PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA ZAŠTIĆENI PEJZAŽ "BIJAMBARE"