Sektor za tehničku pripremu

Sektor za tehničku pripremu vrši poslove koji se odnose na: izradu prijedloga odluka o pristupanju izradi prostorno-planske dokumentacije, praćenje izrade prostorno-planske dokumentacije i po potrebi usaglašavanje programa aktivnosti, obezbjeđivanje elemenata za analitičko-dokumentacionu osnovu, praćenje aktivnosti u procesu donošenja planova, vršenje interne kontrole ispravnosti, kompletnosti i usaglašenosti prostorno-planske dokumentacije sa odredbama zakona i drugim podzakonskim aktima, obezbjeđivanje učešća i praćenje rada spoljnih učesnika u izradi prostorno-planskih dokumenata, kreiranje, praćenje i saradnja na izradi propisa, normativa, standarda, kriterija i metodoloških osnova iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, provođenje i praćenje postupaka javnih nabavki i praćenje oglašavanja u Službenom glasniku BiH i drugim sredstvima informisanja, i dostavljanje tenderske dokumentacije potencijalnim ponuđačima i provođenje postupka javnog nadmetanja, zastupanje Zavoda u postupcima pred sudovima, drugim državnim organima, organizacijama i zajednicama, te za ostvarenje toga posla sastavljanje odgovarajućih podnesaka, saradnju u izradi Odluke o pristupanju, izradi i provođenju planova prostornog uređenja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za tehničku pripremu i direktora Zavoda.

U Sektoru za tehničku pripremu, kao unutrašnje organizacione jedinice organizuju se:

            a) Služba za javne nabavke i

            b) Služba za pripremu prostorno-planske dokumentacije.

Služba za javne nabavke vrši poslove koji se odnose na: pripremu i izradu tenderske dokumentacije za potrebe pribavljanja podloga za izradu prostorno planske dokumentacije kao i za potrebe nabavke stalnih i potrošnih materijala za obavljanje svakodnevnih poslova u Zavodu, oglašavanje tendera u Službenom glasniku BiH i drugim sredstvima informisanja-elektronski sistem javnih nabavki na Portalu javnih nabavki BiH i izrađuje izvještaje o provedenim tenderima i ugovorima u istom elektronskom sistemu, dostavljanje tenderske dokumentacije potencijalnim ponuđačima i u potpunosti provodi postupak javnog nadmetanja, izradu ugovora i vršenje kontrole realizacije i izrade odluke o plaćanju, zastupanje Zavoda u postupcima pred sudovima, drugim državnim organima, organizacijama i zajednicama, te za ostvarenje toga posla sastavljanje odgovarajućih podnesaka, vođenje evidencije stalnih sredstava i vršenje njenog ažuriranja, poslove nabavke i čuvanja inventara i opreme, potrošnog materijala, te drugog potrebnog materijala i opreme, preuzimanje, uskladištavanje, pravljenje ulaza, izdavanje i pravljenje izlaza materijala, sitnog inventara i opreme, učestvovanje u izradi programa rada Zavoda, učestvovanje u izradi dinamike rada na osnovu prethodno donesene generalne dinamike i ukupnih poslova Zavoda, obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za tehničku pripremu i direktora Zavoda.

Služba za pripremu prostorno-planske dokumentacije vrši poslove koji se odnose na: pripremu, u saradnji sa nosiocem izrade plana prijedloge odluka, smjernica i programa aktivnosti za potrebe izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije, pripremu finansijske valorizacije za potrebe programa izrade prostorno-planske dokumentacije ili pojedinih planova, praćenje i izvještavanje o stanju pripreme, izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije, blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe, praćenje i izvještavanje o stanju pripreme, izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije, poslove kontrole i stepena kompletnosti prije isporuke prostorno-planskih dokumenata u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i drugim propisima i odredbama, praćenje postupka donošenja plana, te po donošenju plana ovjerene primjerke dostavlja nosiocu pripreme i arhivi Zavoda, praćenje i primjenu savremenih tokova u oblasti urbanizma, obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada Zavoda po nalozima pomoćnika direktora za tehničku pripremu i direktora Zavoda.