Realizovani projekti

 

PROVEDBENO - PLANSKA DOKUMENTACIJA

 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO;  Izmjene i dopune  RP posebnog područja glavnog gradskog centra "Marijin Dvor";  ; Službene Novine KS , 11/97 - Odluka o pristupanju izradi
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; RP Gradski centar "Marijin Dvor" ;  ; Službene Novine KS , 17/99; 51/13 - Prečišćeni tekst
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; Odluka o utvrđivanju  režima zabrane građenja na području Kvadranta C Marijin Dvor;  ; Službene Novine KS , 19/97
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; RP Sportsko-rekreativni centar " Pašino Brdo-Strelište"; Službene Novine KS , 19/97; Službene Novine KS , 19/00
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; RP "Dupovci i Grivići";  ; Službene Novine KS, 11/98- Odluka o pristupanju izradi
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; RP Rekreaciono-zabavni centar "Pionirska dolina"; Službene Novine KS , 11/98; Službene Novine KS , 17/99
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; RP "Centar-Vogošća"; Službene Novine KS , 13/98; Službene Novine KS , 16/00
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; RP "Centar-Novo-Sarajevo"; Službene Novine KS , 13/98; Službene Novine KS , 09/00; 07/11 Prečišćeni tekst
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; RP "Hadžići-Centar"; Službene Novine KS , 13/98; Službene Novine KS , 13/98- Odluka o pristupanju izradi
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; RP "Lijeva obala Miljacke-Bistrik"; Službene Novine KS , 13/98; Službene Novine KS , 10/05 (PRVA FAZA)
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; Izmjene RP "Lužani"; Službene Novine KS , 13/98; Službene Novine KS , 21/99
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; RP "Alipašin Most VII"; Službene Novine KS , 04/99; Službene Novine KS , 28/01
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; RP "Rajlovac III"; Službene Novine KS , 04/99; Službene Novine KS , 32/01
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; RP Poslovna zona "ŠIP"; Službene Novine KS , 04/99; Službene Novine KS , 11/01
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; Izmjene RP Industrijski kompleks "UNIS" u Vogošći; Službene Novine KS , 10/99; Službene Novine KS , 28/01; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju, 28/01
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; RP "Energopetrol" u Blažuju;  ; Službene Novine KS , 10/99- Odluka o pristupanju izradi
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; RP "Paromlinska"; Službene Novine KS , 10/99; Službene Novine KS , 20/01
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; RP Privredne zone "Donje Telalovo polje"; Službene Novine KS , 13/99; Službene Novine KS , 18/05
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; RP Šehidsko spomen mezarje "Kovači";  ; Službene Novine KS , 17/99
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; RP "Otoka-Meander";  ; Službene Novine KS , 24/00
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; RP "Zetra";  ; Službene Novine KS , 07/01; 19/02
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; RP Rekreaciono-sportsko područje "Bentbaša";  ; Službene Novine KS , 18/05
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; UP "KVADRANT 12"; Službene Novine KS , 07/98; Službene Novine KS , 21/99
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; UP "Hotel Evropa"; Službene Novine KS , 13/98; Službene Novine KS , 17/99
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; UP "Trg međunarodnog prijateljstva"; Službene Novine KS , 13/02; Službene Novine KS , 13/02
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; UP "Groblje Bare-proširenje";  ; Službene Novine KS , 13/99; 02/00-Ispravka (Odluka o pristupanju izradi)
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; UP "Proizvodno-uslužni i rekreacioni centar RVI Ilijaš"; Službene Novine KS , 10/99; Službene Novine KS , 14/00 - usvojen Projektni program
 • OPĆINA TRNOVO; Urbanističke osnove za naselja Dejčići, Dujmovići, Ledići, Mijanovići, Ostojići i Umčani;  ; Službene Novine KS , 11/98
 • SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO; UP "Proizvodno-trgovački centar Blažuj II"; Službene Novine KS , 21/98; Službene Novine KS , 13/04
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Alipašin Most I"; Službene Novine KS , 09/00; Službene Novine KS , 11/01
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Alipašin Most II i III"; Službene Novine KS , 09/00; Službene Novine KS , 17/01
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Pofalići-Ciglane"; Službene Novine KS , 09/00; 05/02; Službene Novine KS , 01/03
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Sarajevogas-Bosnalijek"; Službene Novine KS , 09/00; Službene Novine KS , 05/02
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Gradski park Crni vrh"; Službene Novine KS , 17/00; 17/02; 06/03; 11/04; Službene Novine KS , 17/01; 06/03; 11/04
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene RP "Zetra"; Službene Novine KS , 24/01; 35/06; Službene Novine KS , 51/12 - Prečišćeni tekst
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Gradski park Betanija"; Službene Novine KS , 20/00; Službene Novine KS , 25/02
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Hepok-Čengić Vila III"; Službene Novine KS , 20/00; 17/01; Službene Novine KS , 13/02
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Brdo Hrasno" uz proširenje obuhvata; Službene Novine KS , 20/00; Službene Novine KS , 33/01
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Stup-Nedžarići"; Službene Novine KS , 20/00; Službene Novine KS , 13/02
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVOO; RP "Soukbunar"; Službene Novine KS , 20/00; 19/04; 24/05; 22/18 dopuna Odluke; Službene Novine KS , 13/02
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Kanara"; Službene Novine KS , 20/00; Službene Novine KS , 03/03; 32/16
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Čobanija"; Službene Novine KS , 24/06; 17/07; Službene Novine KS , 20/09; 11/17
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Čobanija"; Službene Novine KS , 21/16; Službene Novine KS , 11/17  po skraćenom postupku
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "RTV"; Službene Novine KS , 20/00; Službene Novine KS , 17/01
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Hrid"; Službene Novine KS , 20/00; Službene Novine KS , 17/02; 11/17
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Švrakino Selo-Mlakve"; Službene Novine KS , 25/00; Službene Novine KS , 15/03
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Bačići"; Službene Novine KS , 20/00; Službene Novine KS , 13/02
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Koševsko Brdo"; Službene Novine KS , 25/00; 25/02; Službene Novine KS , 12/03
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP prostorne cjeline "Mjedenica"; Službene Novine KS , 01/01; Službene Novine KS , 10/02
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Hrasno II"; Službene Novine KS , 17/01; Službene Novine KS , 19/04
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Jagomir II"; Službene Novine KS , 24/01; Službene Novine KS , 15/03
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Mahale-Medrese"; Službene Novine KS , 17/02; 19/09; Službene Novine KS , 15/14
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP Kvadrant "C" - Marijin Dvor; Službene Novine KS , 05/02; 34/05; 22/07; Službene Novine KS , 27/03
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Zabrđe"; Službene Novine KS , 10/02; Službene Novine KS , 03/04
