Sektor za planiranje društveno-ekonomskog razvoja

Sektor za planiranje društveno-ekonomskog razvoja vrši poslove koji se odnose na poslove strateškog razvojnog planiranja i upravljanja razvojem: izradu strateških razvojnih planova, izradu planova ekonomskog i društvenog razvoja,  učestvovanje u izradi i praćenju planova prostornog razvoja u dijelu koji se odnosi na ekonomski, okolinski, prostorni, urbani, socijalni i drugi razvoj.

U okvirima sistema za upravljanje razvojem, Sektor obavlja: izradu i koordinaciju sa akterima u procesu izrade integrirane kantonalne strategije razvoja; učešće u izradi sektorskih strategija kantona, strategija razvoja jedinica lokalne samouprave u sastavu kantona, strategije razvoja Federacije, te strateških dokumenata Bosne i Hercegovine; koordinaciju procesa strateškog planiranja sa svim organima uprave u Kantonu Sarajevo (kantonalna ministarstva, kantonalne uprave), kantonalnim upravnim organizacijama i drugim institucijama Kantona Sarajevo, kao i koordinaciju učešća jedinica lokalne samouprave u procesima izrade strateških dokumenata kantona, u skladu sa principom otvorenog metoda koordinacije; provođenje procesa planiranja kojim se osigurava učešće civilnog društva i drugih aktera; osiguravanje usklađenosti budžetskog planiranja i programa javnih investicija sa razvojnim prioritetima definisanim u usvojenim strateškim dokumentima, posebno onih koji omogućavaju implementaciju usvojenih strategija; izradu i koordinaciju provedbenog plana integrirane strategije (akcioni plan) i  podršku u procesu koordiniranja izrade trogodišnjih i godišnjih planova institucija prema razvojnim prioritetima i mjerama utvrđenim u okviru integriranih ili sektorskih strategija razvoja,  koji služe kao osnova za pripremu budžeta i programa javnih investicija; koordinaciju procesa monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji integriranih/sektorskih razvojnih strategija i izradu godišnjih izvještaja o razvoju Kantona; koordiniranje jačanja kapaciteta institucija uključenih u proces razvojnog planiranja; uključivanje u izradu operativnih programa, na osnovu kojih Bosna i Hercegovina postaje korisnica pristupnih fondova iz evropskog budžeta, kao i poslove iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u procesu evropskih integracija; koordinaciju usklađivanja, te povezanosti razvojnog sa budžetskim planiranjem na nivou kantona;  usmjeravanje procesa razvoja baza podataka potrebnih za razvojno planiranje, te razvoj informacionog sistema za praćenje implementacije dokumenata na nivou Kantona, u skladu sa utvrđenim sistemom indikatora.

Sektor obavlja koordiniranje procesa ekonomskih i socijalnih istraživanja, pripreme studijsko-analitičkih materijala potrebnih za pripremu razvojnih dokumenata Kantona, vrši posebna istraživanja i promotivne materijale prema zahtjevima Vlade KS, koordiniranje sa domaćim i stranim institucijama i ekspertima i učestvovanje u izradi naučnih projekata, studija i programa, istraživanja u funkciji društvenog, ekonomskog, okolinskog i prostornog razvoja Kantona i općina, pripremu informacija, analiza, studija, elaborata i drugih informativno analitičkih materijala i programa u okviru propisane nadležnosti, analiziranje pozicije Kantona Sarajevo u odnosu na uže i šire okruženje, međuzavisnost u razvoju između općina i Kantona (demografskom, ekonomskom, okolinskom, prostornom, urbanom, socijalnom i ekološkom).

U okvirima sistema za upravljanje projektima, Sektor obavlja poslove: pripreme i izrade Programa javinih investicija  Kantona Sarajevo, na osnovu metodologije koja je utvrđena Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija  Kantona Sarajevo; pripreme i učestvovanja u izradi propisa iz oblasti Programa javnih investicija; saradnje i koordinacije sa institucijama Kantona Sarajevo, općinama u sastavu Kantona Sarajevo i Gradom Sarajevo, u procesu pripreme i izrade Programa javnih investicija Kantona Sarajevo; koordinacije sa institucijama Kantona Sarajevo, općinama u sastavu Kantona Sarajevo i Gradom Sarajevo i federalnim ministarstvima za dostavljanje prioritetnih programa i projekata u cilju apliciranja za Program javnih investicija Federacije BiH; praćenja i izvještavanja o implementaciji projekata iz Programa javnih investicija na nivou Kantona Sarajevo; rada na pripremi poticajnih mehanizama za finansiranje razvojnih prioriteta utvrđenih u Strategiji razvoja kantona, u saradnji sa federalnim ministarstvima i jedinicama lokalne samouprave u sastavu kantona; koordinacije projekata Kantona Sarajevo u procesu apliciranja prema EU fondovima sa svim institucijama u Kantonu Sarajevo, sarađuje  u izradi  operativnih programa, te projekata  na osnovu kojih  Kanton postaje korisnik sredstava iz EU fondova, kao i u među-institucionalnim  pregovorima  i pregovorima sa EU, te u projektima prekogranične suradnje; upravljanja bazom podataka (PIMIS - Public Investment Management Information System) o javnim investicijama Kantona Sarajevo i jedinica lokalne samouprave; sudjelovanja na obukama i stručnim predavanjima predviđenim u svrhu stručnog usavršavanja u području izrade, pripreme i monitoringa razvojnih dokumenata i projekata, jačanja kapaciteta za upravljanje javnim investicijama, kao i učešće u drugim obukama iz djelokruga rada Sektora; istraživanja, planiranja, pripreme i izrade materijala (informacija/dokumenata) vezane za poslovanje kantonalnih komunalnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća i javnih preduzeća iz oblasti privrede Kantona Sarajevo; ažuriranje web stranice Zavoda za planiranje razvoaj KS; redovno praćenje i informisanje o osnovnim privrednim, društvenim i drugim kretanjima i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za planiranje društveno-ekonomskog razvoja i direktora Zavoda.

