Direktor

Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-28110-30/21 od 15.07.2021.god., Faruk Muharemović, imenuje se za direktora Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo na period od pet (5) godina, počev od 19.07.2021.god.