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Radava"; Službene Novine KS , 10/02; Službene Novine KS , 03/04
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Bojnik-Dobroševići"; Službene Novine KS , 10/02; Službene Novine KS , 06/04
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP " Mahale-Kovači"; Službene Novine KS , 17/02; 19/09; Službene Novine KS , 15/14
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP Kvadrant "C1" - Marijin Dvor; Službene Novine KS , 25/02; 34/05; Službene Novine KS , 43/16 - Prečišćeni tekst
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP Gradski centar "Marijin Dvor" - I FAZA; Službene Novine KS , 08/04; Službene Novine KS , 08/04
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP Gradski centar "Marijin Dvor" - II FAZA;  ; Službene Novine KS , 28/07
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Bosnalijek"; Službene Novine KS , 12/03; Službene Novine KS , 24/05
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Koševo"; Službene Novine KS , 12/03; Službene Novine KS , 31/04; 45/17
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Park šuma-Hum"; Službene Novine KS , 15/03; Službene Novine KS , 23/09
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Sedrenik"; Službene Novine KS , 18/03; Službene Novine KS , 31/05
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Panjina kula - Hrastovi, lokalitet Breka"; Službene Novine KS , 18/03; Službene Novine KS , 17/06
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Hrasno I" ; Službene Novine KS , 21/03; Službene Novine KS , 31/06
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP prostorne cjeline "Bjelave - Nemanjina" (Čekaluša);  ; Službene Novine KS , 03/04 - Izmjena Odluke o provođenju
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Privredna zona Rajlovac"; Službene Novine KS , 17/04; Službene Novine KS , 26/08
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Dobrinja"; Službene Novine KS , 28/04; Službene Novine KS , 35/06
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Dopuna RP Šehidsko spomen mezarje "Kovači"; Službene Novine KS , 02/05; Službene Novine KS , 24/05
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Centar-Novo-Sarajevo"; Službene Novine KS , 25/05; 15/06; 20/11; Službene Novine KS , 03/08; 02/13
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Centar-Novo-Sarajevo" (po skraćenom postupku);  ; Službene Novine KS , 24/11
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Centar-Novo-Sarajevo" (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 14/12; Službene Novine KS , 33/12
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP Poslovna zona "ŠIP"; Službene Novine KS , 25/05; Službene Novine KS , 02/07
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "TMZ-FEROELEKTRO"; Službene Novine KS , 39/05; Službene Novine KS , 28/07
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "TMZ-FEROELEKTRO" (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 02/14; Službene Novine KS , 31/14
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Širokača"; Službene Novine KS , 10/06; Službene Novine KS , 23/08
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Nedžarići I"; Službene Novine KS , 17/06; Službene Novine KS , 18/08
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Individualno stanovanje Rajlovac"; Službene Novine KS , 24/06; Službene Novine KS , 23/08
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Otoka-Meander"; Službene Novine KS , 02/07; Službene Novine KS , 26/08
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Jagomir I"; Službene Novine KS , 24/06; Službene Novine KS , 20/09
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP Rekreaciono-zabavni centar "Pionirska dolina"; Službene Novine KS , 02/07; Službene Novine KS , 05/07
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Gazijin Han"; Službene Novine KS , 05/07; Službene Novine KS , 37/09
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Švrakino selo-Centar"; Službene Novine KS , 17/07; Službene Novine KS , 37/09
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Velešići"; Službene Novine KS , 17/07; Službene Novine KS , 24/11
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Crni Vrh"; Službene Novine KS , 17/07; Službene Novine KS , 36/10
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Alipašin Most VII"; Službene Novine KS , 06/08; 15/16; Službene Novine KS , 17/07
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Alipašin Most VII";  ; Službene Novine KS , 08/16 - Prečišćeni tekst
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Alipašin Most VII" (ZONA C - skraćeni postupak); Službene Novine KS , 04/16; 15/16; Službene Novine KS , 27/16
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Buća Potok I"; Službene Novine KS , 06/08; Službene Novine KS , 33/10
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Logavina"; Službene Novine KS , 08/08; Službene Novine KS , 24/11
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Pofalići"; Službene Novine KS , 11/08; Službene Novine KS , 17/11
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Bjelave-Čekaluša"; Službene Novine KS , 15/08; Službene Novine KS , 07/12
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Bjelave-Mejtaš"; Službene Novine KS , 15/08; Službene Novine KS , 07/12
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Podgaj-Tekija"; Službene Novine KS , 26/08; Službene Novine KS , 36/10
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Buća Potok II"; Službene Novine KS , 19/09; Službene Novine KS , 48/13
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Boljakov potok"; Službene Novine KS , 19/09; Službene Novine KS , 31/14
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Breka"; Službene Novine KS , 28/09; Službene Novine KS , 34/11
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Vitkovac"; Službene Novine KS , 32/09; Službene Novine KS , 31/14
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Briješće"; Službene Novine KS , 32/09; Službene Novine KS , 32/13
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Koševsko brdo"; Službene Novine KS , 06/10; Službene Novine KS , 32/13
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Kovačići-Centar"; Službene Novine KS , 06/10; Službene Novine KS , 34/11
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Kovačići-Centar" (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 27/17; Službene Novine KS , 07/18
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Kovačići"; Službene Novine KS , 06/10; Službene Novine KS , 25/13
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Park šuma Mojmilo"; Službene Novine KS , 10/10; 20/11; 44/13; Službene Novine KS , 23/14
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Ciglane"; Službene Novine KS , 10/10; Službene Novine KS , 46/12;
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Ahatovići"; Službene Novine KS , 10/10; Službene Novine KS , 10/14
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Mahmutovac"; Službene Novine KS , 12/11; 11/17; Službene Novine KS , 19/15
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Alifakovac-Babića Bašča"; Službene Novine KS , 34/11; Službene Novine KS , 11/18
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Paromlinska"; Službene Novine KS , 20/11; Službene Novine KS , 41/15
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Jarčedoli"; Službene Novine KS , 46/12; 11/17; Službene Novine KS , 49/15; 13/17
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Kanara"; Službene Novine KS , 46/12; Službene Novine KS , 32/16
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Stambena zona Šip" (područje općine Centar); Službene Novine KS , 32/13; Službene Novine KS , 11/16
