Pretraga

Ukupno 1 - 132 od 132
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ugovor o organizovanju edukacije polaganja stručnog ispita - kotlovničar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2020 1.450,00 1.450,00 ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR ZA GASNU TEHNIKU D.O.O. SARAJEVO
Nabavka dezinfekcionih sredstava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2020 1.474,20 1.474,20 ALBEG
Za RP "Podgaj - Tekija" nabavka usluga izrade geodetskih i geoloških podloga, te revizije geoloških podloga Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.07.2020
Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš" za RP GORNJE TELALOVO POLJE I Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.378,00 04.06.2020 27.378,00 27.378,00 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" BANJA LUKA
PLAN JAVNIH NABAVKI ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KS ZA 2020. GODINU Plan nabavki 01.05.2020
Nabavka usluga "VPN linka 20 Mbps za povezivanje učesnika u Programu javnih investicija Kantona Sarajevo u cilju povezivanja i realizovanja strateškog planiranja i budzetiranja PJI sa (PIMIS)-jedinstvenim informacionim sistemom za upravljanje javnim inves Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2020 6.795,30 6.795,30 LOGOSOFT D.O.O.
Nabavka dvije pumpe GRUNDFOS UPS 80-120F za kotlovnicu Zavoda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 6.247,80 6.247,80 6.247,80 GRIZELJ-GROUP D.O.O.
Nabavka usluge „OSIGURANJE UPOSLENIKA“ Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.04.2020 5.070,78 15.06.2020 5.070,78 5.070,78 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.
Nabavka i isporuka „Prehrambenih artikala za potrebe rada bifea u 2020. – 2023. godine“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.05.2020
Za RP "POFALIĆI-CIGLANE" nabavka usluge revizije geologije Lot 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.02.2020
Nabavka usluge izvođenja istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena za potrebe izrade RP "POFALIĆI-CIGLANE" Lot 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.02.2020
Za RP "POFALIĆI-CIGLANE" nabavka usluga izrade podloga geodezije, geologije i revizije geologije Lot 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.02.2020
AGENCIJA ZA TEHNIČKU I FIZČKU ZAŠTITU MIDDLE POINT ELECTRONICS D.O.O. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.02.2020 760,50 760,50 760,50
Nabavka usluga o "Zakonski potrebnim ispitivanjima i kontroli instalacija u Zavodu u 2020. - 2022. god." (obnovljen) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.02.2020 2.217,15 29.01.2020 2.217,15 2.217,15 AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE INZA D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge "Godišnje pretplate na pravnu bazu Paragraf LEX BA" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2020 575,64 575,64 PARAGRAF d.o.o. Sarajevo
Nabavka usluge " Monitoring Zavoda za planiranje razvoja KS u 2020.-2022- god." Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.10.2019
Nabavka usluga o "Zakonski potrebnim ispitivanjima i kontroli instalacija u Zavodu u 2020. - 2022. god." Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.10.2019
Nabavka usluge internet konekcije u 2020. do 2022. god. za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.10.2019 20.638,80 21.11.2019 20.638,80 20.638,80 LOGOSOFT D.O.O.
Nabavka ažurne geodetske podloge za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP Zetra - Zona sporta i rekreacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2019 3.759,29 3.759,29 "ANGERMEIER" D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš" za UP Igman-Veliko polje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2019 6.996,60 6.996,60 CENTAR ZA EKONOMSKI, TEHNOLOŠKI I OKOLINSKI RAZVOJ - CETEOR SARAJEVO
Nabavka radova "Iznošenje otpada i čišćenje podruma" u Zavodu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2019 2.160,00 2.160,00 O.D "SAR" SARAJEVO
Nabavka klima uređaja - 3 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 5.311,80 5.311,80 ICE-NET D.O.O.
Nabavka panelnih zavjesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2019 1.459,92 27.05.2019 1.459,92 1.459,92 TAPETAR DD
Za RP "Alipašina-Koševo" nabavka usluga izrade podloga geodezije, geologije i revizije geologije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.05.2019 14.675,84 14.675,84 BN PRO, GEOTEHNOS D.O.O. SARAJEVO, INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" BANJA LUKA
Nabavka održavanja sistemske mreže Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 6.879,60 15.05.2019 6.879,60 6.879,60 s.o.d."GOIT"
Nabavka radova "Sanacija dijela fasade objekta Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.05.2019 13.536,90 26.06.2019 13.536,90 13.536,90 KONKRIT D.O.O.
