KUPOVINA STANOVA ZA DODJELU U VLASNIŠTVO I NA KORIŠTENJE PRIPADNICIMA BORAČKIH KATEGORIJA U SKLADU SA ZAKONOM O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA-BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE

Status: 
U implementaciji
Način finansiranja: 
Budžet
Podnositelj ji: 
KS Ministarstvo za boračka pitanja
Izvor finansiranja: 
Budžet kantona - javne investicije
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
21419171
Utrošeno u prethodnim godinama: 
18619071
Plan za tekuću godinu: 
2400100
Plan za tri godine: 
600000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)