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Sokolje"; Službene Novine KS , 48/13; Službene Novine KS , 18/17
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Robno-transportni centaru Halilovićima"; Službene Novine KS , 07/14; Službene Novine KS , 31/14
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Rajlovac III"; Službene Novine KS , 10/14; 21/16; Službene Novine KS , 33/18
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Bojnik II"; Službene Novine KS , 01/15; Službene Novine KS , 15/18
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Lijeva obala Miljacke-Bistrik" (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 11/17; Službene Novine KS , 13/17
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Hrid" (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 11/17; Službene Novine KS , 13/17
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Mahmutovac" (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 11/17; Službene Novine KS , 13/17
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Jarčedoli" (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 11/17; Službene Novine KS , 13/17
 • OPĆINA CENTAR; Izmjene  i dopune RP naselja Ciglane ("Đuro Đaković") - izmjena i dopuna ovog plana i donesenih 1990.godine; Službene Novine KS , 03/96; Službene Novine KS , 03/96
 • OPĆINA CENTAR; UP "Narodno pozorište"; Službene Novine KS , 16/01; Službene Novine KS , 21/03
 • OPĆINA CENTAR; UP "Kvadrant Sirano-Pozorište mladih"; Službene Novine KS , 34/01; Službene Novine KS , 25/03; 22/07
 • OPĆINA CENTAR; UP "Robna kuća" - BBI CENTAR; Službene Novine KS , 23/02; 08/04; Službene Novine KS , 17/04
 • OPĆINA CENTAR; UP "Skenderija"; Službene Novine KS , 05/03; 18/06; Službene Novine KS , 35/07
 • OPĆINA CENTAR; UP "Zetra-Ulica Patriotske lige"; Službene Novine KS , 16/03; Službene Novine KS , 22/06
 • OPĆINA CENTAR; UP "Golf igralište-Betanija"; Službene Novine KS , 08/04; Službene Novine KS , 20/06
 • OPĆINA CENTAR; UP "Šehića Bašta"; Službene Novine KS , 13/04; Službene Novine KS , 02/09
 • OPĆINA CENTAR; UP ulaznog kompleksa "Gradski park Betanija"; Službene Novine KS , 21/05; Službene Novine KS , 02/09
 • OPĆINA CENTAR; UP "Raiffeisen bank-Koševo"; Službene Novine KS , 32/05; Službene Novine KS , 29/06
 • OPĆINA CENTAR; UP "Trg Oslobođenja-Alija Izetbegović"; Službene Novine KS , 01/07; Službene Novine KS , 28/08
 • OPĆINA CENTAR; UP "Veliki park"; Službene Novine KS , 20/07; Službene Novine KS , 20/08
 • OPĆINA CENTAR; UP lokaliteta "Centrotrans-Alhos" - I faza; Službene Novine KS , 12/08; Službene Novine KS , 02/14
 • OPĆINA CENTAR; UP "Tron-Šip"; Službene Novine KS , 36/09; Službene Novine KS , 20/10
 • OPĆINA CENTAR; UP "Jezerine-Poljine"; Službene Novine KS , 03/11; Službene Novine KS , 23/13
 • OPĆINA CENTAR; UP "Tehnički fakultet-Koševo"; Službene Novine KS , 50/13; Službene Novine KS , 33/16
 • OPĆINA CENTAR; Izmjene i dopune RP "Gradski centar Marijin Dvor" - II faza podzemna garaža u ulici Bulevar Franca Lehara; Službene Novine KS , 20/18; Službene Novine KS , 33/18 - Van snage Odluka o izradi
 • OPĆINA CENTAR; Izmjene i dopune RP "Koševo" - lokalitet Vrtovi sunca (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 45/17; Službene Novine KS , 06/18
 • OPĆINA CENTAR; Izmjene i dopune RP Rekreaciono-zabavni centar "Pionirska dolina" - granice obuhvata (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 49/17; Službene Novine KS , 21/18
 • OPĆINA CENTAR; Izmjene i dopune RP "Čobanija" za lokalitet "Pozorišna kafana"- restoran "Dva ribara" (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 49/17; Službene Novine KS , 15/18
 • OPĆINA CENTAR; Izmjene i dopune RP "Koševo" - granice obuhvata (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 49/17; Službene Novine KS , 21/18
 • OPĆINA CENTAR; Izmjene i dopune RP "Ciglane" - lokalitet Diplomatsko-konzularno predstavništvo (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 51/17; Službene Novine KS , 09/18
 • OPĆINA CENTAR; Izmjene i dopune RP Stambena zona "ŠIP" - stambeni objekat na k.č. 701, K.O. Sarajevo VI; Službene Novine KS , 10/18; Službene Novine KS, 33/18
 • OPĆINA CENTAR; Izmjene i dopune RP Poslovna zona "ŠIP" - lokalitet "EU-trening centar" - centar za razvoj i implementaciju evropskih projekata-parcela K58; Službene Novine KS , 10/18; Službene Novine KS, 33/18
 • OPĆINA CENTAR; Izmjene i dopune RP  "Bjelave-Čekaluša" - stambeni objekat na k.č. 366, 367 i 368 K.O. Sarajevo IV; Službene Novine KS , 10/18; Službene Novine KS, 33/18
 • OPĆINA CENTAR; Izmjene i dopune RP  "Bjelave-Čekaluša" - (Bolnička ulica k.č. 93/3 K.O. Sarajevo IV); Službene Novine KS , 15/18; Službene Novine KS, 33/18
 • OPĆINA CENTAR; Izmjene i dopune RP "Panjina kula - Hrastovi, lokalitet Breka" - stambeni objekat na k.č. 1180 K.O. Sarajevo X; Službene Novine KS , 10/18; Službene Novine KS , 30/18
 • OPĆINA CENTAR; Izmjene i dopune RP "Panjina kula - Hrastovi, lokalitet Breka" - na parceli k.č. 1757 K.O. Sarajevo V; Službene Novine KS , 21/18; Službene Novine KS , 33/18
 • OPĆINA CENTAR; Izmjene i dopune RP "Zetra" - izmjena dijela trase biciklističke staze; Službene Novine KS , 20/18; Službene Novine KS , 30/18
 • OPĆINA CENTAR; Izmjene i dopune RP "Podgaj-Tekija" - parcele B1 i B3; Službene Novine KS , 20/18; Službene Novine KS , 33/18
 • OPĆINA CENTAR; Izmjene i dopune RP "Bjelave-Mejtaš" za lokalitet Katolički školski centar "Sv.Josip" u ul.Mehmed-paše Sokolovića; Službene Novine KS , 25/18; Službene Novine KS , 33/18
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija UP "Magribija";  ; Službene Novine KS , 26/05
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP prostorne cjeline "Bjelave-Nemanjina" (Čekaluša);  ; Službene Novine KS , 33/05; 13/07; 25/08
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Jagomir I";  ; Službene Novine KS , 22/06; 02/10; 12/10; 33/17
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija Izmjena i dopuna RP naselja"Đuro Đaković" ;  ; Službene Novine KS , 12/06; 19/07; 30/09
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Koševo";  ; Službene Novine KS , 12/06; 27/10; 30/11; 52/12; 18/16; 33/17
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija UP "Zetra-Ulica Patriotske lige";  ; Službene Novine KS , 29/08
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Koševsko Brdo";  ; Službene Novine KS , 06/07; 24/15; 37/15; 10/16; 40/16; 33/17
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Breka";  ; Službene Novine KS , 13/07; 19/09; 39/15; 11/16; 33/17
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Bjelave-Mejtaš";  ; Službene Novine KS , 19/07
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Bosnalijek";  ; Službene Novine KS , 21/07; 20/10
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija Izmjena i dopuna RP Poslovne zone "Šip" - (građevinska parcela K77);  ; Službene Novine KS , 28/07; 31/07; 40/08; 04/09; 01/10; 18/11; 24/11; 16/13; 41/13
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija UP "Podgaj-Tekija";  ; Službene Novine KS , 19/07
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija Izmjena i dopuna RP Rekreaciono-zabavni centar "Pionirska dolina" ;  ; Službene Novine KS , 25/08
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Radava";  ; Službene Novine KS , 40/08; 01/13; 13/14
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Panjina kula - Hrastovi, lokalitet Breka";  ; Službene Novine KS , 04/09; 30/09; 01/10; 16/13; 20/13
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija UP "Skenderija";  ; Službene Novine KS , 25/09; 01/13
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija UP Klinički centar "Koševo";  ; Službene Novine KS , 02/10
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Jugobanka";  ; Službene Novine KS , 29/10
