Poziv na učešće u procesu konsultacija - Izrada Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027. - Strateška platforma_Nacrt

Vlada Kantona Sarajevo je na 57. sjednici, održanoj 06.02.2020. godine, donijela Odluku o izradi Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027., čime je pokrenut proces izrade iste. Strategija razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027. je strateški dokument koji usmjerava razvoj, utvrđuje prioritete u razvoju i predstavlja putokaz za sveukupan razvoj Kantona Sarajevo (KS), uzimajući u obzir sve njegove dimenzije: ekonomsku, društvenu, okolišnu i prostornu.

Proces izrade Strategije razvoja odvija se u nekoliko faza, a prvi korak je izrada Strateške platforme. S tim u vezi Zavod za planiranje razvoja KS je pripremio Situacionu analizu koja je bila podloga za održavanje radionica na kojima je tema bila SWOT analiza. Sa članovima KOR-a i drugim relevantnim akterima planiranja, održano je sedam „sektorskih“ radionica za SWOT analizu (ekonomski razvoj, turizam i ruralni razvoj, zdravstvo, obrazovanje i socijalne politike, okoliš i javna infrastruktura, sport i kultura). Na osnovu prikupljenih podataka i ponuđene situacione analize, na radionicama, učesnici su dali prijedloge o unutrašnjim snagama i slabostima, te vanjskim prilikama i prijetnjama, odnosno elemente sektorskih SWOT matrica.

Nakon toga, pripremljen je Nacrt Strateške platforme sa SWOT analizom, Strateškim fokusima,Vizijom razvoja KS i Strateškim ciljevima.

Dana 14.09.2020. godine održana je II sjednica KOR-a, na kojoj je prezentiran Nacrt Strateške platforme i donešen zaključak da dokument kao takav može ići na javnu konsultaciju od 30 dana na web stranicu Zavoda (kao nosioca izrade), a u skladu sa Članom 11. stavom (9) Uredbe o izradi strateških dokumenata u FBiH.

Nacrt ovog dokumenata, predviđene za konsultacije, dostupna je za Vaše komentare, sugestije i primjedbe. Komentare na Nacrt Strateške platforme je potrebno dostaviti putem "obrazac za komentare" koji se nalazi u prilogu do 17.10.2020. godine na e-mail adresu: emina.kasmo@zpr.ks.gov.ba

S obzirom da je ovo najvažniji dio Strategije iz kog proizilaze ostali dijelovi, u narednom periodu će se nastaviti sa radom na unapređenju i usaglašavanju Strateške platforme. Potrebno je obratiti pažnju na strateške fokuse i strateške ciljeve. Strateški fokusi trebaju biti odraz prepoznavanja i slaganja oko ključnih snaga Kantona koje treba iskoristiti i najozbiljnijih problema koji trebaju biti riješeni.