JAVNI OGLAS za prodaju stalnog sredstva-putničkog motornog vozila

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka prodaje stalnog sredstva- putničkog motornog vozila br. 07-45-2207/22 od 25.5.2022. godine, direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo objavljuje

JAVNI OGLAS
za prodaju stalnog sredstva-putničkog motornog vozila

I PREDMET PRODAJE

Škoda Octavia ELEGANCE – neregistrovana Boja vozila: siva
Tip 1,9 TDI, Godina proizvodnje 2010. godina,
Broj šasije TMBBS21Z1B2038582, Broj motora BXE E06752,
Snaga motora 77 kW. Broj vrata 4/5
Radna zapremina cm3 1896 Pređeni kilometri 248 777 km
Gorivo Dizel
Početna cijena vozila je 6.565,00 KM

II USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, koja svoje ponude-zapečaćene koverte dostave putem pošte ili neposredno na protokol Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Ulica Branilaca Sarajeva br. 26.
Na koverti potrebno naznačiti: „NE OTVARAJ – Ponuda za kupovinu putničkog motornog vozila putem licitacije“.
Zaposleni u Zavodu i članovi njihove uže porodice nemaju pravo učešća u postupku javne prodaje-licitacije.
Rok za podnošenje ponuda je do 14.6.2022 godine do 14,00 sati.
Ponude dostavljene nakon navedenog roka, bez obzira na način slanja i dostave, neće se uzeti u razmatranje.
Motorno vozilo se može pogledati u peridu od 30.5.2022 do 2.6.2022.godine od 9-12 h, na adresi Ulica Grbavička broj 13, uz prethodni telefonski dogovor sa kontakt osobom telefon broj 061/107-646 .
Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 16.6.2022. godine u 12,00 sati, u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Ulica Branilaca Sarajeva br. 26, „Velika sala“ Zavoda.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, fizičke osobe lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili punomoćnik za učešće u postupku javne prodaje-licitacije.
Uplatu depozita, i to 10% od početne cijene vozila, izvršiti na transakcijski račun koji se vodi kod UNION BANKE broj 1020500000036567, svrha uplate: uplata depozita u postupku licitacije Zavoda 27010001, primalac JRT KANTONA SARAJEVO.

III NAČIN PRODAJE

Vozilo koja je predmet javne prodaje-licitacije prodaje se ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu za vozilo.

IV SADRŽAJ PONUDE

1. Podaci o fizičkoj osobi: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, naziv banke i broj tekućeg računa na koji se će se izvršiti povrat uplaćenog depozita ukoliko ponuđač ne istakne najveću ponudu.
2. Podaci o pravnoj osobi: naziv pravne osobe, adresa i broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje u postupku javne prodaje-licitacije, kopija rješenja o upisu u sudski registar ne starija od tri mjeseca, kopija ID broja, naziv banke i broj poslovnog računa na koji se će se izvršiti povrat uplaćenog depozita ukoliko ponuđač ne istakne najveću ponudu.
3. Popunjen Obrazac za cijenu ponude (cijenu iskazati isključivo u konvertibilnim markama), koji se može preuzeti na portirnici Zavoda na adresi Branilaca Sarajeva br. 26. ili web stranici Zavoda ( https://zpr.ks.gov.ba/)
4. Ponudu mora potpisati podnosilac ponude, a ukoliko je ponuđač pravna osoba, ista mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe.
5. Dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 656,50 KM tj. 10% od početne cijene vozila.
6. Zavod će putem Ministarstva finansija KS učesnicima licitacije vratiti uplaćeni depozit nakon dostavljanja obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dok će se izabranom ponuđaču uplaćeni depozit uračunati u kupoprodajnu cijenu, te se isti neće vraćati.
7. Prihvatljivom ponudom smatra se svaka ponuda koja sadrži podatke iz tačke 1-5.
8. Ponuda ispod početne cijene u iznosu od 6.565,00 KM neće se uzeti u razmatranje.

V POSTUPAK JAVNE PRODAJE-LICITACIJE

1. Predsjednik Komisije otvara primljene ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv ponuđača, redni broj ponude po prispijeću, vrijeme prijema ponude, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.
2. Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku javne prodaje-licitacije.
3. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.
4. Nakon razmatranja liste ponuđača, Komisija utvrđuje najpovoljniju ponudu, o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače. Predsjednik Komisije proglašava pobjednika javne prodaje-licitacije.
6. Vozilo koja je predmet javne prodaje-licitacije prodaje se ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu za vozilo.
9. Ako se prijave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, Komisija daje prednost ponuđaču čija je ponuda prva primljena.

VI OBAVEZE KUPCA

1. Ponuđač, odnosno kupac, čija ponuda bude prihvaćena, dužan je zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 7 dana od prijema obavijesti o izboru.
2. Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji, a uplaćeni depozit se uračunava u cijenu te se isti neće vraćati.
3. Uplata najpovoljnije ponude po licitaciji izvršit će se na transakcijski račun UNION BANKE, 1020500000036567, što će se detaljno regulisati ugovorom.
4. Sve poreze i troškove u vezi sa prenosom vlasništva snosi kupac, kao i troškove registracije i preuzimanja vozila obzirom da je vozilu neregistrovano.
5. Prodaja vozila vrši se po principu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore i reklamacije od strane kupca po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka na vozilima, koje se neće razmatrati.
6. Primopredaja vozila izvršit će se odmah nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.
7. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne potpiše ugovor o kupoprodaji ili ne uplati puni iznos kupoprodajne cijene, smatrat će se da je od kupovine odustao, te će Zavod zaključiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem, a uplaćeni depozit mu se neće vratiti.

VII DODATNE INFORMACIJE

Sve informacije u vezi sa javnom prodajom-licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 9 do 12 sati na broj telefona 061/107-646
Zavod zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi javnu prodaju-licitaciju vozila po ovom јavnom oglasu u bilo kojoj fazi, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

Direktor Zavoda za planiranje razvoja KS
Faruk Muharemović, mr. dipl.ing.arh.

OBRAZAC ZA CIJENU PUNUDE

Ponuda za kupovinu službenog putničkog
motornog vozila Škoda Octavia ELEGANCE,

Naziv pravne osobe (ukoliko je ponuđač pravna osoba) ili ime i prezime (ime jednog roditelja) ukoliko je ponuđač fizička osoba:

_______________________________________________________________________________________

Tačna adresa: ____________________________________________________________________________

Broj telefona: ____________________________________________________________________________

Broj tekućeg računa (za fizičke osobe): _______________________________________________________

Broj poslovnog računa (za pravne osobe):______________________________________________________

Naziv banke: ____________________________________________________________________________

IZNOS PONUDE U KM: ___________________________________

Slovima: _________________________________________________KM.

Potpis: ___________________ MP. (pečat za pravne osobe)

Uz ponudu dostaviti:
- kopiju rješenja o upisu u sudski registar ne stariju od tri mjeseca (za pravne osobe),
- kopija ID broja ( za pravna lica)
- dokaz o uplaćenom depozitu

Do kada se prihvataju javni pozivi: 
Utorak, 14 Juni 2022