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija UP "BBI centar";  ; Službene Novine KS , 34/10
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Čobanija";  ; Službene Novine KS , 11/11; 21/11; 05/12; 33/12; 02/13; 10/13; 20/13; 41/13;
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Jagomir I" (ulica Nahorevska-Trafostanica);  ; Službene Novine KS , 24/11; 25/12
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Park-šuma- Hum";  ; Službene Novine KS , 05/12; 41/13
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Jagomir II";  ; Službene Novine KS , 01/13; 16/13; 20/13; 41/13; 42/14; 20/15
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija UP Kvadrant Sirano-Pozorište mladih;  ; Službene Novine KS , 01/13
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Zetra";  ; Službene Novine KS , 20/13; 30/13; 24/16; 23/17
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Ciglane";  ; Službene Novine KS , 41/13
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Bjelave-Čekaluša";  ; Službene Novine KS , 41/13
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija Izmjena i dopuna RP Poslovne zone "Šip" - (građevinska parcela K76);  ; Službene Novine KS , 01/14
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija Izmjena i dopuna RP  "Radava";  ; Službene Novine KS , 13/14
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Bjelave-Čekaluša";  ; Službene Novine KS , 13/14; 27/14; 29/14; 05/16
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Gradski park Crni vrh" (lamele 222,223, 224,225);  ; Službene Novine KS , 13/14
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Gradski centar Marijin Dvor";  ; Službene Novine KS , 27/14 - Prečišćeni tekst
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Podgaj-Tekija";  ; Službene Novine KS , 10/12; 09/13; 27/14; 24/16
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Čobanija" (gr.parcela broj 6-poslovni objekat "A" LAKE);  ; Službene Novine KS , 27/14
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija UP Klinički centar;  ; Službene Novine KS , 27/14
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Jagomir";  ; Službene Novine KS , 34/14
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Jagomir I" (Stambeni objekat u ulici Nahorevska-Lamela A);  ; Službene Novine KS , 42/14
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Jagomir II" (QSI-Internacionalna škola Sarajevo);  ; Službene Novine KS , 21/15
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija  RP "Bjelave-Čekaluša" (Stambeno-poslovni objekat u ul.Bjelave br.2 i 4);  ; Službene Novine KS , 23/15
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Zetra" - (Stambeno-poslovni objekat Domoinvest d.d. Sarajevo);  ; Službene Novine KS , 27/15
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Gradski park Betanija";  ; Službene Novine KS , 29/15
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Crni vrh" - (Stambeni objekat uz ulicu Odobašina);  ; Službene Novine KS , 29/15
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Podgaj-Tekija" (Stambeno-poslovni objekat na parceli SP2-Ahmedspahić Petrol d.o.o);  ; Službene Novine KS , 32/15
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija Izmjena i dopuna RP Poslovne zone "Šip" - (Inovacijsko-tehnološki park));  ; Službene Novine KS , 44/15
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija UP "Jugobanka";  ; Službene Novine KS , 02/16
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Bjelave";  ; Službene Novine KS , 05/16
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Jagomir II";  ; Službene Novine KS , 24/16
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija  RP "Bjelave-Čekaluša" (Stambeni objekat P+2 u ul.Derebent br.7);  ; Službene Novine KS , 48/16
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Čobanija" (Stambeni objekat P0+S+P+3 u ul. Ejuba Ademovića br.19);  ; Službene Novine KS , 51/16
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP Stambena zona "Šip" (područje općine Centar) (Izmjena građevinskih markica i preparcelacija unutar vlasničke parcele);  ; Službene Novine KS , 04/17
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Gradski park Betanija" (vjerski objekat-džamija Kromolj);  ; Službene Novine KS , 11/17 
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija Izmjena i dopuna RP Poslovne zone "Šip" - (kružni tok, lokalitet Šip);  ; Službene Novine KS , 23/17 
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Gradski park Betanija" (kružni tok, lokalitet Šip);  ; Službene Novine KS , 23/17 
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija UP "Veliki park" - objekat KJKP "Park";  ; Službene Novine KS , 24/17 
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Gradski centar Marijin Dvor" - poslovni objekat - građevinska parcela A3;  ; Službene Novine KS , 26/17 
 • OPĆINA CENTAR; Korekcija RP "Breka" (Sportsko-rekreativni park Grdonj);  ; Službene Novine KS , 28/17 
 • OPĆINA HADŽIĆI; Plan parcelacije za izgradnju turističko-rekreacionog kompleksa "Pioneers system d.o.o Sarajevo) u mjestu Ljubina;  ; Službene Novine KS , 14/17
 • OPĆINA HADŽIĆI; Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja "Alyaseen" Dragoradi;  ; Službene Novine KS , 14/17
 • OPĆINA HADŽIĆI; RP "Donji Hadžići II i III i Garovci "; Službene Novine KS , 29/02; Službene Novine KS , 39/05
 • OPĆINA HADŽIĆI; RP "Mrđanović Polje"; Službene Novine KS , 09/05; Službene Novine KS , 21/07
 • OPĆINA HADŽIĆI; UP "Lato-benzinska stanica"; Službene Novine KS , 39/08; Službene Novine KS , 36/10
 • OPĆINA HADŽIĆI; UP "Sara company-benzinska stanica"; Službene Novine KS , 39/08; Službene Novine KS , 36/10
 • OPĆINA HADŽIĆI; RP "Hadžići"; Službene Novine KS , 26/10; Službene Novine KS , 09/14
 • OPĆINA HADŽIĆI; RP "Privredna zona Hadžići"; Službene Novine KS , 11/17; Službene Novine KS , 49/17
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Poslovna zona Stup"; Službene Novine KS , 19/99; Službene Novine KS , 24/02
 • OPĆINA ILIDŽA; Izmjene i dopune  RP dijela prostorne cjeline "Stup I"; Službene Novine KS , 20/99; 19/01; Službene Novine KS , 29/06
 • OPĆINA ILIDŽA; UP "Mala aleja" - Ilidža; Službene Novine KS , 19/99; Službene Novine KS , 29/01
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Stup-Nukleus"; Službene Novine KS , 21/00; 13/11; Službene Novine KS , 24/02; 02/12
 • OPĆINA ILIDŽA; Izmjene i dopune  RP "Centar-Ilidža";  ; Službene Novine KS , 33/05
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Terme-Ilidža"; Službene Novine KS , 04/01; Službene Novine KS , 03/04
 • OPĆINA ILIDŽA; Izmjene i dopune RP "Hrasnica"; Službene Novine KS , 19/01; Službene Novine KS , 14/04
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Osijek"; Službene Novine KS , 34/01; Službene Novine KS , 14/04
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Kamenjače"; Službene Novine KS , 34/01; Službene Novine KS , 14/04
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Riverina-Sastavci"; Službene Novine KS , 10/02; Službene Novine KS , 25/02
 • OPĆINA ILIDŽA; Izmjene i dopune RP "Lužani"; Službene Novine KS , 24/02; Službene Novine KS , 11/04
 • OPĆINA ILIDŽA; Izmjene i dopune RP "Butmir"; Službene Novine KS , 26/02; Službene Novine KS , 30/09
 • OPĆINA ILIDŽA; Izmjene i dopune RP "Banjsko-rekreativni kompleks Ilidža"; Službene Novine KS , 06/04; Službene Novine KS , 28/07
 • OPĆINA ILIDŽA; Izmjene i dopune  RP "Stari Stup"; Službene Novine KS , 11/04; Službene Novine KS , 29/06
 • OPĆINA ILIDŽA; Izmjene i dopune RP "Dobrinja"; Službene Novine KS , 32/04; Službene Novine KS , 36/06
 • OPĆINA ILIDŽA; Izmjene i dopune RP "Sokolović Kolonija"; Službene Novine KS , 24/07; Službene Novine KS , 33/09
