Sektor za planiranje društveno-ekonomskog razvoja

Sektor za planiranje društveno-ekonomskog razvoja vrši poslove koji se odnose na:

izradu razvojnih planova i njihovog praćenja u dijelu koji se odnosi na ekonomski, okolinski, prostorni, urbani, socijalni i drugi razvoj, Implementacionu jedinicu za Akcioni plan Kantona Sarajevo za strateško planiranje, koordinaciju procesa izrade akcionog plana sa svim organima uprave u Kantonu Sarajevo (kantonalna ministarstva, kantonalne uprave), kantonalnim upravnim organizacijama i drugim institucijama Kantona Sarajevo, monitoring, evaluaciju i izvještavanje o urađenim aktivnostima na harmonizaciji procesa strateškog planiranja, odnosno usklađivanja svih strateških aktivnosti sa višim nivoima vlasti na kantonalnom nivou, uz obavezno dostavljanje godišnjih izvještaja Federalnom zavodu za programiranje razvoja putem Vlade Kantona Sarajevo, koordiniranje jačanja kapaciteta institucija uključenih u proces razvojnog planiranja, koordiniranje procesa ekonomskih i socijalnih istraživanja, pripreme studijsko-analitičkih materijala potrebnih za pripremu razvojnih dokumenata Kantona, te za planiranje politika Vlade u implementaciji razvojnih strategija, koordiniranje saradnje sektora kod pripreme sektorskih razvojnih strategija i projekata javnih investicija, usmjeravanje procesa razvoja baza podataka potrebnih za razvojno planiranje, te razvoj informacionog sistema za praćenje implementacije dokumenata na nivou Kantona, saradnju u uspostavljanju implementacijske strukture za korištenje strukturnih sredstava iz evropskog fondova u BiH (FBiH), koordiniranje sa domaćim i stranim institucijama i ekspertima, i učestvovanje u izradi naučnih projekata, studija i programa, istraživanja u funkciji društvenog, ekonomskog, okolinskog i prostornog razvoja Kantona i općina, pripremu informacija, analiza, studija, elaborata i drugih informativno analitičkih materijala i programa u okviru propisane nadležnosti, analiziranje pozicije Kantona Sarajevo u odnosu na uže i šire okruženje, međuzavisnost u razvoju između općina i Kantona (demografskom, ekonomskom, okolinskom, prostornom, urbanom, socijalnom i ekološkom), identifikaciju, formulaciju i utvrđivanje prioritetnih programa i projekata u Kantonu na osnovu metodologije koja je utvrđena Pravilnikom o metodologiji za identifikaciju, formulaciju i utvrđivanje programa javnih investicija i prioriteta razvojnih programa i projekata, odnosno Uputstvom Federalnog ministarstva finansija, objedinjavanje programa i projekata koje dostave ministarstva, utvrđivanja prioritetnih programa razvoja i prijedloga Programa javnih investicija Kantona Sarajevo, dostavljanje prioritetnih programa i projekata Federalnom ministarstvu finansija u cilju priprema Programa javnih investicija Federacije BiH, praćenje i izvještavanje o implementaciji projekata na nivou Kantona na osnovu metodologije koju je Pravilnikom, odnosno Uputstvom, utvrdilo Federalno ministarstvo finansija, koordinaciju projekata Kantona Sarajevo u procesu apliciranja prema EU fondovima sa svim organima uprave u Kantonu Sarajevo(kantonalna ministarstva, kantonalne uprave), kantonalnim upravnim organizacijama i drugim institucijama Kantona Sarajevo, istraživanja, planiranja, pripreme i izrade materijala(informacija/dokumenata) vezane za poslovanje kantonalnih komunalnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća i javnih preduzeća iz oblasti privrede Kantona Sarajevo, izradu posebnih publikacija i dokumenata iz djelokruga rada kojim se promoviše Kanton Sarajevo u zemlji i inostranstvu, obezbjeđivanje naučnih i stručnih podloga za ostvarivanje Ustavom utvrđenih nadležnosti Kantona, poslove koje ugovorom povjeri Zavodu općina sa teritorije Kantona, poslove koje odredi Vlada Kantona, istraživanje, planiranje, pripremu i izradu materijala (informacija) dokumenata za oblasti: stanovništvo, zaposlenost, investicije, vanjska trgovina, turizam, saobraćaj, finansijske institucije, obrazovanje (predškolsko, osnovno, srednje i visoko), zdravstvo, socijalna zaštita, sport, kultura, zaštita okoliša, poslovanje kantonalnih komunalnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća, kantonalnih javnih preduzeća iz oblasti privrede i drugo, redovno praćenje i informisanje o osnovnim privrednim, društvenim i drugim kretanjima i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za planiranje društveno-ekonomskog razvoja, i direktora Zavoda.

U okviru Sektora za planiranje društveno-ekonomskog razvoja obrazovane su unutrašnje organizacione jedinice:

  •    Služba za istraživanje i planiranje i
  •    Služba za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj.

