Sektor za detaljnu plansku dokumentaciju

Sektor za detaljnu plansku dokumentaciju vrši poslove koji se odnose na: Izradu detaljnih planova prostornog uređenja, plana i programa prostornog uređenja, učestvovanje u izradi smjernica za Odluke o pristupanju izradi detaljnih planova i programa i plana aktivnosti na izradi detaljnih planova, odluka o provođenju i odluka o usvajanju detaljnih planova prostornog uređenja, određivanje urbanističko-tehničkih uslova u posebnim slučajevima, davanje tumačenja detaljnih planova po zahtjevu nosioca pripreme za izradu detaljnih planova, učestvovanje u izradi stručnih mišljenja u skladu sa važećim propisima, praćenje i primjena savremene kompjuterske tehnologije u izradi prostorno-planske dokumentacije, učestvovanje u javnim raspravama vezanim za dokumentaciju koju izrađuje, učestvovanje na stručnim savjetovanjima i seminarima u cilju praćenja i primjene savremenih pristupa iz oblasti prostornog planiranja, saradnju pri izradi propisa, normativa, standarda, i metodoloških osnova iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, obezbjeđivanje koordinacije kod izrade dijela prostorno-planske dokumentacije kada se ti poslovi povjere izvršiocu van Zavoda i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za detaljnu plansku dokumentaciju, i direktora Zavoda.

U okviru Sektora za detaljnu plansku dokumentaciju, obrazovane su unutrašnje organizacione jedinice:

a) Služba za regulacione planove za urbano područje Grada;

b) Služba za regulacione planove za urbano područje van gradskih općina;

c) Služba za plansku dokumentaciju za van urbana područja;

d) Služba za urbanističke projekte i elaborate;

e) Služba za stručna mišljenja.

Služba za regulacione planove za urbano područje Grada, vrši poslove koji se odnose na: pripremu i izradu regulacionih planova za urbano područje Grada Sarajeva (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad), učestvovanje u izradi smjernica za Odluke o pristupanju izradi regulacionih planova, učestvovanje u raspravi sa subjektima planiranja u fazi donošenja planova, obezbjeđivanje koordinacije sa subjektima planiranja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za detaljnu plansku dokumentaciju i direktora Zavoda.

Služba za regulacione planove za urbano područje van gradskih općina, vrši poslove koji se odnose na: pripremu i izradu regulacionih planova za urbano područje van gradskih općina (Ilidža, Trnovo, Hadžići, Ilijaš i Vogošća), učestvovanje u izradi smjernica za Odluke o pristupanju izradi regulacionih planova, učestvovanje u raspravi sa subjektima planiranja u fazi donošenja planova, obezbjeđivanje koordinacije sa subjektima planiranja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za detaljnu plansku dokumentaciju, i direktora Zavoda.

Služba za plansku dokumentaciju za van urbana područja, vrši poslove koji se odnose na: pripremu i izradu planske dokumentacije za van urbano područje Kantona Sarajevo, učestvovanje u pripremi Odluka o pristupanju izradi planske dokumetacije, učestvovanje u raspravi sa subjektima planiranja u fazi donošenja planova, obezbjeđivanje koordinacije sa subjektima planiranja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za detaljnu plansku dokumentaciju i direktora Zavoda.

Služba za urbanističke projekte i elaborate, vrši poslove koji se odnose na: pripremu i izradu urbanističkih projekata, programa za urbanističke projekte na području Grada Sarajeva i na području Kantona Sarajevo, učestvovanje u raspravi sa subjektima planiranja u fazi donošenja planova, obezbjeđivanje koordinacije sa subjektima planiranja, pripremu i izradu elaborata koji su propisani zakonima i podzakonskim aktima, i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda po nalozima pomoćnika direktora za detaljnu plansku dokumentaciju i direktora Zavoda.

Služba za stručna mišljenja vrši poslove koji se odnose na: obradu lokacija i izradu stručnih mišljenja po zahtjevima opština i nadležnih organa iz oblasti prostornog uređenja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima i uz koordinaciju pomoćnika direktora za  detaljnu plansku dokumentaciju, pomoćnika direktora za prostorno plansku dokumentaciju i  direktora Zavoda.