 • OPĆINA ILIDŽA; UP kompleksa "Bosanka-Blažuj"; Službene Novine KS , 24/07; Službene Novine KS , 20/08
 • OPĆINA ILIDŽA; Izmjene i dopune RP "Blažujski drum"; Službene Novine KS , 42/07; Službene Novine KS , 20/09
 • OPĆINA ILIDŽA; UP "Sportski centar Bubamara"; Službene Novine KS , 42/07; Službene Novine KS , 26/09
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Azići I"; Službene Novine KS , 16/09; Službene Novine KS , 30/11
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Azići II";  ; Službene Novine KS , 49/17
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Donji Kotorac"; Službene Novine KS , 16/09; Službene Novine KS , 01/14
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Otes"; Službene Novine KS , 16/09; Službene Novine KS , 12/13
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Centar-Ilidža"; Službene Novine KS , 15/10; Službene Novine KS , 41/14
 • OPĆINA ILIDŽA; Projektni Program za izradu UP trgovačkog-poslovnog centra "Detono" - Kamenjače;  ; Službene Novine KS , 02/11
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Hrasnica"; Službene Novine KS , 13/11; Službene Novine KS , 02/12; 22/14
 • OPĆINA ILIDŽA; Izmjene i dopune RP "Stup-Nukleus"; Službene Novine KS , 13/11; Službene Novine KS , 02/12;
 • OPĆINA ILIDŽA; UP "Riverina-Sastavci- FAZA 1A"; Službene Novine KS , 32/14; 48/14; Službene Novine KS , 48/15
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Nova Ilidža I"; Službene Novine KS , 32/14; Službene Novine KS , 34/15
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Nova Ilidža II"; Službene Novine KS , 32/14; Službene Novine KS , 34/15
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Nova Ilidža III"; Službene Novine KS , 32/14; Službene Novine KS , 34/15
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Pejton";  ; Službene Novine KS , 33/18
 • OPĆINA ILIDŽA; Izmjene i dopune RP "Vlakovo"; Službene Novine KS , 09/15; Službene Novine KS , 27/16
 • OPĆINA ILIDŽA; Izmjene i dopune RP "Centar-Ilidža" - lokalitet hotel "Hollywood" - po skraćenom postupku; Službene Novine KS , 49/17; Službene Novine KS , 06/18
 • OPĆINA ILIDŽA; Korekcija RP "Terme-Ilidža";  ; Službene Novine KS , 13/07; 05/13
 • OPĆINA ILIDŽA; Korekcija RP "Blažujski drum";  ; Službene Novine KS , 13/07;
 • OPĆINA ILIDŽA; Korekcija RP "Stup-Nukleus";  ; Službene Novine KS , 33/09
 • OPĆINA ILIDŽA; Korekcija RP "Osijek";  ; Službene Novine KS , 20/10
 • OPĆINA ILIDŽA; Korekcija RP "Kamenjače";  ; Službene Novine KS , 21/10
 • OPĆINA ILIDŽA; Korekcija RP "Osjek" (benzinska pumpa);  ; Službene Novine KS , 26/10
 • OPĆINA ILIDŽA; Korekcija RP "Kamenjače" (Stambeno-poslovni objekat P0 P2);  ; Službene Novine KS , 21/11
 • OPĆINA ILIDŽA; Korekcija Izmjena i dopuna  RP  "Stup I";  ; Službene Novine KS , 30/11
 • OPĆINA ILIDŽA; Korekcija Izmjena i dopuna  RP  "Stari Stup";  ; Službene Novine KS , 23/12; 12/13; 13/17
 • OPĆINA ILIDŽA; Korekcija Izmjena i dopuna  RP  "Poslovna zona Stup";  ; Službene Novine KS , 24/13
 • OPĆINA ILIDŽA; Korekcija Izmjena i dopuna  RP "Blažujski drum" (Ilidža TOWERS-EL SAGIR d.o.o);  ; Službene Novine KS , 41/15
 • OPĆINA ILIDŽA; Korekcija RP "Otes";  ; Službene Novine KS , 14/14
 • OPĆINA ILIDŽA; Korekcija RP "Riverina-Sastavci" (Panamera d.o.o);  ; Službene Novine KS , 12/16
 • OPĆINA ILIDŽA; Korekcija RP "Terme-Ilidža" (hotel sa kongresnim centrom - Mrkelić company d.o.o);  ; Službene Novine KS , 12/16
 • OPĆINA ILIJAŠ; Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja Ljubnići;  ; Službene Novine KS , 44/13; 12/15
 • OPĆINA ILIJAŠ; Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja Ljubnići I;  ; Službene Novine KS , 18/15; 40/15
 • OPĆINA ILIJAŠ; Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja Ljubnići II;  ; Službene Novine KS , 27/17 
 • OPĆINA ILIJAŠ; Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja "ALMAHA COMPANY" u mjestu Nišići;  ; Službene Novine KS , 10/16
 • OPĆINA ILIJAŠ; Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja "Kamenica" u mjestu Kamenica-Crna Rijeka;  ; Službene Novine KS , 19/16
 • OPĆINA ILIJAŠ; Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja "MAKKA REAL ESTATE" u Mrakovu;  ; Službene Novine KS , 06/16
 • OPĆINA ILIJAŠ; Plan parcelacije za izgradnju spomen obilježja šehidima i poginulim borcima u mjestu Dragoradi;  ; Službene Novine KS , 23/17 
 • OPĆINA ILIJAŠ; Plan parcelacije za izgradnju stambenih objekata na parceli k.č. Broj 30 K.O. Ljubnići;  ; Službene Novine KS , 23/17 
 • OPĆINA ILIJAŠ; Plan parcelacije za izgradnju spomen obilježja šehidima i poginulim borcima  Misočkog ratišta u mjestu Misoča;  ; Službene Novine KS , 23/17 
 • OPĆINA ILIJAŠ; Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja Malešići;  ; Službene Novine KS , 33/15
 • OPĆINA ILIJAŠ; Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja Bioča I;  ; Službene Novine KS , 31/16
 • OPĆINA ILIJAŠ; Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja Bioča II;  ; Službene Novine KS , 31/16
 • OPĆINA ILIJAŠ; Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja Ivančići;  ; Službene Novine KS , 12/15
 • OPĆINA ILIJAŠ; Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja Donja Bioča - faza I;  ; Službene Novine KS , 44/13
 • OPĆINA ILIJAŠ; Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja Popovići;  ; Službene Novine KS , 39/13; 49/16
 • OPĆINA ILIJAŠ; UP "Tvornica boja i lakova Megati"; Službene Novine KS , 06/96; Službene Novine KS , 10/96
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP naselja "Banovac";  ; Službene Novine KS , 07/97; 10/97
 • OPĆINA ILIJAŠ; Izmjene i dopune RP "Banovac"; Službene Novine KS , 05/03; 49/17; 06/18-Izmjena Odluke; Službene Novine KS , 13/03
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Industrijska zona Željezara" u Ilijašu; Službene Novine KS , 02/00; Službene Novine KS , 12/01
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Stari Ilijaš"; Službene Novine KS , 26/00; 14/16; Službene Novine KS , 26/02; 27/17
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP Komunalno groblje "Haluge";  ; Službene Novine KS , 32/01
 • OPĆINA ILIJAŠ; UP Komunalno groblje "Haluge" - I faza; Službene Novine KS , 08/02; Službene Novine KS , 21/03
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Luke" Ilijaš; Službene Novine KS , 32/07; 35/07; 43/17; Službene Novine KS , 33/08; 49/17
 • OPĆINA ILIJAŠ; Izmjene i dopune RP "Luke" Ilijaš (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 43/17; Službene Novine KS , 49/17
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Centar-Ilijaš"; Službene Novine KS , 20/08; 43/17; Službene Novine KS ,35/10;  49/17
 • OPĆINA ILIJAŠ; Izmjene i dopune RP "Centar- Ilijaš" (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 43/17; Službene Novine KS , 49/17
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Banovac"; Službene Novine KS , 13/09; Službene Novine KS , 34/11
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Podlugovi I"; Službene Novine KS , 27/10; 15/12; Službene Novine KS , 44/13
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Podlugovi II"; Službene Novine KS , 27/10; 02/11; 15/12; Službene Novine KS , 44/13
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "PDI - Bosna"; Službene Novine KS , 35/10; 43/17; Službene Novine KS , 15/12; 49/17
 • OPĆINA ILIJAŠ; Izmjene i dopune RP "PDI - Bosna" (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 43/17; Službene Novine KS , 49/17
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Srednje";  ; Službene Novine KS , 14/13
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Alića Gaj"; Službene Novine KS , 44/13; 23/17; Službene Novine KS , 45/14
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Savića brdo"; Službene Novine KS , 48/13; 18/15; Službene Novine KS , 27/17
