Sektor za detaljnu plansku dokumentaciju

Sektor za detaljnu plansku dokumentaciju vrši poslove koji se odnose na:

izradu detaljnih planova prostornog uređenja, plana i programa prostornog uređenja, učestvovanje u izradi smjernica za Odluke o pristupanju izradi detaljnih planova i programa i plana aktivnosti na izradi detaljnih planova, odluka o provođenju i odluka o usvajanju detaljnih planova prostornog uređenja, određivanje urbanističko-tehničkih uslova u posebnim slučajevima, davanje tumačenja detaljnih planova po zahtjevu nosioca pripreme za izradu detaljnih planova, učestvovanje u izradi stručnih mišljenja u skladu sa važećim propisima, praćenje i primjena savremene kompjuterske tehnologije u izradi prostorno-planske dokumentacije, učestvovanje u javnim raspravama vezanim za dokumentaciju koju izrađuje, učestvovanje na stručnim savjetovanjima i seminarima u cilju praćenja i primjene savremenih pristupa iz oblasti prostornog planiranja, saradnju pri izradi propisa, normativa, standarda, i metodoloških osnova iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, obezbjeđivanje koordinacije kod izrade dijela prostorno-planske dokumentacije, kada se ti poslovi povjere izvršiocu van Zavoda i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za detaljnu plansku dokumentaciju, i direktora Zavoda.

U okviru Sektora za detaljnu plansku dokumentaciju, obrazovane su unutrašnje organizacione jedinice:

  • Služba za detaljne planove;
  • Služba za projekte i elaborate i
  • Služba za stručna mišljenja.

 

  • Služba za detaljne planove vrši poslove koji se odnose na:

izradu detaljnih planova (regulacioni planovi i urbanistički projekti, programi za urbanističke projekte, urbanističke osnove i planovi parcelacije) na području Grada Sarajeva i na području Kantona Sarajevo, učestvovanje u izradi smjernica za Odluke o pristupanju izradi detaljnih planova i programa, učestvovanje u raspravi sa subjektima planiranja, u fazi nacrta detaljnih planova, a tokom rada na detaljnim planovima obezbjeđivanje koordinacije sa subjektima planiranja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za detaljnu plansku dokumentaciju, i direktora Zavoda.

 

  • Služba za projekte i elaborate vrši poslove koji se odnose na:

pripremu i izradu projekata i elaborata koji su propisani zakonima i podzakonskim aktima, učestvovanje na javnim raspravama o tim projektima i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za detaljnu plansku dokumentaciju, i direktora Zavoda.

 

  • Služba za stručna mišljenja vrši poslove koji se odnose na:

obradu lokacija i izradu stručnih mišljenja po zahtjevima opština i nadležnih organa iz oblasti prostornog uređenja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za detaljnu plansku dokumentaciju, i direktora Zavoda.