Obavještenje o ažuriranju geodetskih podloga

Na lokalitetim Jarčedoli, Kanara, Alipašin most V i VI u toku je ažuriranje geodetskih podloga i izvođenje istražnih radova o inžinjerskogeološkim i geotehničkim osobinama tereba za potrebe izrade Regulacionih planova.
Mole se građani i vlasnici nekretnina da dozvole neometan pristup istim radnicima firmi koje izvode ove radove.