Predmet javnog poziva je prodaja putem javnog nadmetanja- licitacije službenog putničkog motornog vozila (PONIŠTEN)

Na osnovu Odluke o prodaji stalnog sredstva- motornog putničkog vozila br. 07-45-422/22 od 27.1.2022. godine, direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo objavljuje

JAVNI POZIV
za prodaju stalnih sredstava

I PREDMET PRODAJE
Predmet javnog poziva je prodaja putem javnog nadmetanja- licitacije službenog putničkog motornog vozila sljedećih karakteristika:

1. Škoda Octavia ELEGANCE,
2. Boja vozila siva
3. Tip 1,9 TDI,
4. Godina proizvodnje 2010. godina,
5. Broj šasije TMBBS21Z1B2038582,
6. Broj motora BXE E06752,
7. Snaga motora 77 kW.
8. Broj vrata 4/5
9. Radna zapremina cm3 1896
10. Pređeni kilometri 248 418 KM
11. Gorivo Dizel
Početna cijena vozila je 6.565,00 KM

II USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, koja svoje ponude-zapečaćene koverte dostave putem pošte ili neposredno na protokol Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Ulica Branilaca Sarajeva br. 26.
Na koverti potrebno naznačiti: „NE OTVARAJ – Ponuda za kupovinu putničkog motornog vozila putem licitacije“.
Zaposleni u Zavodu i članovi njihove uže porodice nemaju pravo učešća u postupku javne prodaje-licitacije.
Rok za podnošenje ponuda je 9.2.2022 godine do 14,00 sati.
Ponude dostavljene nakon navedenog roka, bez obzira na način slanja i dostave, neće se uzeti u razmatranje.
Motorno vozilo se može pogledati svaki radni dan u periodu od 9-12 h, uz prethodno javljanje na portirnicu Zavoda, u Ulici Branilaca Sarajeva br. 26.
Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 14.2.2022. godine u 12,00 sati, u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Ulica Branilaca Sarajeva br. 26, „Velika sala“ Zavoda.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, fizičke osobe lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili punomoćnik za učešće u postupku javne prodaje-licitacije.

III NAČIN PRODAJE

Vozilo koja je predmet javne prodaje-licitacije prodaje se ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu za vozilo.

IV SADRŽAJ PONUDE

1. Podaci o fizičkoj osobi: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, broj tekućeg računa i ovjerena kopija identifikacionog dokumenta.
2. Podaci o pravnoj osobi: naziv pravne osobe, adresa i broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje u postupku javne prodaje-licitacije, kopija rješenja o upisu u sudski registar ne starija od tri mjeseca ovjerena od strane nadležnog organa, broj poslovnog računa.
3. Popunjen Obrazac za cijenu ponude (cijenu iskazati isključivo u konvertibilnim markama), koji mogu preuzeti na portirnici Zavoda na adresi Branilaca Sarajeva br. 26. ili web stranici Zavoda.
4. Ponudu mora potpisati podnosilac ponude, a ukoliko je ponuđač pravna osoba, ista mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe.
5. Prihvatljivom ponudom smatra se svaka ponuda koja sadrži podatke iz tačke 1-4.

V POSTUPAK JAVNE PRODAJE-LICITACIJE

1. Predsjednik Komisije otvara primljene ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv ponuđača, redni broj ponude po prispijeću, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.
2. Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku javne prodaje-licitacije.
3. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.
4. Nakon razmatranja liste ponuđača, Komisija utvrđuje najpovoljniju ponudu, o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače. Predsjednik Komisije proglašava pobjednika javne prodaje-licitacije.
5. Prvo javno nadmetanje- licitacija može se održati samo ako na njemu učestvuju najmanje tri učesnika.
6. Vozilo koja je predmet javne prodaje-licitacije prodaje se ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu za vozilo.
7. Svaki učesnik je vezan svojom ponudom dok se ne stavi veća ponuda.
8. Licitacija traje sve dok se stavlja veća ponuda. Licitacija se zaključuje ako nakon trećeg poziva u roku od 5 minuta nije istaknuta veća ponuda.
9. Ako se prijave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, Komisija daje prednost ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

VI OBAVEZE KUPCA

1. Ponuđač, odnosno kupac, čija ponuda bude prihvaćena, dužan je zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od dva dana od pismene obavijesti o prihvatanju ponude pobjednika licitacije.
2. Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od tri dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.
3. Uplata najpovoljnije ponude po licitaciji izvršit će se na transakcijski račun UNION BANKE, Budžet KS 1020500000036567, Općina:077, Budžetska organizacija: 2701001, a što će se detaljno regulisati Ugovorom.
4. Sve poreze i troškove u vezi sa prenosom vlasništva snosi kupac.
5. Prodaja vozila vrši se po principu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore i reklamacije od strane kupca po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka na vozilima, koje se neće razmatrati.
6. Primopredaja vozila izvršit će se odmah nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.
7. Ukoliko kupac ne potpiše ugovor o kupoprodaji ili ne uplati puni iznos kupoprodajne cijene, Zavod će zaključiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.
8. Učesnici u postupku licitacije imaju pravo prigovora na postupak prodaje, te učesnici mogu uložiti prigovor odmah na zapisnik. O uloženim prigovorima odlučuje direktor Zavoda.

VII DODATNE INFORMACIJE

Sve informacije u vezi sa javnom prodajom-licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 9 do 12 sati na broj telefona 061/107-646
Zavod zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi javnu prodaju-licitaciju vozila po ovom јavnom oglasu u bilo kojoj fazi, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

_______________________________________________________________________________________________________
Na osnovu člana 20. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine KS", broj: 31/16, 45/19), člana 15. Pravilnika o postupku prodaje pokretnih stvari putem licitacije za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo br. 08-45-3702/21 od 11.11.2021. godine, a shodno zaključku iz zapisnika komisije imenovane za provođenje postupka prodaje stalnog sredstva, direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo donosi

ODLUKU o
poništenju javnog poziva za prodaju stalnih sredstava

Član 1.
Poništava se javni poziv za prodaju stalnog sredstva objavljen na web stranici Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i objavljen u dnevni novinama „Dnevni avaz“ dana 31.1.2022. godine.

Član 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Zavoda za planiranje razvoja KS.

Direktor
Faruk Muharemović, Mr. dipl.ing.arh.

Do kada se prihvataju javni pozivi: 
Srijeda, 9 Februar 2022