BOSNA I HERCEGOVINA
KANTON SARAJEVO
PROSTORNI PLAN KANTONA
SARAJEVO ZA PERIOD OD 2003. DO 2023. GODINE

 
 

     

 

 

  Prostorni plan - tekst (pdf 1,2 MB)
   
Prostorni plan u GIS-u
KARTE 

PP -PROSTORNA OSNOVA - rezime - KONCEPT PLANA (pdf file 1 MB)

 

  

   
Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana(Sl. Novine, broj 16, str. 831, 10.juli 2003 - pdf file 1,1 mb)
   
  Odluka o formiranju Savjeta i Odluka o dopuni iste (pdf file 347 kb)