Propisi ZPR

Ukupno 31 - 60 od 334
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog Prilog
Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Zakon o zaštiti prirode 'Službeni list SRBiH' PDF icon 33/03
Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Zakon o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 38/09
Zakon o privremenom korištenju javnih površina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/04
Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/05
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog Prilog
Uredba o izradi indeksa razvijenosti_u FBiH Sl novine 'Službene novine FBiH' 17/19 PDF icon uredba_o_izradi_indeksa_razvijenosti_u_fbih_sl_novine.pdf
Uredba o trogodisnjem i godisnjem planiranju 'Službene novine FBiH' 74/19 PDF icon uredba_o_trogodisnjem_i_godisnjem_planiranju.pdf
Uredba o izradi strateskih dokumenata 'Službene novine FBiH' 74/19 PDF icon uredba_o_izradi_strateskih_dokumenata.pdf
Uredba o evaluaciji strateških dokumenata 'Službene novine FBiH' 74/19 PDF icon uredba_o_evaluaciji_strateskih_dokumenata.pdf
Uredba o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjenju uvjeta iz dozvole za upravljanje otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/06
Uredba o finansijskim i drugima garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupka nakon zatvaranja deponije 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/09
Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 38/06
Uredba o urbanističko-tehničkim uslovima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/00
Uredba o postupku i uvjetima legalizacije građevina izgrađenih bez građevinske dozvole 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/01, 14/02
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog Prilog
O D L U K U o pokretanju postupka nabavke „Advokatskih usluga u predmetu javne nabavke usluge izrade studije Odvodnje i tretman sanitarnih oborinskih voda na području KS“ po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon advokatske_usluge_za_odvodnju.pdf
Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja Grada Sarajeva 2021.-2027. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_pristupanju_izradi_strategije_razvoja_grada_sarajeva_2021-2027.pdf
O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge „KOLOKACIJE HARDVERSKE OPREME u DataCentar u periodu 2021-2024. godina“ putem otvorenog postupka 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_-_kolokacija.pdf
O D L U K U o javnoj nabavci i isporuci „RAČUNARSKE OPREME“ (prema specifikaciji u Projektnom zadatku) za potrebe Zavoda putem otvorenog postupka, provođenjem e-Aukcije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_direktora_za_td_-_racunarska_oprema.pdf
Rješenje o uvećanju osnovne plaće zbog privremenog obavljanja i poslova drugog radnog mjesta (Amsal Sobo) 14/21 PDF icon amsal_sobo.pdf
Rješenje o uvećanju osnovne plaće zbog privremenog obavljanja i poslova drugog radnog mjesta (Nermina Hodžić) 14/21 PDF icon nermina_hodzic.pdf
Rješenje o uvećanju osnovne plaće zbog privremenog obavljanja i poslova drugog radnog mjesta (Edin Trgo) 14/21 PDF icon edin_trgo.pdf
Rješenje o uvećanju osnovne plaće zbog privremenog obavljanja i poslova drugog radnog mjesta (Amila Mujkić) 14/21 PDF icon amila_mujkic.pdf
Rješenje o uvećanju osnovne plaće zbog privremenog obavljanja i poslova drugog radnog mjesta (Adnan Šabeta) 14/21 PDF icon adnan_sabeta.pdf
R J E Š E N J E o imenovanju članova Komisije za javnu nabavku i izbor pružaoca usluga za „KOLOKACIJU HARDVERSKE OPREME u DataCentar u periodu 2021-2024. godina“ putem otvorenog postupka, provođenjem e-Aukcije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_komisiju_-_kolokacija.pdf
O D L U K U o javnoj nabavci pružaoca usluga za „KOLOKACIJU HARDVERSKE OPREME u DataCentar u periodu 2021-2024. godina“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS, putem otvorenog postupka, provođenjem e-Aukcije 31/16 PDF icon odluka_za_td_-_kolokacija.pdf
Nabavka usluge - provedba i izrada SPUO za RP "Apartmansko naselje Paljevo"- Gornji Malešići 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_pruz_usluga_-_druga.pdf
O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke robe „LJETNIH GUMA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku_guma.pdf