 

  • Služba za istraživanje i planiranje vrši poslove koji se odnose na:

istraživanja za potrebe izrade razvojno planskih dokumenata društveno ekonomskog, prostornog i urbanog razvoja, okolinskog i održivog razvoja, Implementacione jedinice za Akcioni plana Kantona Sarajevo za strateško planiranje, koordiniranje procesa izrade akcionog plana sa svim organima uprave u Kantonu Sarajevo (kantonalna ministarstva, kantonalne uprave), kantonalnim upravnim organizacijama i drugim institucijama Kantona Sarajevo, monitoring, evaluaciju i izvještavanje o urađenim aktivnostima na harmonizaciji procesa strateškog planiranja, odnosno usklađivanja svih strateških aktivnosti sa višim nivoima vlasti na kantonalnom nivou, uz obavezno dostavljanje godišnjih izvještaja Federalnom zavodu za programiranje razvoja putem Vlade Kantona Sarajevo, koordiniranje jačanja kapaciteta institucija uključenih u proces razvojnog planiranja, koordiniranje saradnje sektora sa drugim relevantnim institucijama na kantonalnom i federalnom nivou, koordiniranje procesa ekonomskih i socijalnih istraživanja, pripreme studijsko-analitičkih materijala potrebnih za pripremu razvojnih dokumenata Kantona, te za planiranje politika Vlade u implementaciji razvojnih strategija, koordiniranje saradnje sektora kod pripreme sektorskih razvojnih strategija i projekata javnih investicija, usmjeravanje procesa razvoja baza podataka potrebnih za razvojno planiranje, te razvijanje informacionog sistema za praćenje implementacije dokumenata na nivou Kantona, saradnju u uspostavljanu implementacijske strukture za korištenje strukturnih sredstava iz evropskog fondova u BiH(FBiH), izradu razvojno planskih dokumenata za Kanton i općine, izradu elaborata, studija, programa, projekata i planova, i procjena u određenoj oblasti, kao i projektnih zadataka za odgovarajuću oblast, pripremu i izradu informacija, analiza, studija, elaborata i drugih stručnih materijala i programa u okviru nadležnosti Sektora, izradu biltena, publikacija i drugih informativnih materijala, istraživanja, planiranja, pripreme i izrade materijala (informacija)¸ dokumenata za razvojno planske oblasti (demografija, društvena infrastruktura, zemljišna renta, zaštita okoliša, i drugo), redovno praćenje i informisanje o osnovnim privrednim, društvenim i drugim kretanjima, analiziranje pozicije Kantona Sarajevo u odnosu na uže i šire okruženje, kreiranje, izradu i uspostavljanje baze podataka vezane za djelokrug rada Službe, izradu ili koordinaciju na izradi strateških procjena uticaja na okolinu za dokumente, planove, projekte razvoja, te uspostavljanja indikatora održivog razvoja i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za planiranje društveno-ekonomskog razvoja, i direktora Zavoda.

  • Služba za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj

vrši poslove koji se odnose na: godišnje pripreme i izrade strateškog dokumenta Program javnih investicija KS, realizaciju PJI, koordinaciju i uspostavu učinkovite i neduplicirane saradnje na svim nivoima, učestvovanje, saradnju i koordinaciju u izradi planske i projektne dokumentacije vezane za izgradnju prioritetnih objekata privredne, komunalne i društvene infrastrukture, pripremu i prezentaciju investicionih programa i projekata na području Kantona Sarajevo, identifikaciju, formulaciju i utvrđivanje prioritetnih programa i projekata u Kantonu na osnovu metodologije koja je utvrđena Pravilnikom o metodologiji za identifikaciju, formulaciju i utvrđivanje programa javnih investicija i prioriteta razvojnih programa i projekata, odnosno Uputstva Federalnog ministarstva finansija, objedinjavanje programa i projekata koje dostave ministarstva, utvrđivanje prioritetnih programa razvoja i prijedloga Programa javnih investicija Kantona Sarajevo, dostavljanje prioritetnih programa i projekata Federalnom ministarstvu finansija u cilju priprema Programa javnih investicija Federacije BiH, po zahtjevu, praćenje i izvještavanje o implementaciji projekata na nivou Kantona na osnovu metodologije koju je Pravilnikom i Uputstvom utvrdilo Federalno ministarstvo finansija, saradnju sa Ministarstvom finansija Kantona i sa drugim ministarstvima, koordinaciju projekata Kantona Sarajevo u procesu apliciranja prema EU fondovima sa svim organima uprave u Kantonu Sarajevo (kantonalna ministarstva, kantonalne uprave), kantonalnim upravnim organizacijama i drugim institucijama Kantona Sarajevo, istraživanje, planiranje, pripremu i izradu materijala (informacija/dokumenata) vezanih za poslovanje privrede, poslovanje kantonalnih komunalnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća i javnih preduzeća iz oblasti privrede Kantona Sarajevo, kao i analize praćenja i planiranja privrede na području Kantona Sarajevo i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za planiranje društveno-ekonomskog razvoja, i direktora Zavoda.