Propisi ZPR

Ukupno 241 - 270 od 317
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
U P U T S T V O O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA SLUŽBENIH AUTOMOBILA 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon odluka_o_koris.pdf
Pravilnik o poklonima 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/01 PDF icon a_pravilnik_o_poklonima.pdf
PRAVILNIK o radu Komisije za JN 'Službeni list RBiH' 39/14 PDF icon pravilnik_o_radu_komisije_za_jn.pdf
PRAVILNIK Direktni sporazum 'Službeni list RBiH' 39/14 PDF icon pravilnik_direktni_sporazum.pdf
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon pravilnik_o_zastiti_na_radu.pdf
P R A V I L N I K O RADNOM VREMENU U ZAVODU ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon pravilnik_o_radnom_vremenu_u_zavodu.pdf
P R A V I L N I K O RADNIM ODNOSIMA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16) PDF icon pravilnik_o_rad.odnosima_uskladen_sa_kolektivnim_ugovorom_za_drzavne_sluzbenike_i_namjestenike_u_organima_drzavne_sluzbe_ks-konacna_verzija_2018.pdf
PRAVILNIK O PLAĆAMA I NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon pravilnik_o_placama_i_naknadama_koje_nemaju_karakter_place.-2019.pdf
PRAVILNIK O ČUVANJU I UPOTREBI PEČATA 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon pravilnik_o_cuvanju_i_upotrebi_pecata.pdf
P R A V I L N I K O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon pravilnik_decembar_2016.god_.pdf
Izmjene i dopune Pravilnika o zaštiti na radu 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon izmjene_i_dopune_pravilnika_o_zastiti_na_radu.pdf
Pravilnik koji određuje postupanje sa opasnim otpadom koji se ne nalazi na listi otpada ili čiji je sadržaj nepoznat 'Službene novine FBiH' 09/05
Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' 09/05
Pravilnik o kategorijama otpada sa listama 'Službene novine FBiH' 09/05
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak 'Službene novine FBiH' 97/17
Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak 'Službene novine FBiH' 09/14
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o monitoringu kvaliteta zraka 'Službene novine FBiH' 09/16
Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka 'Službene novine FBiH' 12/05
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje 'Službene novine FBiH' 03/13, 97/17
Pravilnik o uvjetima mjerenja i kontroli sadržaja sumpora u gorivu 'Službene novine FBiH' 06/08
Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštećuju ozonski omotač 'Službene novine FBiH' 12/05
Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka 'Službene novine FBiH' 01/12
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada 'Službene novine FBiH' 102/12
Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja 'Službene novine FBiH' 12/05
Pravilnik o uslovima i kriterijima koje moraju ispunjavati ovlašteni nosioci izrade Studije o utjecaju na okoliš, visini taksi, naknada i ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš 'Službene novine FBiH' 33/12
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' 31/12
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nosioci izrade studije utjecaja na okoliš i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš 'Službene novine FBiH' 92/07
Pravilnik o izmjeni pravilnika o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nositelji izrade studije utjecaja na okoliš i visini naknade te ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš 'Službene novine FBiH' 29/08
Pravilnik o donošenju najboljih raspoloživih tehnika kojima se postižu standardi kvaliteta okoliša 'Službene novine FBiH' 92/07
Pravilnik o eko – oznakama i o načinu upravljanja eko – oznakama 'Službene novine FBiH' 92/07