U okviru Sektora za planiranje društveno-ekonomskog razvoja formirane su unutrašnje organizacione jedinice:

            a) Služba za istraživanje i strateško planiranje i

            b) Služba za upravljanje projektima.

Služba za istraživanje i strateško planiranje vrši poslove koji se odnose na: istraživanje za potrebe izrade strateških razvojnih planova, izradu strateških razvojnih planova i upravljanja razvojem, izradu planova ekonomskog i društvenog razvoja,  i učestvovanje u izradi i praćenju planova prostornog razvoja u dijelu koji se odnosi na ekonomski, okolinski, prostorni, urbani, socijalni i drugi razvoj.

Služba obavlja poslove: koordiniranje procesa ekonomskih i socijalnih istraživanja, pripreme studijsko-analitičkih materijala potrebnih za pripremu razvojnih dokumenata Kantona, koordiniranje saradnje sektora kod pripreme sektorskih razvojnih strategija i projekata javnih investicija, usmjeravanje procesa razvoja baza podataka potrebnih za razvojno planiranje, vrši posebna istraživanja i promotivne materijale prema zahtjevima Vlade KS, razvijanje informacionog sistema za praćenje implementacije dokumenata na nivou Kantona, saradnju u uspostavljanu implementacijske strukture za korištenje strukturnih sredstava iz evropskog fondova u BiH (FBiH), izradu elaborata, studija, programa, projekata i planova, i procjena u određenoj oblasti, kao i projektnih zadataka za odgovarajuću oblast, pripremu i izradu informacija, analiza, studija, elaborata i drugih stručnih materijala i programa u okviru nadležnosti Sektora, izradu biltena, publikacija i drugih informativnih materijala, istraživanja, planiranja, pripreme i izrade materijala (informacija)¸ dokumenata za razvojno planske oblasti (demografija, društvena infrastruktura, zemljišna renta, zaštita okoliša, i drugo), redovno praćenje i informisanje o osnovnim privrednim, društvenim i drugim kretanjima, analiziranje pozicije Kantona Sarajevo u odnosu na uže i šire okruženje, kreiranje, izradu i uspostavljanje baze podataka vezane za djelokrug rada Službe i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za planiranje društveno-ekonomskog razvoja i direktora Zavoda.

Služba za upravljanje projektima vrši poslove koji se odnose na: godišnje pripreme i izrade strateškog dokumenta Programa javnih investicija KS, pripremu i prezentaciju investicionih programa i projekata na području Kantona Sarajevo, identifikaciju, formulaciju i utvrđivanje prioritetnih programa i projekata u Kantonu na osnovu metodologije koja je utvrđena Uredbom o načinu i kriterijeima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javinih investicija  Kantona Sarajevo i prioriteta razvojnih programa i projekata, odnosno Uputstva Federalnog ministarstva finansija, saradnju i koordinaciju sa institucijama Kantona Sarajevo, općinama u sastavu Kantona Sarajevo i Gradom Sarajevo u procesu pripreme i izrade Programa javnih investicija Kantona Sarajevo, koordinacija sa institucijama Kantona Sarajevo, općinama u sastavu Kantona Sarajevo i Gradom Sarajevo i federalnim ministarstvima za dostavljanje prioritetnih programa i projekata u cilju apliciranja za Program javnih investicija Federacije BiH, praćenje i izvještavanje o implementaciji projekata na nivou Kantona na osnovu metodologije koja je propisana Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javinih investicija Kantona Sarajevo, saradnju sa Ministarstvom finansija Kantona i sa drugim ministarstvima i institucijama Kantona Sarajevo, općinama Kantona Sarajevo i Gradom Sarajevo, koordinaciju projekata Kantona Sarajevo u procesu apliciranja prema EU fondovima sa svim organima uprave u Kantonu Sarajevo (kantonalna ministarstva, kantonalne uprave), kantonalnim upravnim organizacijama i drugim institucijama Kantona Sarajevo, istraživanje, planiranje, pripremu i izradu materijala (informacija/dokumenata) vezanih za poslovanje privrede, poslovanje kantonalnih komunalnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća i javnih preduzeća iz oblasti privrede Kantona Sarajevo, kao i analize praćenja i planiranja privrede na području Kantona Sarajevo i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za planiranje društveno-ekonomskog razvoja i direktora Zavoda.