Investicioni projekt: Kasarna Jajce - zaštita od daljeg propadanja i revitalizacija platoa Kasarne Jajce

Status: 
U implementaciji
Podnositelj ji: 
Gradonačelnik Grada Sarajeva
Lokacija: 
Stari Grad Sarajevo - KSA-SG
Ukupna vrijednost: 
1031000
Utrošeno u prethodnim godinama: 
31000
Plan za tekuću godinu: 
31000
Plan za tri godine: 
50000
Nedostajuća sredstva: 
950000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)