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Savića brdo I";  ; Službene Novine KS , 27/17
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Stari grad" Ilijaš; Službene Novine KS , 02/14; Službene Novine KS , 27/17
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Ljubinići" Ilijaš; Službene Novine KS , 49/14; Službene Novine KS , 18/15
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Karaula" Ilijaš; Službene Novine KS , 18/15; Službene Novine KS , 14/17
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Gornji Kadarići-Ilijaš"; Službene Novine KS , 02/16; Službene Novine KS , 49/17
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Mrakovo-Ilijaš"; Službene Novine KS , 02/16; Službene Novine KS , 31/16
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Apartmansko naselje Sovrle-Ilijaš"; Službene Novine KS , 06/16; Službene Novine KS , 14/17
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Apartmansko naselje Sovrle 1-Ilijaš"; Službene Novine KS , 19/16; Službene Novine KS , 30/17
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Apartmansko naselje Haluge"; Službene Novine KS , 19/16; Službene Novine KS , 14/17
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Savića brdo I" Ilijaš; Službene Novine KS , 24/16; Službene Novine KS , 27/17
 • OPĆINA ILIJAŠ; Plan parcelacije novog građevinskog zemljišta za izgradnju Apartmanskog naselja Bioča I ;  ; Službene Novine KS , 31/16
 • OPĆINA ILIJAŠ; Plan parcelacije novog građevinskog zemljišta za izgradnju Apartmanskog naselja Bioča II;  ; Službene Novine KS , 31/16
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Apartmansko naselje Sovrle 2-Ilijaš"; Službene Novine KS , 10/17; Službene Novine KS , 43/17; 02/18
 • OPĆINA ILIJAŠ; Izmjene i dopune RP "Alića Gaj" (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 23/17; Službene Novine KS , 02/18
 • OPĆINA ILIJAŠ; Korekcija RP "Stari Ilijaš";  ; Službene Novine KS , 31/10; 25/13
 • OPĆINA ILIJAŠ; Korekcija RP "Banovac";  ; Službene Novine KS , 39/13
 • OPĆINA ILIJAŠ; Korekcija RP "Centar-Ilijaš";  ; Službene Novine KS , 42/13; 42/16
 • OPĆINA ILIJAŠ; Korekcija RP "Centar-Ilijaš" (preparcelacija građevinske parcele P6);  ; Službene Novine KS , 27/14
 • OPĆINA ILIJAŠ; Korekcija RP "Centar-Ilijaš" (dogradnja i nadogradnja istočne strane niza pješačke zone u ulici 126. Ilijaške brigade);  ; Službene Novine KS , 43/14
 • OPĆINA ILIJAŠ; Korekcija RP "Podlugovi II";  ; Službene Novine KS , 49/14
 • OPĆINA ILIJAŠ; Korekcija RP "Banovac" (izgradnja samouslužnog autošopa);  ; Službene Novine KS , 30/16
 • OPĆINA ILIJAŠ; Korekcija RP "Podlugovi I" (izgradnja zanatske klaonice na zemljištu označenom kao k.č. 16/1 i 16/8);  ; Službene Novine KS , 02/16
 • OPĆINA ILIJAŠ; Korekcija RP "Srednje";  ; Službene Novine KS , 02/16
 • OPĆINA ILIJAŠ; Korekcija RP "Luke" Ilijaš;  ; Službene Novine KS , 03/16
 • OPĆINA ILIJAŠ; Korekcija RP "Podlugovi I" (izgradnja zanatske klaonice na zemljištu označenom kao k.č. 15 i 16/8 K.O. Podgora 1);  ; Službene Novine KS , 03/17
 • OPĆINA ILIJAŠ; Korekcija RP "Industrijska zona Željezara" u Ilijašu (izmjena saobraćajnog rješenja);  ; Službene Novine KS , 12/17
 • OPĆINA ILIJAŠ; Korekcija RP "Banovac" (izgradnja reciklažnog dvorišta);  ; Službene Novine KS , 13/17
 • OPĆINA NOVI GRAD; RP "Naselje heroja-Sokolje";  ; Službene Novine KS , 16/97
 • OPĆINA NOVI GRAD; RP "GRAS" - Tramvajski depo;  ; Službene Novine KS , 03/98
 • OPĆINA NOVI GRAD; RP "Švrakino selo-Aneks" (izmjene i dopune);  ; Službene Novine KS , 10/98  - dopuna Odluke o usvajanju
 • OPĆINA NOVI GRAD; Izmjene i dopune RP "Švrakino selo-Mlakve";  ; Službene Novine KS , 10/98
 • OPĆINA NOVI GRAD; Izmjene i dopune UP posebnog područja "Mojmilo"; Službene Novine KS , 34/01; 06/03; Službene Novine KS , 08/10 - Odluka o stavljanju VAN SNAGE Odluku o usvajanju i provođenju
 • OPĆINA NOVI GRAD; UP Stambeno-poslovna zona "SP-1 Hepok"; Službene Novine KS , 27/02; Službene Novine KS , 23/04
 • OPĆINA NOVI GRAD; UP "Zelene pijace u naselju Alipašino Polje B-faza"; Službene Novine KS , 23/04; Službene Novine KS , 29/05
 • OPĆINA NOVI GRAD; Izmjene i dopune UP "Trg međunarodnog prijateljstva"; Službene Novine KS , 16/10; 48/13; Službene Novine KS , 19/13
 • OPĆINA NOVI GRAD; Izmjene i dopune UP "Trg međunarodnog prijateljstva"-lokacija 3 (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 14/14; Službene Novine KS , 14/14
 • OPĆINA NOVI GRAD; UP "Trg solidarnosti A-faza  Alipašino Polje"; Službene Novine KS , 24/10; 02/17; Službene Novine KS , 14/14; 31/17
 • OPĆINA NOVI GRAD; Izmjene i dopune UP "Trg solidarnosti A-faza  Alipašino Polje" (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 02/17; Službene Novine KS , 31/17
 • OPĆINA NOVI GRAD; UP "Sportsko-rekreacioni centar Dobrinja"; Službene Novine KS , 19/13; 23/13; 44/13 - Ispravka; Službene Novine KS , 31/14
 • OPĆINA NOVI GRAD; UP "Kongresni centar Sarajevo"; Službene Novine KS , 19/13; 23/15; Službene Novine KS , 15/16
 • OPĆINA NOVI GRAD; UP "Industrijska zona Zrak"; Službene Novine KS , 28/13; Službene Novine KS , 44/15
 • OPĆINA NOVI GRAD; Izmjene i dopune RP "Briješće" - snabdijevanje vodom i odvodnja otpadnih i oborinskih voda (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 11/18; Službene Novine KS , 26/18
 • OPĆINA NOVI GRAD; Izmjene i dopune RP "Boljakov potok" - izgradnja džamije na k.č. 582, 583/2 i 584/19 K.O. Novo Sarajevo IV (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 11/18; Službene Novine KS , 32/18
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija UP Stambeno naselje "Konjicije";  ; Službene Novine KS , 15/06
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija RP "Robno-transportni centar- Halilovići";  ; Službene Novine KS , 15/06
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Hrasno II";  ; Službene Novine KS , 31/07; 24/14
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija RP "Hepok-Čengić Vila III";  ; Službene Novine KS , 20/09; 29/09; 37/13
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Otoka-Meandar" - Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II;  ; Službene Novine KS , 14/10
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija UP "Zelena pijaca u naselju Alipašino Polje B-faza";  ; Službene Novine KS , 23/12
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Švrakino selo-Mlakve";  ; Službene Novine KS , 45/12; 49/13
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Dobrinja";  ; Službene Novine KS , 07/13; 16/13; 37/13; 49/13
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Otoka-Meandar"- Poslovni objekti i sportsko igralište uz ulicu Žrtava fašizma;  ; Službene Novine KS , 24/13
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija RP "Buća Potok I";  ; Službene Novine KS , 42/13
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Dobrinja" (benzinska pumpa- XII transverzala);  ; Službene Novine KS , 02/14
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Dobrinja" (stambeno-poslovna lamela k.č.3281);  ; Službene Novine KS , 02/14; 10/14- Ispravka
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija RP "RTV" - dogradnja hotela "Sarajevo";  ; Službene Novine KS , 06/14
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Alipašin Most VII";  ; Službene Novine KS , 06/14; 15/15
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija RP "Donje Telalovo polje " - Logističko-željeznički terminal;  ; Službene Novine KS , 10/14
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija RP "Hepok-Čengić Vila III" (poslovni objekat u ulici Gradačačka);  ; Službene Novine KS , 20/14
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Hrasno II" (trasa Južne longitudinale);  ; Službene Novine KS , 21/14; 24/14
