Sektor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Sektor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

(1) Sektor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša vrši poslove koji se odnose na: izradu prostornih planova i urbanističkih planova, praćenje razvoja i istraživanje kojima se obezbjeđuje naučna i stručna zasnovanost prostornog planiranja, učestvovanje u izradi propisa, normativa, standarda, kategorija i metodoloških osnova iz oblasti prostornog uređenja, praćenje i analiziranje provođenja planova i programa, kao i obezbjeđenje odgovarajućih evidencija o stanju i problematici realizacije planova prostornog uređenja i programa, elektronsku obradu podataka zasnovanu na primjeni modela planiranja, programiranja i upravljanja prostornim razvojem, tumačenje planova prostornog uređenja i programa na zahtjev nosioca pripreme i nadležnih službi, te obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada Sektora.

(2) U okviru Sektora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazovane su unutrašnje organizacione jedinice:

a) Služba za prostorno planiranje,

b) Služba za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa,

c) Služba za zaštitu okoliša,

d) Služba za prostorno planiranje područja posebnih obilježja,

e) Služba za prostorno planiranje infrastrukture.

(3) Služba za prostorno planiranje vrši poslove koji se odnose na: izradu razvojnih planova i programa za oblast organizacije, uređenja, korištenja i namjene prostora, izradu izvoda iz razvojnih planova i definisanje elemenata i odnosa razvojnih i detaljnih planova, saradnju na izradi propisa, normativa, standarda, kategorija i metodoloških osnova iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, učestvovanje u izradi stručno-tehničkih poslova nosioca izrade razvojnih planova, izradu programa aktivnosti i odluka o pristupanju izradi razvojnih planova, odluka o provođenju razvojnih planova i odluka o usvajanju razvojnih planova, izradu smjernica za izradu razvojnih planova, učestvovanje u raspravi sa subjektima planiranja, a tokom rada na razvojnim planovima obezbjeđivanje saradnje sa subjektima planiranja, izradu dinamike rada na osnovu prethodno donesene generalne dinamike sektora i ukupnih poslova Zavoda, koordinaciju izrade studijskih i drugih specijalističkih istraživanja putem kojih se osigurava naučna i stručna zasnovanost prostornog planiranja, odnosno planova i programa za poslove iz djelokruga rada Službe i druge poslove iz djelokruga rada Službe, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i direktora Zavoda.

(4) Služba za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa vrši poslove koji se odnose na: prikupljanje, pripremu i obradu podataka za dobra kulturno historijskog i prirodnog nasljeđa zaštićenog područja, kulturno-historijsko i prirodno nasljeđe, zaštitu stanovništva i dobara, kao i izradu dokumentacione osnove kao faze iz oblasti zaštite kulturno historijskog i prirodnog nasljeđa, izradu prostorno-planske dokumentacije za dijelove Kantona Sarajevo gdje je izražen specijalistički pristup iz domena oblasti zastupljenih u Službi, pripremu potrebnih dodatnih tumačenja po predmetnim oblastima, obezbjeđenje i koordinaciju izrade studijskih, ekspertnih i drugih specijalističkih istraživanja po predmetnim oblastima zastupljenim u Službi, ostvarivanje saradnje sa subjektima planiranja, učestvovanje u izradi stručno-tehničkih poslova nosioca pripreme razvojnih i detaljnih planova, izradi programa aktivnosti, odluka o pristupanju izradi planova i smjernica za izradu planova, odluka o provođenju planova i odluka o usvajanju planova prostornog uređenja, učestvovanje u obradi predmeta za davanje stručnih mišljenja, koordiniranje izrade dijela prostorno-planske dokumentacije povjerene izvršiocu van Zavoda, a koja se odnosi na problematiku zaštićenih područja, izradu tehničke dokumentacije za potrebe detaljne planske dokumentacije, praćenje propisa, normativa, standarda i kriterija iz djelokruga rada Službe, praćenje i proučavanje stanja iz oblasti uređenja zaštićenih područja i dobara na području Kantona Sarajevo i analiziranje primjene zakonskih i drugih propisa donesenih u ovoj oblasti, učestvovanje u pripremi novih propisa koji se odnose na zaštićena područja i druge poslove iz djelokruga rada Službe, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i direktora Zavoda.

