Pitanja

Želim dograditi legalno izgrađenu kuću. Da li mi je za to potrebno odobrenje?
Odgovor:
Svaka aktivnost iznad ili ispod površine tla koja privremeno ili trajno mijenja uvjete korištenja tla smatra se građenjem. Stoga u dogradnja vlastite legalne kuće mora biti u skladu sa planom prostornog uređenja i za takvu aktivnost se mora pribaviti odobrenje za građenje.
Da li moguće graditi na građevinskom zemljištu ako ne postoji regulacioni plan?
Odgovor:
Ukoliko za neko građevinsko zemljište nije donesen regulacioni plan, a Urbanističkim planom predviđena je izrada takvog plana, moguće je donijeti urbanističku saglasnost na osnovu stručnog mišljenja koje daje Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.
Nekretnina koju posjedujem je proglašena nacionalnim spomenikom. Ko je nadležan dati odobrenje za radove na nekretnini?
Odgovor:
Nacionalne spomenike određuje državna Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljena u skladu sa Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Prema Zakonu o zaštiti dobara koja su odlukama Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena kao nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine odobrenja za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja.
Da li neometano mogu graditi na zemlji čiji sam vlasnik?
Odgovor:
Zemljište se po namjeni dijeli na šumsko, poljoprivredno i građevinsko zemljište. Građenje građevina može se vršiti samo na građevinskom zemljištu u skladu sa detaljnim planom prostornog uređenja, odnosno u skaldu sa regulacionim planom ili urbanističkim projektom. Ukoliko je građenje planirano detaljnim planom prostornog uređenja, odobrenje za građenje daje nadležna općine na čijoj teritoriji se nalazi detaljni plan prostornog uređenja. Iz ovog proizlazi da nije moguće bezuvjetno graditi na zemljištu čiji ste vlasnik. Potrebno je da su se stekli sljedeći uvjeti: da se radi o građevinskom zemljištu, da je detaljnim planom prostornog uređenja planiranja gradnja na tom zemljištu i da su riješeni imovinsko-pravni odnosi (da je investitor vlasnik zemljišta ili ima ugovor sa vlasnikom zemljišta).
Da li se moram tačno pridržavati projekta ili mogu graditi prema mojim potrebama?
Odgovor:
Građenje građevina je dozvoljeno isključivo u skladu sa rješenjem o odobrenu građenja, a čiji sastavni dio je i glavni (ili izvedbeni) projekat. Svako odstupanje od projekta smatra se nelegalnom gradnjom. Ukoliko se u toku građenja ukaže potreba za određenim izmjenama, potrebno je izmjeniti odobrenje za građenje i projekat.
Da li o svom trošku mogu opremiti i urediti građevinsko zemljište?
Odgovor:
Naknadu za treškove uređenja građevinskog zemljišta snosi vlasnik, odnosno investitor, a obračunava se na osnovu stvarno uloženih sredstava za pripremanje i opremanje građevinskog zemljišta u skaldu sa odgovarajućim planskim dokumentom, programom uređenja građevinskog zemljišta i odlukom o građevinskom zemljištu općine. Način naknade za pripremanje i opremanje građevinskog zemljišta uređen je članom 46. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 24/17).
Šta su to pripremanje i opremanje zemljišta?
Odgovor:
Uređenje građevinskog zemljišta podrazumijeva dvije vrste aktivnosti: a) Pripremanje građevinskog zemljišta, b) Opremanje i uređenje građevinskog zemljišta. Pripremanje građevinskog zemljišta je definisano članom 43. zakona o prostornom uređenju, a opremanje i uređenje građevinskog zemljišta je definisano članom 44. zakona o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 24/17). Minimum uređenja građevinskog zemljišta treba da osigura: a. Snabdijevanje pitkom vodom i rješenje otpadnih voda, b. Kolski prilaz građevinskoj parceli i potreban broj parking mjsta, c. Snabdijevanje električnom energijom.
Kada se radi regulacioni plan?
Odgovor:
Regulacioni plan je jedan o detaljnih planova prostornog uređenja. Izrada regulacionog plana se planira u planu prostornog uređenja višeg reda, odnosno u urbanističkom planu. Prema urbanističkom planu nadležna općina planira, sa stanovišta potreba građana i strategije razvoja općine koje će regulacione planove raditi, te obezbjeđuje potrebna sredstva za izradu istih. Potom se pristupa primpremnim aktivnostima i donosi se odluka o pristupanju izradi određenog regulacionog plana koja se objavljuje u Službenim novinama Kantona Sarajevo. Za donošenje regulacionih planova na području četiri gradske općine (Stari Grad sarajevo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo i Novi Grad Sarajevo) nadležno je Gradsko vijeće Grada Sarajeva. Za općine Ilidža, Vogošća, Ilijaš, Hadžići i Trnovo za donošenje regulacionih planova nadležna su općinska vijeća.
Kada dobijem urbanističku saglasnost da li mogu graditi?
Odgovor:
Urbanistička saglasnost je prvi korak u postupku odobravanja građenja. To je upravni akt kojim se propisuju urbanističko-tehnički uvjeti za projektovanje, građenje i uvjeti za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, odnosno rješavanje pitanja vlasništva na građevinskom zemljištu. Kada se ispune uvjeti propisani u urbanističkoj saglasnosti, sljedeći korak je dobijanje rješenja kojim se odobrava građenje. Nakon završetka građenja, tehničkog pregleda i upotrebne dozvole pristupa se upisivanju građevine u zemljišne knjige.
Da li smijem promijeniti prozore na kući bez odobrenja za građenje?
Odgovor:
Zamjena i bojenje građevinske stolarije se smatra tekućim održavanjem ukoliko se time ne mijenjaju uvjeti utvrđeni urbanističkom saglasnost i odobrenjem za građenje.
Da li Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo donosi urbanističku saglasnost?
Odgovor:
Urbanističku saglasnost donosi uglavnom općinski načelnik. Ako se radi o građevini koja se gradi na području dvije općine, urbanističku saglasnost će donijeti gradonačelnik (kao i u slučajevima građenja građevina od značaja za Grad Sarajevo). Ako se radi o građevinama od interesa za Kanton Sarajevo, urbanističku saglasnost donosi ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite čovjekove okoline Kantona Sarajevo.