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Švrakino selo-Mlakve" (trasa Južne longitudinale);  ; Službene Novine KS , 21/14
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija RP "Hepok-Čengić Vila III" (trasa Južne longitudinale);  ; Službene Novine KS , 21/14
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija RP "Bačići" (poslovni objekat na parceli k.č. 1775 K.O. Novo Sarajevo);  ; Službene Novine KS , 34/14
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Dobrinja";  ; Službene Novine KS , 35/14
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija RP "Bačići" (poslovni objekat na parceli k.č. 1775 K.O. Novo Sarajevo);  ; Službene Novine KS , 40/14
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija RP "Buča Potok";  ; Službene Novine KS , 50/14
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija RP "Bačići";  ; Službene Novine KS , 09/15
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija RP "Donje Telalovo polje ;  ; Službene Novine KS , 09/15
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija RP "Zabrđe";  ; Službene Novine KS , 09/15
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Otoka-Meandar" (parcela džamija Istiklal, parking i zelena površina);  ; Službene Novine KS , 23/15
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija RP "Individualno stanovanje Rajlovac";  ; Službene Novine KS , 32/15
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija RP "Otoka-Meandar";  ; Službene Novine KS , 11/16
 • OPĆINA NOVI GRAD;  Korekcija RP "Dobrinja" (preparcelacija planiranih građevinskih parcela 137, 138, 139, 140, 141);  ; Službene Novine KS , 13/16
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija UP "Boljakov potok";  ; Službene Novine KS , 24/16
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija RP "Briješće";  ; Službene Novine KS , 28/16
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija RP "Individualno stanovanje Rajlovac";  ; Službene Novine KS , 28/16
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Dobrinja" (Dvoetažna garaža kružnog oblika- Ulica Trg Grada Prato);  ; Službene Novine KS , 33/16
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija RP "Privredna zona Rajlovac" (Tanjo trans d.o.o Goražde);  ; Službene Novine KS , 33/16
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija RP "Buča Potok I";  ; Službene Novine KS , 35/16
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija UP "Ahatovići";  ; Službene Novine KS , 47/16
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Dobrinja" (ET-Invest);  ; Službene Novine KS , 50/16
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija RP "Buča Potok II" (k.č. 3276, 3277, 3278, 3280, 3281, 3282, 4225/17, 4225715, 3284/2 K.O. Novo Sarajevo IV);  ; Službene Novine KS , 13/17
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Alipašin Most VII" - ZONA C;  ; Službene Novine KS , 06/17
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Dobrinja" - (Stambeno-poslovni objekat, k.č. 557/1);  ; Službene Novine KS , 24/17
 • OPĆINA NOVI GRAD; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Dobrinja";  ; Službene Novine KS , 26/17
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; RP "Pofalići";  ; Službene Novine KS , 17/97 Dopuna Odluke o usvajanju
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; UP "Džamija Hrasno Brdo" ; Službene Novine KS , 17/99; Službene Novine KS , 03/00
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; UP "BOSNA-AUTO - Grbavica II"; Službene Novine KS , 01/00; 08/04; Službene Novine KS , 32/05
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; UP "Džamija Grbavica II"; Službene Novine KS , 05/00; Službene Novine KS , 26/00
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; UP "Centar-Orlovačka ulica"; Službene Novine KS , 09/01; 12/01-Ispravka; Službene Novine KS , 23/02; 16/05
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; UP "Autobuska stanica - Sarajevo"; Službene Novine KS , 21/06; Službene Novine KS , 20/07
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; UP "Grbavička"; Službene Novine KS , 45/14; 15/16; Službene Novine KS , 02/16
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; UP "Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo"; Službene Novine KS , 23/09; Službene Novine KS , 20/10
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; UP "Čengić Vila II";  ; Službene Novine KS , 33/11
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija Izmjene i dopune RP "Kovačići";  ; Službene Novine KS , 26/05; 14/09; 22/09
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija RP "Kovačići";  ; Službene Novine KS , 13/08
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija RP Kvadrant "C" - Marijin Dvor;  ; Službene Novine KS , 26/05; 14/11;
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija RP "Pofalići-Velešići";  ; Službene Novine KS , 01/06
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija RP "Kvadrant 30";  ; Službene Novine KS , 20/06; 24/09
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija RP "Velešići";  ; Službene Novine KS , 23/06
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija Izmjene i dopune RP prostorne cjeline  "Velešići";  ; Službene Novine KS , 40/07
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija Izmjena i dopuna RP prostorne cjeline "Brdo Hrasno" ;  ; Službene Novine KS , 12/07
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija RP "Paromlinska";  ; Službene Novine KS , 13/08; 13/11
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Vraca";  ; Službene Novine KS , 36/08
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija Izmjena i dopuna RP Kvadrant "C1" - Marijin Dvor;  ; Službene Novine KS , 10/09; 14/09
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Centar- Novo Sarajevo" - Poslovni objekat S2;  ; Službene Novine KS , 24/09
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Centar- Novo Sarajevo";  ; Službene Novine KS , 13/10
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija Izmjena i dopuna RP Kvadrant "C1" - Marijin Dvor - poslovni objekat AC QUATTRO;  ; Službene Novine KS , 18/10
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Brdo Hrasno" ;  ; Službene Novine KS , 20/10
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija RP "Centar- Novo Sarajevo" - Poslovni objekat S2;  ; Službene Novine KS , 26/11
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija RP "Pofalići" - (pristupna saobraćajnica u ulici Zahira Panjete);  ; Službene Novine KS , 41/13
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija RP "Park-šuma- Hum" (objekti u ulici Zahira Panjete);  ; Službene Novine KS , 37/13
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija Izmjene i dopune RP "Hrasno II";  ; Službene Novine KS , 51/13
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija RP "Centar- Novo Sarajevo" - (stambeno-poslovni objekat Infinity Group d.o.o);  ; Službene Novine KS , 02/14
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija Izmjena i dopuna RP "Centar- Novo Sarajevo" (Parcela S11);  ; Službene Novine KS , 43/14
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija RP "Centar- Novo Sarajevo" - (stambeno-poslovni objekat "I 13");  ; Službene Novine KS , 53/14
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija RP "Velešići" - (stambeno-poslovni objekat na parcelama III i IV);  ; Službene Novine KS , 05/16
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija RP "Pofalići";  ; Službene Novine KS , 41/16
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija RP "Pofalići" (individualni stambeni objekat u ul. Fra Matije Divkovića);  ; Službene Novine KS , 17/16
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Korekcija RP "Kovačići" (Stambena zadruga Bosna);  ; Službene Novine KS , 22/16
