Sektor za GIS

Sektor za GIS vrši poslove koji se odnose na:

prikupljanje podataka u odgovarajućim oblicima (grafičkim i pisanim) od značaja za djelatnost Zavoda, pripremu analiza, izvještaja, stručnih uputstava, mišljenja i objašnjenja propisa iz djelokruga sektora, davanje predloga za poduzimanje odgovarajućih mjera i pripreme informacija za Zavod iz oblasti za koje je nadležan sektor, uspostavljanje, održavanje i upravljanje informacijsko-komunikacionim sistemom, digitalizaciju arhivske kartografske građe i prostorno-planske dokumentacije, formiranje, održavanje, distribuciju i arhiviranje baze podataka i odabir i unos podataka u iste, obezbjeđivanje u rasterskom i vektorskom obliku podloga za provedbene planove, odabir softvera za kreiranje baza, ugradnju na novije verzije aplikacija, odabir potrebne računarske opreme, organizovanje blagovremene, brze i efikasne distribucije podataka, povezivanje svih korisnika u mrežu, kao i poslove obezbjeđivanja sigurnosti računarske mreže, planiranje i povezivanje sistemske mreže, i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za GIS, i direktora Zavoda.

U Sektoru GIS-a  kao unutrašnje organizacione jedinice organizuju se:
  • Služba pisane baze podataka,
  • Služba geodetsko-grafičke baze podataka i
  • Služba sistemske mreže

 

  • Služba pisane baze podataka vrši poslove koji se odnose na:

organizovanje sistematskog prikupljanja podataka za bazu, odabir potrebnog sotvera za kreiranje baze, planiranje vremenskih intervala za ažuriranje i obnavljanje baze, održavanje baze i obučavanje korisnika za rad sa bazom, grupisanje podataka za unos u bazu, uspostavljanje i ažuriranje baze podataka naziva ulica, trgova i mostova, formiranje, vođenje i ažuriranje prostorne baze podataka o stabilnosti terena i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za GIS, i direktora Zavoda.

  • Služba geodetsko-grafičke baze podataka vrši poslove koji se odnose na:

formiranje i organizovanje unosa podataka u geodetsko-grafičku bazu, obezbjeđivanje blagovremene izrade topografskih planova i karata, vektorizovanje geodetskih podloga, skeniranje i geokodiranje topografskih podloga, transformaciju prostornih, položajnih i visinskih koordinata, izradu planova parcelacije, učestvovanje u obezbjeđivanju ažurnih geodetskih podloga, uspostavljanje i ažuriranje baze podataka objekata, uspostavljanje i ažuriranje baze podataka granica prostornih jedinica, obezbjeđivanje podloge katastra podzemnih instalacija, obezbjeđivanje katastarskih podataka i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za GIS, i direktora Zavoda.

  • Služba sistemske mreže vrši poslove koji se odnose na:
obezbjeđivanje sigurnosti računarske mreže, planiranje i povezivanje sistemske mreže, instalaciju hardverskih uređaja, ugradnju novih verzija aplikacija, obuku kadrova na aplikacijama tipa Auto Cad-a, Arc View, Arc Info, i dr. i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za GIS, i direktora Zavoda.