Provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo - kapitalni projekti iz šumarstva

Status: 
U implementaciji
Način finansiranja: 
Budžet
Podnositelj ji: 
KS Ministarstvo privrede
Izvor finansiranja: 
Budžet kantona - javne investicije
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
26259561
Utrošeno u prethodnim godinama: 
10759561
Utrošeno u tekućoj godini: 
565008
Plan za tekuću godinu: 
5445000
Plan za tri godine: 
13830000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)