Sektor za prostorno planiranje

SEKTOR ZA PROSTORNO PLANIRANJE

Sektor za prostorno planiranje vrši poslove koji se odnose na: izradu prostornih planova i urbanističkih planova, planiranje i istraživanje kojima se obezbjeđuje naučna i stručna zasnovanost prostornog planiranja, učestvovanje u izradi propisa, normativa, standarda, kategorija i metodoloških osnova iz oblasti prostornog uređenja, praćenje i analiziranje provođenja planova i programa, kao i obezbjeđenje odgovarajućih evidencija o stanju i problematici realizacije planova prostornog uređenja i programa, elektronsku obradu podataka zasnovanu na primjeni modela planiranja, programiranja i upravljanja prostornim razvojem, tumačenje planova prostornog uređenja i programa na zahtjev nosioca pripreme i nadležnih službi, te obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada Zavoda.

 

U okviru Sektora za prostorno planiranje obrazovane su unutrašnje organizacione jedinice:

  1. Služba za razvojno planiranje;
  2. Služba za zaštitu prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa i
  3. Služba za zaštitu i unaprjeđenje okoliša.

 

Služba za razvojno planiranje vrši poslove koji se odnose na: izradu razvojnih planova i programa za oblast organizacije, uređenja, korištenja i namjene prostora, izradu izvoda iz razvojnih planova i definisanje elemenata i odnosa razvojnih i provedbenih planova, saradnju na izradi propisa, normativa, standarda, kategorija i metodoloških osnova iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, praćenje i analizu provođenja razvojnih planova, učestvovanje u izradi stručno-tehničkih poslova nosioca izrade razvojnih planova, izradu programa aktivnosti i odluka o pristupanju izradi razvojnih planova, odluka o provođenju razvojnih planova i odluka o usvajanju razvojnih planova, izradu smjernica za izradu razvojnih planova, učestvovanje u raspravi sa subjektima planiranja, a tokom rada na razvojnim planovima obezbjeđivanje saradnje sa subjektima planiranja, izradu dinamike rada na osnovu prethodno donesene generalne dinamike sektora i ukupnih poslova Zavoda, koordinaciju izrade studijskih i drugih specijalističkih istraživanja putem kojih se osigurava naučna i stručna zasnovanost prostornog planiranja, odnosno planova i programa za poslove iz djelokruga rada Službe, i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za prostorno planiranje i direktora Zavoda.

Služba za zaštitu prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa vrši poslove koji se odnose na: prikupljanje, pripremu i obradu podataka za zaštićena područja, kulturno-historijsko i prirodno nasljeđe, zaštitu stanovništva i dobara, kao i izradu dokumentacione osnove kao faze iz oblasti pejsažnog oblikovanja i/ili hortikulturnog uređenja, izradu prostorno-planske dokumentacije za dijelove Kantona gdje je izražen specijalistički pristup iz domena oblasti zastupljenih u Službi, pripremu potrebnih dodatnih tumačenja po predmetnim oblastima, obezbjeđenje i koordinaciju izrade studijskih, ekspertnih i drugih specijalističkih istraživanja po predmetnim oblastima zastupljenim u Službi, ostvarivanje saradnje sa subjektima planiranja, učestvovanje u izradi stručno-tehničkih poslova nosioca pripreme razvojnih i provedbenih planova, izradi programa aktivnosti, odluka o pristupanju izradi planova i smjernica za izradu planova, odluka o provođenju planova i odluka o usvajanju planova prostornog uređenja, učestvovanje u obradi predmeta za davanje stručnih mišljenja, koordiniranje izrade dijela prostorno-planske dokumentacije povjerene izvršiocu van Zavoda, a koja se odnosi na problematiku zaštićenih područja, izradu tehničke dokumentacije za potrebe detaljne planske dokumentacije, praćenje propisa, normativa, standarda i kriterija iz djelokruga rada Službe, praćenje i proučavanje stanja iz oblasti uređenja zaštićenih područja i dobara na području Kantona i analiziranje primjene zakonskih i drugih propisa donesenih u ovoj oblasti, učestvovanje u pripremi novih propisa koji se odnose na zaštićena područja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za prostorno planiranje i direktora Zavoda.

Služba za zaštitu i unaprjeđenje okoliša vrši poslove koji se odnose na: učestvovanje u izradi razvojnih planova i izvoda iz razvojnih planova i definisanje elemenata odnosa razvojnih i provedbenih planova, učestvovanje u izradi i praćenje provođenja srednjoročnih i godišnjih planova prostornog uređenja, obezbjeđivanje i koordinaciju izrade studijskih i drugih specijalističkih istraživanja, saradnju na izradi propisa, normativa, standarda i kriterija, primjenu zakonskih propisa i strateških dokumenata koji se odnose na oblast zaštite i unaprjeđenja okoliša, obezbjeđivanje koordinacije sa subjektima planiranja pri definisanju polaznih osnova i tokom izrade razvojnih srednjoročnih i godišnjih planova, kao i sve druge stručno-tehničke poslove nosioca izrade razvojnih planova i izradu programa aktivnosti, sarađuje u izradi odluka o pristupanju izradi planova i smjernica za izradu planova, učestvuje u obradi lokacija i predmeta za davanje stručnih mišljenja, vrši praćenje i proučavanje stanja iz domena oblasti zastupljenih u Službi, prikupljanje, pripremu i obradu podataka iz domena oblasti zastupljenih u Službi, poslove koje imaju za cilj izradu ili koordinaciju na izradi strateških procjena uticaja na okoliš za dokumente, planove i projekte razvoja, i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za prostorno planiranje  i direktora Zavoda.