Propisi ZPR

Ukupno 121 - 150 od 155
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštećuju ozonski omotač 'Službene novine FBiH' 12/05
Pravilnik o postupanju s otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili čiji je sadržaj nepoznat 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
PRAVILNIK o radu Komisije za JN 'Službeni list RBiH' 39/14 PDF icon pravilnik_o_radu_komisije_za_jn.pdf
Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima 'Službene novine FBiH' 82/07
Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima 'Službene novine FBiH' 82/07
Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja, za koja su izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 68/05
Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/05
Pravilnik o sadržaju izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i spoljnih planova intervencije 'Službene novine FBiH' PDF icon 48/05
Pravilnik o sadržaju Izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjihi spoljašnjih planova intervencije 'Službene novine FBiH' 68/05
Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje preduzima nadležni organ «Službene novine FBiH» broj 9/05 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom 'Službene novine FBiH' 77/08
Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/08
Pravilnik o uslovima i kriterijima koje moraju ispunjavati ovlašteni nosioci izrade Studije o utjecaju na okoliš, visini taksi, naknada i ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš 'Službene novine FBiH' 33/12
Pravilnik o uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja za koja su izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 68/05
Pravilnik o uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinskih dozvola za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' 45/09
Pravilnik o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju informacionim sistemom za zaštitu prirode i vršenju monitoringa 'Službene novine FBiH' PDF icon 46/06
Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nositelji izrade Studije uticaja na okoliš i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene uticaja na okoliš 'Službene novine FBiH' 68/05
Pravilnik o uvjetima mjerenja i kontroli sadržaja sumpora u gorivu 'Službene novine FBiH' 06/08
Pravilnik o uvjetima za prenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Pravilnik o zadacima i načinu obavljanja dužnosti glavnog nadzornika/nadzornika, izgledu uniforme, te obliku i sadržaju legitimacije glavnog nadzornika/nadzornika u Kantonalnoj javnoj ustanovi Spomenik prirode «Vrelo Bosne» Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/09
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon pravilnik_o_zastiti_na_radu.pdf
Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/08
Pravilnilk o uslovima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/08
U P U T S T V O O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA SLUŽBENIH AUTOMOBILA 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon odluka_o_koris.pdf
Standard ili kodeks
Naziv Pravni izvor Prilog
Naredba 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon naredbe_15_11_2016.pdf
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
PROCEDURE načina evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon procedure_evid_ulaz_faktura_i_plac_zp.pdf
PROCEDURE RUKOVANJA GOTOVIM NOVCEM 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon s_procedure_rukovanja_gotovim_novcem_zp.pdf
Vodič za pristup informacijama u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' 32/01 PDF icon vodic_za_pristup_informacijama.pdf
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Kodeks poslovnog ponašanja 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon kodeks_poslovnog_ponasanja.pdf