Program javnih investicija Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 29. stav 4. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine("Službene novine Federacije BiH", br: 102/13, 9/14 i 13/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ovom uredbom uređuje način i kriterije za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se donosi svake godine.
Program javnih investicija sadrži podatke o projektima po sektorima i podnosiocima prijedloga projekata, po izvorima, vrsti i načinu finansiranja u trogodišnjem periodu prema principu 1+2, po lokacijama na kojima se investicije realizuju i podatke o realizaciji projekata po ciljevima utvrđenim strateškim okvirom.