Nadležnosti

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Kantona koji se odnose na:

 • izradu i implementaciju strategije razvoja Kantona,
 • poslove nosioca izrade razvojnih planova,
 • koordinaciju sa domaćim i stranim institucijama i ekspertima i učešće u izradi naučnih projekata i studija o dugoročnom i srednjoročnom razvoju Kantona, analiziranje izrade planskih dokumenata, međuzavisnost u razvoju između općina i Kantona, uz utvrđivanje međuzavisnosti u razvoju između općina i Kantona,
 • koordinaciju i učešće u pripremi i praćenju realizacije projekata obnove i razvoja Kantona, kao i promocije Kantona,
 • obezbjeđenje naučnih i stručnih podloga za ostvarivanje Ustavom utvrđenih nadležnosti Kantona,
 • vršenje poslova nosioca izrade provedbenih planova i pripremanje propisa koji su sastavni dio plana,
 • poslove izrade smjernica i programa aktivnosti za izradu provedbenih planova,
 • poslove stručno-tehničke pripreme za izradu godišnjeg programa za donošenje prostorne i urbanističke dokumentacije,
 • učešće u pripremi propisa iz oblasti prostornog uređenja
 • izradu programa sanacije, rekonstrukcije, rušenja i raščišćavanja terena, obnove i izgradnje Kantona, neposredno učestvovanje u izradi planske dokumentacije i vršenje koordinacije sa stranim i domaćim ekspertima i organizacijama,
 • stručno mišljenje u postupku odobravanja građenja za potrebe općina sa područja Kantona,
 • poslove koje ugovorom povjeri Zavodu općina sa teritorije Kantona,
 • poslove koje odredi Skupština Kantona i Vlada Kantona,
 • vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima koji se odnose na nadležnosti Kantona u ovoj oblasti.