Poziv na učešće u procesu konsultacija - Strategija razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027. - Prednacrt

Vlada Kantona Sarajevo je na 57. sjednici, održanoj 06.02.2020. godine, donijela Odluku o izradi Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027., čime je pokrenut proces izrade iste. Strategija razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027. je strateški dokument koji usmjerava razvoj, utvrđuje prioritete u razvoju i predstavlja putokaz za sveukupan razvoj Kantona Sarajevo (KS), uzimajući u obzir sve njegove dimenzije: ekonomsku, društvenu, okolišnu i prostornu.

Proces izrade Strategije razvoja odvija se u nekoliko faza, a prvi korak je izrada Strateške platforme. S tim u vezi Zavod za planiranje razvoja KS je pripremio Nacrt Strateške platforme sa SWOT analizom, Strateškim fokusima, Vizijom razvoja KS i Strateškim ciljevima i prema članu 11. Uredbe o izradi strateških dokumenata u FBiH isti je prošao javne konsultacije od 30 dana. Objavom na web stranici Vlade KS i Zavoda za planiranje razvoja KS.
Nakon toga, pristupilo se sljedećoj fazi izrade dokumenta, programskog dijela. U tom smislu održan je niz konsultativnih sastanaka sa ministarstvima, sa članovima KOR-a (Kantonalni odbor za razvoj), kao i radionica i razgovora sa ključnim razvojnim akterima na temu definisanja prioriteta, mjera i ključnih strateških projekata čijom bi se realizacijom riješili identifikovani problemi u Strateškoj platformi.

Prednacrt Strategije razvoja KS 2021-2027., u skladu sa članom 17. Uredbe o izradi strateških dokumenata, daje se na javne konsultacije od 30 dana objavom na web stranici Vlade KS i Zavoda za planiranje razvoja KS.

Prednacrt ovog dokumenta, predviđen za konsultacije dostupan je za Vaše komentare, sugestije i primjedbe. Komentare je potrebno dostaviti putem "obrazac za komentare" koji se nalazi u prilogu, do 14.05.2021. godine na e-mail adresu: emina.kasmo@zpr.ks.gov.ba.