Sektor za detaljnu plansku dokumentaciju i tehničku pripremu

(1) Sektor za detaljnu plansku dokumentaciju i tehničku pripremu vrši poslove koji se odnose na: izradu detaljnih planova prostornog uređenja, plana i programa prostornog uređenja, učestvovanje u izradi smjernica za Odluke o pristupanju izradi detaljnih planova i programa i plana aktivnosti na izradi detaljnih planova, odluka o provođenju i odluka o usvajanju detaljnih planova prostornog uređenja, određivanje urbanističko-tehničkih uslova u posebnim slučajevima, davanje tumačenja detaljnih planova po zahtjevu nosioca pripreme za izradu detaljnih planova, učestvovanje u izradi stručnih mišljenja u skladu sa važećim propisima, praćenje i primjena savremene kompjuterske tehnologije u izradi prostorno-planske dokumentacije, učestvovanje u javnim raspravama vezanim za dokumentaciju koju izrađuje, učestvovanje na stručnim savjetovanjima i seminarima u cilju praćenja i primjene savremenih pristupa iz oblasti prostornog planiranja, saradnju pri izradi propisa, normativa, standarda i metodoloških osnova iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, obezbjeđivanje koordinacije kod izrade dijela prostorno-planske dokumentacije kada se ti poslovi povjere izvršiocu van Zavoda, praćenje izrade prostorno-planske dokumentacije i po potrebi usaglašavanje programa aktivnosti, obezbjeđivanje elemenata za analitičko-dokumentacionu osnovu, praćenje aktivnosti u procesu donošenja planova, vršenje interne kontrole ispravnosti, kompletnosti i usaglašenosti prostorno-planske dokumentacije sa odredbama zakona i drugim podzakonskim aktima, obezbjeđivanje učešća i praćenje rada spoljnih učesnika u izradi prostorno-planskih dokumenata, kreiranje, praćenje i saradnja na izradi propisa, normativa, standarda, kriterija i metodoloških osnova iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i druge poslove iz djelokruga rada Sektora, po nalozima pomoćnika direktora za detaljnu plansku dokumentaciju i tehničku pripremu i direktora Zavoda.

(2) U okviru Sektora za detaljnu plansku dokumentaciju i tehničku pripremu, obrazovane su unutrašnje organizacione jedinice:

a) Služba za detaljnu plansku dokumentaciju,

b) Služba za urbani dizajn,

c) Služba za stručna mišljenja,

d) Služba za tehničku pripremu prostorno-planske dokumentacije i

e) Služba za praćenje implementacije prostorno planske dokumentacije i stanja u prostoru.

(3) Služba za detaljnu plansku dokumentaciju vrši poslove koji se odnose na: pripremu i izradu detaljnih i ostalih planskih dokumenata, učestvovanje u izradi smjernica za Odluke o pristupanju, obezbjeđivanje koordinacije sa subjektima planiranja, učestvovanje u javnoj raspravi u fazi donošenja planova i druge poslove iz djelokruga rada Službe, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za detaljnu plansku dokumentaciju i tehničku pripremu i direktora Zavoda.

(4) Služba za urbani dizajn vrši poslove koji se odnose na: pripremu i izradu detaljnih planova i elaborata koji su propisani zakonima i podzakonskim aktima, učestvovanje na javnim raspravama, obezbjeđenje koordinacije sa subjektima planiranja, učestvovanje u izradi propisa, normativa i urbanih standarda i druge poslove iz djelokruga rada Službe, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za detaljnu plansku dokumentaciju i direktora Zavoda.

(5) Služba za stručna mišljenja vrši poslove koji se odnose na: obradu lokacija i izradu stručnih mišljenja po zahtjevima općina i nadležnih organa iz oblasti prostornog uređenja i druge poslove iz djelokruga rada Službe, odnosno i druge poslove po nalozima i uz koordinaciju pomoćnika direktora za detaljnu plansku dokumentaciju i tehničku pripremu i direktora Zavoda.

(6) Služba za tehničku pripremu prostorno-planske dokumentacije vrši poslove koji se odnose na: pripremu i saradnju sa nosiocem pripreme plana prijedloge odluka, smjernica i programa aktivnosti za potrebe izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije, pripremu finansijske valorizacije za potrebe programa izrade prostorno-planske dokumentacije ili pojedinih planova, praćenje i izvještavanje o stanju pripreme, blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe i drugih poslova iz djelokruga rada Službe, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za detaljnu plansku dokumentaciju i tehničku pripremu i direktora Zavoda.

(7) Služba za praćenje implementacije prostorno planske dokumentacije i stanja u prostoru vrši poslove koji se odnose na: izradu izvještaja i programa mjera za unapređenje stanja u prostoru, a prije svega potrebe izrade novih odnosno izmjena i dopuna planskih dokumenta, novih istraživanja za pojedina područja i lokalitete, te primjenu posebnih razvojnih i drugih mjera za ta područja na teritoriji Kantona Sarajevo, na osnovu dostavljenih izdatih urbanističkih i građevinskih dozvola od strane lokalnih zajednica, Služba vrši kontrolu istih, upoređuje ih sa usvojenom prostorno planskom dokumentacijom, blagovremeno informiše ukoliko se odstupilo od planom utvrđenih usmjerenja i druge poslove iz djelokruga rada Službe, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za detaljnu plansku dokumentaciju i direktora Zavoda.