 • OPĆINA STARI GRAD; UP " Gazi Husrev-Begova biblioteka" u Sarajevu;  ; Službene Novine KS , 05/97 Odluka o usvajanju; 08/96 Odluka o provođenju
 • OPĆINA STARI GRAD; RP "Vratnik";  ; Službene Novine KS , 20/99 Odluka o usvajanju; 07/99 Odluka o provođenju
 • OPĆINA STARI GRAD; UP "Nevjestina mahala"; Službene Novine KS , 27/01; Službene Novine KS , 14/08
 • OPĆINA STARI GRAD; UP Ugostiteljsko-turistički objekat "Konak"; Službene Novine KS , 05/03; Službene Novine KS , 11/03 Odluka o provođenju
 • OPĆINA STARI GRAD; UP "Trg Oslobođenja-Alija Izetbegović"; Službene Novine KS , 03/07; Službene Novine KS , 28/08
 • OPĆINA STARI GRAD; UP "Bakr-babina džamija"; Službene Novine KS , 28/08; 02/10; Službene Novine KS , 20/09; 12/10
 • OPĆINA STARI GRAD; UP "Šahinagić ilica" I faza; Službene Novine KS , 31/09; Službene Novine KS , 20/10; 29/10-Ispravka
 • OPĆINA STARI GRAD; UP "Spomen obilježje Papi Ivanu Pavlu II"; Službene Novine KS , 34/09; Službene Novine KS , 16/14
 • OPĆINA STARI GRAD; Izmjene i dopune UP "Kvadrant 12"; Službene Novine KS , 16/16; Službene Novine KS , 29/16
 • OPĆINA STARI GRAD; Izmjene i dopune RP "Sedrenik" - lokalitet "Mihrivode 3"; Službene Novine KS , 16/18; Službene Novine KS , 29/18
 • OPĆINA STARI GRAD; UP "Hladivode"; Službene Novine KS , 50/16; Službene Novine KS , 07/18
 • OPĆINA STARI GRAD; Korekcija RP "Baščaršija";  ; Službene Novine KS , 31/07
 • OPĆINA STARI GRAD; Korekcija RP "Hrid";  ; Službene Novine KS , 20/08
 • OPĆINA STARI GRAD; Korekcija RP "Sedrenik";  ; Službene Novine KS , 35/08
 • OPĆINA STARI GRAD; Korekcija RP "Sedrenik" - Izmjena dijela trase planirane saobraćajnice;  ; Službene Novine KS , 14/14
 • OPĆINA STARI GRAD; Korekcija RP "Logavina";  ; Službene Novine KS , 49/14
 • OPĆINA STARI GRAD; Korekcija RP "Gazijin Han" - (Izgradnja četiri stambena objekta uz ulicu Baruthana);  ; Službene Novine KS , 47/16
 • OPĆINA STARI GRAD; Korekcija RP "Lijeva obala Miljacke-Bistrik" - (Stambeno-poslovni objekat u ulici Za Beglukom br.5);  ; Službene Novine KS , 11/17
 • OPĆINA TRNOVO; Plan parcelacije "Ilovice"; Službene Novine KS , 09/10; Službene Novine KS , 26/11
 • OPĆINA TRNOVO; RP za rekonstrukciju dijela posebnog područja "Bjelašnica";  ; Službene Novine KS , 10/97 Odluka o provođenju
 • OPĆINA TRNOVO; UP "Bjelašnica" - I faza; Službene Novine KS , 04/00; 20/17; Službene Novine KS , 02/01; 30/17  Odluka o usvajanju
 • OPĆINA TRNOVO; Izmjene i dopune UP "Bjelašnica" - I faza; Službene Novine KS , 22/16  Odluka o izmjeni Odluke; Službene Novine KS , 30/17 
 • OPĆINA TRNOVO; Plan parcelacije  "Pomeni-Delijaš" Trnovo; Službene Novine KS , 18/99; Službene Novine KS , 16/00
 • OPĆINA TRNOVO; UP "Gornja Grkarica"; Službene Novine KS , 05/05; 23/05; Službene Novine KS , 22/07
 • OPĆINA TRNOVO; UP "Bjelašnica" - II faza; Službene Novine KS , 05/05; 14/16; 20/17; Službene Novine KS , 22/16; 30/17
 • OPĆINA TRNOVO; Izmjene i dopune UP "Bjelašnica" - II faza;  ; Službene Novine KS , 30/17
 • OPĆINA TRNOVO; Plan parcelacije "Tušila";  ; Službene Novine KS , 22/07
 • OPĆINA TRNOVO; RP "Sportsko-rekreacioni centar Bjelašnica-Donja Grkarica-Prečko polje-Kolijevka""; Službene Novine KS , 26/07; Službene Novine KS , 25/16
 • OPĆINA TRNOVO; Izmjene i dopune RP "Sportsko-rekreaciono područje Bjelašnica-Bukova ravan"; Službene Novine KS , 29/13; 14/16; Službene Novine KS , 22/16
 • OPĆINA TRNOVO; RP "Javorov do"; Službene Novine KS , 21/15; Službene Novine KS , 22/16
 • OPĆINA TRNOVO; UP "Sportski centar Trnovo"; Službene Novine KS , 08/17; 30/17; Službene Novine KS , 03/18
 • OPĆINA TRNOVO; Korekcija UP "Bjelašnica" - I faza;  ; Službene Novine KS , 38/13; 43/13; 46/13 - Ispravka
 • OPĆINA TRNOVO; Korekcija UP "Bjelašnica" - I faza - podzemna garaža;  ; Službene Novine KS , 06/14
 • OPĆINA TRNOVO; Korekcija UP "Bjelašnica" - I faza - podzemna garaža;  ; Službene Novine KS , 08/14
 • OPĆINA TRNOVO; Korekcija UP "Bjelašnica" - II faza - faza zona centralnih sadržaja;  ; Službene Novine KS , 13/14; 06/15
 • OPĆINA TRNOVO; Korekcija UP "Bjelašnica" - I faza - (dogradnja hotela Han Bjelašnica);  ; Službene Novine KS , 10/15
 • OPĆINA TRNOVO; Korekcija UP "Bjelašnica" - I faza - (Poslovni objekat);  ; Službene Novine KS , 27/15; 29/15
 • OPĆINA TRNOVO; Korekcija UP "Bjelašnica" - I faza - (Bazen, Spa club);  ; Službene Novine KS , 27/15
 • OPĆINA TRNOVO; Korekcija UP "Bjelašnica" - I faza - (Apartmani Bjelašnica);  ; Službene Novine KS , 34/15
 • OPĆINA TRNOVO; Korekcija UP "Bjelašnica" - II faza - (Poslovni objekat);  ; Službene Novine KS , 02/16
 • OPĆINA VOGOŠĆA; RP "Park-šuma Hum"; Službene Novine KS , 16/00; Službene Novine KS , 25/09
 • OPĆINA VOGOŠĆA; Izmjene i dopune RP "Hotonj"; Službene Novine KS , 16/00; Službene Novine KS , 11/02
 • OPĆINA VOGOŠĆA; RP "Rosulje II"; Službene Novine KS , 04/01; Službene Novine KS , 08/02
 • OPĆINA VOGOŠĆA; Izmjene i dopune RP poslovne zone "Šip"; Službene Novine KS , 28/05; Službene Novine KS , 06/07; 18/15 - Prečišćeni tekst
 • OPĆINA VOGOŠĆA; Izmjene i dopune UP "Solaris" za lokalitet poslovni objekat u ul. Vogošćanskih odreda br. 88 (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 03/18; Službene Novine KS , 25/18
 • OPĆINA VOGOŠĆA; Izmjene i dopune UP "Solaris-Vogošća"; Službene Novine KS , 24/06; 24/07; 10/10; Službene Novine KS , 24/11
 • OPĆINA VOGOŠĆA; RP "Vogošća-M3"; Službene Novine KS , 29/08; Službene Novine KS , 12/09
 • OPĆINA VOGOŠĆA; RP "Hotonj-Poljine"; Službene Novine KS , 49/14; Službene Novine KS , 22/15
 • OPĆINA VOGOŠĆA; RP "Krše"; Službene Novine KS , 03/15; Službene Novine KS , 40/17
 • OPĆINA VOGOŠĆA; Korekcija  RP "Centar-Vogošća" - (stambeno-poslovni objekat P+4+M);  ; Službene Novine KS , 48/13
 • OPĆINA VOGOŠĆA; Korekcija UP "Solaris" - (Stambeni objekat - Hasesić Mulka);  ; Službene Novine KS , 19/16
 • OPĆINA VOGOŠĆA; Korekcija  RP "Centar-Vogošća" - (kružni tok ispred hotela "Sunce");  ; Službene Novine KS , 45/16
 • OPĆINA VOGOŠĆA; Korekcija RP Industrijski kompleks "UNIS" u Vogošći - (kružni tok EP pumpa);  ; Službene Novine KS , 45/16
 • OPĆINA VOGOŠĆA; Korekcija UP "Solaris" - (Stambeni objekat - Drvopromet d.o.o);  ; Službene Novine KS , 06/17
 • OPĆINA VOGOŠĆA; Korekcija  RP "Centar-Vogošća" - (kolektivna garaža u ul. Braće Kršo));  ; Službene Novine KS , 27/17

 

RAZVOJNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA

 • Skupština Kantona Sarajevo; Prostorni Plan Kantona Sarajevo za period 2003-2023; Službene Novine KS , 16/03; Službene Novine KS , 26/06
 • Skupština Kantona Sarajevo; Izmjene i dopune Prostornog Plana Kantona Sarajevo za period 2003-2023   A faza; Službene Novine KS , 06/10; Službene Novine KS , 04/11
 • Skupština Kantona Sarajevo; Izmjene i dopune Prostornog Plana Kantona Sarajevo za period 2003-2023   B faza; Službene Novine KS , 06/10; Službene Novine KS , 22/17
 • Skupština Kantona Sarajevo; Prostorni Plan posebnog područja prirodnog naslijeđa "Vodopad Skakavac"; Službene Novine KS , 08/03; Službene Novine KS , 32/09; 38/16 (Odluka o izmjenama Odluke o provođenju)
 • Skupština Kantona Sarajevo; Urbanistički Plan Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo ( Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period 1986-2015.godina;  ; Službene Novine KS, 05/99 -Prečišćeni tekst; 04/02; 37/14
 • Skupština Kantona Sarajevo; Izmjene Urbanističkog Plana Grada Sarajeva za urbano područje Ilijaš za period 1986-2015.godina; Službene Novine KS , 21/99; 07/01; Službene Novine KS , 09/00; 26/05- dopuna Odluke o provođenju
 • Skupština Kantona Sarajevo; Prostorni Plan područja posebnih obilježja Zaštićeni pejsaž "Bijambare"; Službene Novine KS , 11/06; Službene Novine KS , 23/09; 27/10- Ispravka