Nabavka usluga "Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka", "Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inžinjersko-geološkim i geotehničkim osobinama terena" i "Revizije projektnog zadatka i elaborata za Izvođenje istra Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.02.2019 46.225,11 15.04.2019 46.225,11 46.225,11 BN PRO,WINNER PROJECT D.O.O.,GEOTEHNOS D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš" za Prostorni plan područje posebnog obilježja Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO)-Smiljevići Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.02.2019 29.484,00 18.04.2019 29.484,00 29.484,00 ENOVA D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge ažuriranja geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP Blažuj Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2019 11.347,97 10.04.2019 11.347,97 11.347,97 BN PRO
Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš" za Izmjene i dopune RP "Sportsko-rekreaciono područje Bjelašnica" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.05.2019 30.888,00 02.07.2019 30.888,00 30.888,00 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" BANJA LUKA
Nabavka usluge " Organizacija stručne edukacije i prezentacije projekata održive urbane mobilnosti, saobraćajnih i urbanističkih rješenja Grada Beograda" za uposlenike Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 4.800,00 04.04.2019 4.800,00 4.800,00 PUTNIČKA AGENCIJA M-97 DOO SARAJEVO
Nabavka ljetnih guma za vozila Zavoda za planiranje razvoja KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 2.100,00 03.04.2019 2.100,00 2.100,00 TR "AS"
Nabavka usluge "Osiguranja uposlenika" Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.04.2019 6.734,99 28.05.2019 6.734,99 6.734,99 ADRIATIC OSIGURANJE D.D.
Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš za RP Gornje Telalovo polje I" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.04.2019
Nabavka usluge obezbjeđenja licenci za "Back to maintenance" za Esri ArcGISS, za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.04.2019 15.748,20 17.05.2019 15.748,20 15.748,20
PLAN JAVNIH NABAVKI ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KS ZA 2019. GODINU Plan nabavki
Nabavka "Prehrambenih artikala za potrebe rada bifea u 2019. godini" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.03.2019 6.498,41 21.05.2019 6.498,41 6.498,41 DEFTER DOO SARAJEVO
Nabavka pružanja usluga za "VPN link 20 Mbps" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2019 6.795,36 6.795,36 LOGOSOFT D.O.O.
Nabavka sanitarne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 2.654,80 2.654,80 PENNY PLUS DOO SARAJEVO
Nabavka elektroinstalaterskih radova - rasvjetna tijela Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2019 6.168,24 6.168,24 ELEKTROKOVINA D.O.O.
Nabavka radova na rekonstrukciji sanitarnih prostorija i građevinsko-zanatskih radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 2.989,58 2.989,58 O.D "SAR" SARAJEVO
Nabavka "Računara sa monitorima, Skenera 44" i Ink printera A3" za potrebe Zavoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.03.2019
Za RP Junakovac nabavka usluge "Revizije projektnog zadatka i elaborata za izvođenje istražnih radova o inžinjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2019 585,00 585,00 DESIGN & QC D.O.O. SARAJEVO
Nabavka i isporuka "Kompjutera, Plotera, Laserskih kopir aparata, Laserski multifunkcijski uređaj, Fax uređaja, HDD za Storage i RAM Memorija" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.11.2018 25.12.2018 54.808,57 54.808,57 TELEGROUP DOO SARAJEVO
Nabavka usluge izrade "Studije o stanju stambenog fonda na području Kantona Sarajevo sa analizom o prednostima uspostavljanja poreza na nekretnine" za potrebe prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 71.370,00 17.12.2018 71.370,00 71.370,00 CEDES
Nabavka "Studije privrede za potrebe urbanističkih planova u Kantonu Sarajevo" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.12.2018 51.714,00 51.714,00 CEDES
Nabavka usluge izrade "Metodologije za ocjenu uticaja na kvalitet zraka za nove zahvate u prostoru i proračun baznog disperzionog modela" za potrebe prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2018 92.313,00 92.313,00 E3 D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge "Snimanje postojećeg stanja nelegalnih deponija" za potrebe izrade Urbanističkih planova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 6.819,93 6.819,93 GEOPROF
Nabavka usluge " Ažuriranje geodetskoh podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka" za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP Vitkovac - lokalitet veza LOT 2C sa ulicom Safeta Zajke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 1.368,90 1.368,90 BN PRO
Nabavka kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 3.272,40 3.272,40 sbc d.o.o. Burotime salon namjestaja
Ukupno po stranici 309.386,13 582.074,58 582.074,58