanak.
  4. Službenim sastancima koji se organizuju ili održavaju u prostorijama Zavoda moraju prisustvovati najmanje dva uposlenika Zavoda.
  5. Obavezno je sačiniti zapisnik sa službenog sastanka u kome će se navesti sljedeći podaci: prisutni sastanku, vrijeme održavanja sastanka, tema sastanka, kratka zabilješka izjašnjenja prisutnih sastanku, usaglašeni zaključci sa sastanka, ukoliko se ne može doći do usaglašenih zaključaka, onda se evidentiraju izdvojena mišljenja.
  6. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja a s njom će se upoznati svi uposlenici, biti će istaknuta na oglasnim pločama Zavoda i na vidnim mjestima na portirnicama/recepcij ama Zavoda.

                                                                                                                                                                                               Direktor:

Hamdija Efendić dipl.ing.građ.

DokumentVeličina
PDF icon naredbe_15_11_2016.pdf340.77 KB