URBANISTICKI PLAN URBANOG PODRUCJA TRNOVO NACRT PLANA - TEKSTUALNI DIO PLANA