MJERE Za postupanje zaposlenih u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, dok traje pandemija zbog Koronavirusa (COVID-19)

Na osnovu Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, broj: 63-20/20, od
12.10.2020.god., direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, donosi

MJERE
Za postupanje zaposlenih u Zavodu  za planiranje razvoja  Kantona Sarajevo, dok traje pandemija zbog Koronavirusa (COVID-19):

l. Zadužuju se svi rukovodioci Sektora i svi državni službenici i namještenici Zavoda, da se strogo pridržavaju Naredbi Federalnih i Kantonalnih kriznih štabova.

2.   Dozvoljeno je okupljanje u Zavodu, ne više od 30 osoba u zatvorenom prostoru.

3.   Nalaže se svim zaposlenicima Zavoda da posjete trećih lica u Zavod, svedu na minimum.

4.   Zavod, u skladu sa radnim procesima i  zadacima koje obavljaju zaposlenici, određuje klizna radno vrijeme sa razmakom od sat vremena zbog izbjegavanja gužvi u javnom gradskom prevozu, kao i zbog izbjegavanja gužvi prilikom ulaska i ,izlaska u/iz poslovnih prostorija, tako da radno vrijeme u Zavodu počinje od 7 i 30 do 8 i 30, a završava od 16 do 17 sati.

5.   Prioritete u radu imaju poslovi i predmeti vezani za prevenciju i zaštitu od Koronavirusa
(COVID-19).

6.  Zavod  će  nastaviti  nabavku  sredstava  za dezinfekciju  koja će se  koristiti  za  čišćenje   službenih prostorija, kao i sredstava za dezinfekciju ruku, rukavice i maske za potrebe spremačica i   svih zaposlenika.

7.   Zavod će vršiti  dezinfekciju  kompletnog  prostora,  u kojem je smješten  (objekti  u  Ul.: Branilaca Sarajeva i Kaptol), svakih 15 dana, sve do okončanja nastale epidemiološke situacije, a svakodnevno (2  puta u toku  radnog  vremena)  će se  vršiti čišćenje  cjelokupnog  prostora  i dezinfekcija  radnih površina, sve to u skladu sa Preporukama Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

8.   Preporučuje se upotreba telefona, video-konferencije i interneta, kao zamjena za sastanke.

9.   Raspisivanje  svih javnih  tendera  će se realizirati  uz obaveznu  naznaku  da se aplikacije  isključivo primaju putem pošte, ili putem e-maiJa.

l O. Zabranjuje  se ulaz u Zavod zaposlenicima  i strankama  koji imaju  vidljive simptome  Koronavirusa (povišena temperatura,  kašalj, itd.)

I I . Sve navedene mjere važe do okončanja epidemiološke  situacije  izazvane Koronavirusom   (COVID­l 9).

12. Donesene mjere biti će objavljene na Oglasnim pločama Zavoda i na Web stranici Zavoda.

I 3. Ove Mjere stupaju na snagu sa danom donošenja.

 

DokumentVeličina
PDF icon mjere.pdf1.1 MB