Sektor za prostorno planiranje

SEKTOR ZA PROSTORNO PLANIRANJE

Koordinator sektora: Branilaca Sarajeva 26, 71000 Sarajevo

 
  • Sektor za prostorno planiranje vrši poslove koji se odnose na: izradu prostornih planova i urbanističkih planova, planiranje i istraživanje kojima se obezbjeđuje naučna i stručna zasnovanost prostornog planiranja, učestvovanje u izradi propisa, normativa, standarda, kategorija i metodoloških osnova iz oblasti prostornog uređenja, praćenje i analiziranje provođenja planova i programa i obezbjeđenje odgovarajućih evidencija o stanju i problematici realizacije planova prostornog uređenja i programa, elektronsku obrada podataka zasnovanu na primjeni modela planiranja, programiranja i upravljanja prostornim razvojem, tumačenje planova prostornog uređenja i programa na zahtjev nosioca pripreme i nadležnih službi, te obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada Zavoda. U okviru Sektora za prostorno planiranje obrazovane su unutrašnje organizacione jedinice: a) Služba za stanovanje, društvenu infrastrukturu, i privredni razvoj, b) Služba za zaštićena područja, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe i c) Služba za prostorno planiranje infrastrukture. a) Služba za stanovanje, društvenu infrastrukturu, i privredni razvoj vrši poslove koji se odnose na: izradu razvojnih planova i programa, izradu izvoda iz razvojnih planova i definisanje elemenata i odnosa razvojnih i provedbenih planova, saradnju na izradi propisa, normativa, standarda, kategorija i metodoloških osnova iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, praćenje i analizu provođenja razvojnih planova, učestvovanje u izradi stručno-tehničkih poslova nosioca izrade razvojnih planova, izradi programa aktivnosti i odluka o pristupanju izradi razvojnih planova, odluka o provođenju razvojnih planova i odluka o usvajanju razvojnih planova, izradu smjernica za izradu razvojnih planova, učestvovanje u raspravi sa subjektima planiranja, a tokom rada na razvojnim planovima obezbjeđivanje saradnje sa subjektima planiranja, izradu dinamike rada, na osnovu prethodno donesene generalne dinamike sektora i ukupnih poslova Zavoda, koordinaciju izrade studijskih i drugih specijalističkih istraživanja, putem kojih se osigurava naučna i stručna zasnovanost prostornog planiranja, odnosno planova i programa za poslove iz djelokruga rada Službe, izradu razvojnih planova i programa razvoja u dijelu koji se odnosi na oblast stanovanja, društvene infrastrukture i privrednih djelatnosti, i definisanje elemenata i odnosa razvojnih i provedbenih planova, saradnju na izradi propisa, normativa, standarda, kategorija i metodoloških osnova iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, praćenje i analiziranje provođenja razvojnih planova za oblast stanovanja, društvene infrastrukture, i privrednih djelatnosti, učestvovanje u izradi razvojnih planova za oblast stanovanja,društvene infrastrukture i privrednih djelatnosti, i izradi programa aktivnosti i odluka o pristupanju izradi razvojnih planova i izradi smjernica za izradu razvojnih planova, učestvovanje u raspravi sa subjektima planiranja, koordinaciju izrade studijskih i drugih specijalističkih istraživanja, putem kojih se osigurava naučna i stručna zasnovanost prostornog planiranja, i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za prostorno planiranje, i direktora Zavoda. b) Služba za zaštićena područja, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe vrši poslove koji se odnose na: prikupljanje, pripremu i obradu podataka za zaštićena područja (geologija, mineralne sirovine, tlo, klima, živi svijet - biljni i životinjski, poljoprivredno i šumsko zemljište kao prirodni resurs), kulturno-historijsko i prirodno nasljeđe, zaštitu stanovništva i dobara, kao i izradu dokumentacione osnove kao faze iz oblasti pejsažnog oblikovanja i/ili hortikulturnog uređenja, izradu prostorno-planske dokumentacije za dijelove Kantona gdje je izražen specijalistički pristup iz domena oblasti zastupljenih u Službi, pripremu potrebnih dodatnih tumačenja po predmetnim oblastima, obezbjeđenje i koordinaciju izrade studijskih, ekspertnih i drugih specijalističkih istraživanja po predmetnim oblastima zastupljenim u Službi, ostvarivanje saradnje sa subjektima planiranja, učestvovanje u izradi stručno-tehničkih poslova nosioca pripreme razvojnih i provedbenih planova, izradi programa aktivnosti, odluka o pristupanju izradi planova i smjernica za izradu planova, odluka o provođenju planova i odluka o usvajanju planova prostornog uređenja, učestvovanje u obradi predmeta za davanje stručnih mišljenja, koordiniranje izrade dijela prostorno-planske dokumentacije povjerene izvršiocu van Zavoda a koja se odnosi na problematiku zaštićenih područja, izradu tehničke dokumentacije za potrebe detaljne planske dokumentacije, praćenje propisa, normativa, standarda i kriterija iz djelokruga rada Službe, praćenje i proučavanje stanja iz oblasti uređenja zaštićenih područja i dobara na području Kantona i Grada i analiziranje primjene zakonskih i drugih propisa donesenih u ovoj oblasti, učestvovanje u pripremi novih propisa koji se odnose na zaštićena područja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za prostorno planiranje, i direktora Zavoda. c) Služba za prostorno planiranje infrastrukture vrši poslove koji se odnose na: učestvovanje u izradi razvojnih planova i izvoda iz razvojnih planova i definisanje elemenata odnosa razvojnih i provedbenih planova, učestvovanje u izradi i praćenje provođenja srednjoročnih i godišnjih planova prostornog uređenja, obezbjeđivanje i koordinaciju izrade studijskih i drugih specijalističkih istraživanja, saradnju na izradi propisa, normativa, standarda, kriterija i metodoloških osnova, obezbjeđivanje koordinacije sa subjektima planiranja pri definisanju polaznih osnova i tokom izrade razvojnih srednjoročnih i godišnjih planova, kao i sve druge stručno-tehničke poslove nosioca izrade razvojnih planova i izradu programa aktivnosti, sarađuje u izradi odluka o pristupanju izradi planova i smjernica za izradu planova, učestvovanje u obradi lokacija i predmeta za davanje stručnih mišljenja, i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za prostorno planiranje, i direktora Zavoda.