(5) Služba za zaštitu okoliša vrši poslove koji se odnose na: učestvovanje u izradi razvojnih planova definisanja elemenata odnosa razvojnih i detaljnih planova, učestvovanje u izradi i praćenje provođenja planova prostornog uređenja, obezbjeđivanje i koordinaciju izrade studijskih i drugih specijalističkih istraživanja, saradnju na izradi propisa, normativa, standarda i kriterija, primjenu zakonskih propisa i strateških dokumenata koji se odnose na oblast zaštite i unaprjeđenja okoliša, obezbjeđivanje koordinacije sa subjektima planiranja pri definisanju polaznih osnova i tokom izrade razvojnih srednjoročnih i godišnjih planova, kao i sve druge stručno-tehničke poslove nosioca izrade razvojnih planova i izradu programa aktivnosti, sarađuje u izradi odluka o pristupanju izradi planova i smjernica za izradu planova, učestvuje u obradi lokacija i predmeta za davanje stručnih mišljenja, vrši praćenje i proučavanje stanja iz domena oblasti zastupljenih u Službi, prikupljanje, pripremu i obradu podataka iz domena oblasti zastupljenih u Službi, poslove koje imaju za cilj izradu ili koordinaciju na izradi strateških procjena uticaja na okoliš za dokumente, planove i projekte razvoja i druge poslove iz djelokruga rada Službe, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i direktora Zavoda.

(6) Služba za prostorno planiranje područja posebnih obilježja vrši poslove koji se odnose na: izradu razvojnih planova i programa za oblast organizacije, uređenja, korištenja i namjene prostora sa naglaskom na područja posebnih obilježja, izradu izvoda iz razvojnih planova i definisanje elemenata i odnosa razvojnih i detaljnih planova, saradnju na izradi propisa, normativa, standarda, kategorija i metodoloških osnova iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, praćenje i analizu provođenja razvojnih planova, učestvovanje u izradi stručno-tehničkih poslova nosioca izrade razvojnih planova, izradu programa aktivnosti i odluka o pristupanju izradi razvojnih planova, odluka o provođenju razvojnih planova i odluka o usvajanju razvojnih planova, izradu smjernica za izradu razvojnih planova, učestvovanje u raspravi sa subjektima planiranja, a tokom rada na razvojnim planovima obezbjeđivanje saradnje sa subjektima planiranja, izradu dinamike rada na osnovu prethodno donesene generalne dinamike sektora i ukupnih poslova Zavoda, koordinaciju izrade studijskih i drugih specijalističkih istraživanja putem kojih se osigurava naučna i stručna zasnovanost prostornog planiranja, odnosno planova i programa za poslove iz djelokruga rada Službe i druge poslove iz djelokruga rada Službe, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i direktora Zavoda.

(7) Služba za prostorno planiranje infrastrukture vrši poslove koji se odnose na: učestvovanje u izradi razvojnih planova i izvoda iz razvojnih planova i definisanje elemenata odnosa razvojnih i detaljnih planova, obezbjeđivanje i koordinaciju izrade studijskih i drugih specijalističkih istraživanja, saradnju na izradi propisa, normativa, standarda, kriterija i metodoloških osnova, obezbjeđivanje koordinacije sa subjektima planiranja pri definisanju polaznih osnova i tokom izrade razvojnih srednjoročnih i godišnjih planova, kao i sve druge stručno-tehničke poslove nosioca izrade razvojnih planova i izradu programa aktivnosti, saradnja u izradi odluka o pristupanju izradi planova i smjernica za izradu planova, učestvovanje u obradi lokacija i predmeta za davanje stručnih mišljenja i druge poslove iz djelokruga rada Službe, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i direktora Zavoda.