»Poboljšanje smještajnih uslova goveda«

Status: 
Kandidovan
Način finansiranja: 
Budžet
Podnositelj ji: 
KJP Poljoprivredno dobro Butmir
Izvor finansiranja: 
Budžet kantona - javne investicije
Lokacija: 
Ilidža - KSA-ILDŽ
Ukupna vrijednost: 
966520
Plan za tri godine: 
966520
Tekuća godina: 
2022
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta