Sektor za planiranje društveno-ekonomskog i strateškog razvoja

(1) Sektor za planiranje društveno-ekonomskog i strateškog razvoja vrši poslove koji se odnose na: poslove strateškog razvojnog planiranja i upravljanja razvojem, izradu strateških razvojnih planova, izradu planova ekonomskog i društvenog razvoja, učestvovanje u izradi i praćenju planova prostornog razvoja u dijelu koji se odnosi na ekonomski, okolinski, prostorni, urbani, socijalni i drugi razvoj.

U okvirima sistema za upravljanje razvojem, Sektor obavlja: izradu i koordinaciju sa akterima u procesu izrade integrirane kantonalne strategije razvoja, učešće u izradi sektorskih strategija kantona, strategija razvoja jedinica lokalne samouprave u sastavu kantona, strategije razvoja Federacije, te strateških dokumenata Bosne i Hercegovine, koordinaciju procesa strateškog planiranja sa svim organima uprave u Kantonu Sarajevo (kantonalna ministarstva, kantonalne uprave), kantonalnim upravnim organizacijama i drugim institucijama Kantona Sarajevo, kao i koordinaciju učešća jedinica lokalne samouprave u procesima izrade strateških dokumenata kantona, u skladu sa principom otvorenog metoda koordinacije, provođenje procesa planiranja kojim se osigurava učešće civilnog društva i drugih aktera, osiguravanje usklađenosti budžetskog planiranja i programa javnih investicija sa razvojnim prioritetima definisanim u usvojenim strateškim dokumentima, posebno onih koji omogućavaju implementaciju usvojenih strategija, izradu i koordinaciju detaljnog plana integrirane strategije (akcioni plan) i podršku u procesu koordiniranja izrade trogodišnjih i godišnjih planova institucija prema razvojnim prioritetima i mjerama utvrđenim u okviru integriranih ili sektorskih strategija razvoja, koji služe kao osnova za pripremu budžeta i programa javnih investicija, koordinaciju procesa monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji integriranih/sektorskih razvojnih strategija i izradu godišnjih izvještaja o razvoju Kantona Sarajevo, koordiniranje jačanja kapaciteta institucija uključenih u proces razvojnog planiranja, uključivanje u izradu operativnih programa, na osnovu kojih Bosna i Hercegovina postaje korisnica pristupnih fondova iz evropskog budžeta, kao i poslove iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u procesu evropskih integracija, koordinaciju usklađivanja, te povezanosti razvojnog sa budžetskim planiranjem na nivou kantona, usmjeravanje procesa razvoja baza podataka potrebnih za razvojno planiranje, te razvoj informacionog sistema za praćenje implementacije dokumenata na nivou Kantona Sarajevo, u skladu sa utvrđenim sistemom indikatora.

Sektor obavlja koordiniranje procesa ekonomskih i socijalnih istraživanja, pripreme studijsko-analitičkih materijala potrebnih za pripremu razvojnih dokumenata Kantona Sarajevo, vrši posebna istraživanja i promotivne materijale prema zahtjevima Vlade Kantona Sarajevo, koordiniranje sa domaćim i stranim institucijama i ekspertima i učestvovanje u izradi naučnih projekata, studija i programa, istraživanja u funkciji društvenog, ekonomskog, okolinskog i prostornog razvoja Kantona Sarajevo i općina, pripremu informacija, analiza, studija, elaborata i drugih informativno analitičkih materijala i programa u okviru propisane nadležnosti, analiziranje pozicije Kantona Sarajevo u odnosu na uže i šire okruženje, međuzavisnost u razvoju između općina i Kantona Sarajevo (demografskom, ekonomskom, okolinskom, prostornom, urbanom, socijalnom i ekološkom).

U okvirima sistema za upravljanje projektima, Sektor obavlja poslove: pripreme i izrade Programa javinih investicija Kantona Sarajevo na osnovu metodologije koja je utvrđena Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija Kantona Sarajevo, pripreme i učestvovanja u izradi propisa iz oblasti Programa javnih investicija, saradnje i koordinacije sa institucijama Kantona Sarajevo, općinama u sastavu Kantona Sarajevo i Gradom Sarajevo u procesu pripreme i izrade Programa javnih investicija Kantona Sarajevo, koordinacije sa institucijama Kantona Sarajevo, općinama u sastavu Kantona Sarajevo i Gradom Sarajevo i federalnim ministarstvima za dostavljanje prioritetnih programa i projekata u cilju apliciranja za Program javnih investicija Federacije BiH, praćenja i izvještavanja o implementaciji projekata iz Programa javnih investicija na nivou Kantona Sarajevo, rada na pripremi poticajnih mehanizama za finansiranje razvojnih prioriteta utvrđenih u Strategiji razvoja kantona, u saradnji sa federalnim ministarstvima i jedinicama lokalne samouprave u sastavu kantona, koordinacije projekata Kantona Sarajevo u procesu apliciranja prema EU fondovima sa svim institucijama u Kantonu Sarajevo, sarađuje u izradi operativnih programa, te projekata na osnovu kojih Kanton  Sarajevo postaje korisnik sredstava iz EU fondova, kao i u među-institucionalnim pregovorima i pregovorima sa EU, te u projektima prekogranične suradnje, upravljanja bazom podataka (PIMIS - Public Investment Management Information System) o javnim investicijama Kantona Sarajevo i jedinica lokalne samouprave, sudjelovanja na obukama i stručnim predavanjima predviđenim u svrhu stručnog usavršavanja u području izrade, pripreme i monitoringa razvojnih dokumenata i projekata, jačanja kapaciteta za upravljanje javnim investicijama, kao i učešće u drugim obukama iz djelokruga rada Sektora, istraživanja, planiranja, pripreme i izrade materijala (informacija/dokumenata) vezane za poslovanje kantonalnih komunalnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća i javnih preduzeća iz oblasti privrede Kantona Sarajevo, ažuriranje web stranice Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, redovno praćenje i informisanje o osnovnim privrednim, društvenim i drugim kretanjima i druge poslove iz djelokruga rada Sektora, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za planiranje društveno-ekonomskog razvoja i direktora Zavoda.

(2) U okviru Sektora za planiranje društveno-ekonomskog i strateškog razvoja formirane su unutrašnje organizacione jedinice:

            a) Služba za istraživanje i strateško planiranje društveno-ekonomskog razvoja,

            b) Služba za upravljanje projektima iz programa javnih investicija i

            c) Služba za međunarodnu saradnju i koordinaciju razvojnih sredstava iz EU fondova.

(3) U okvirima sistema za upravljanje razvojem, Služba za istraživanje i strateško planiranje društveno-ekonomskog razvoja obavlja: izradu strategija razvoja kantona, koordinaciju sa akterima u procesu izrade integrirane kantonalne strategije razvoja, učešće u izradi sektorskih strategija kantona, strategija razvoja jedinica lokalne samouprave u sastavu kantona, strategije razvoja Federacije, te strateških dokumenata Bosne i Hercegovine, koordinaciju procesa strateškog planiranja sa svim organima uprave u Kantonu Sarajevo (kantonalna ministarstva, kantonalne uprave), kantonalnim upravnim organizacijama i drugim institucijama Kantona Sarajevo, kao i koordinaciju učešća jedinica lokalne samouprave u procesima izrade strateških dokumenata kantona, u skladu sa principom otvorenog metoda koordinacije, provođenje procesa planiranja kojim se osigurava učešće civilnog društva i drugih aktera, osiguravanje usklađenosti budžetskog planiranja i programa javnih investicija sa razvojnim prioritetima definisanim u usvojenim strateškim dokumentima, posebno onih koji omogućavaju implementaciju usvojenih strategija, izradu i koordinaciju detaljnog plana integrirane strategije (akcioni plan) i podršku u procesu koordiniranja izrade trogodišnjih i godišnjih planova institucija prema razvojnim prioritetima i mjerama utvrđenim u okviru integriranih ili sektorskih strategija razvoja, koji služe kao osnova za pripremu budžeta i programa javnih investicija, koordinaciju procesa monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji integriranih/sektorskih razvojnih strategija i izradu godišnjih izvještaja o razvoju Kantona Sarajevo, usmjeravanje procesa razvoja baza podataka potrebnih za razvojno planiranje, te razvoj informacionog sistema za praćenje implementacije dokumenata na nivou Kantona Sarajevo, u skladu sa utvrđenim sistemom indikatora. Služba obavlja koordiniranje procesa ekonomskih i socijalnih istraživanja, pripreme studijsko-analitičkih materijala potrebnih za pripremu razvojnih dokumenata Kantona Sarajevo, vrši posebna istraživanja i promotivne materijale prema zahtjevima Vlade Kantona Sarajevo, koordiniranje sa domaćim i stranim institucijama i ekspertima i učestvovanje u izradi naučnih projekata, studija i programa, istraživanja u funkciji društvenog, ekonomskog, okolinskog i prostornog razvoja Kantona Sarajevo i općina, pripremu informacija, analiza, studija, elaborata i drugih informativno analitičkih materijala i programa u okviru propisane nadležnosti, analiziranje pozicije Kantona Sarajevo u odnosu na uže i šire okruženje, međuzavisnost u razvoju između općina i Kantona Sarajevo (demografskom, ekonomskom, okolinskom, prostornom, urbanom, socijalnom i ekološkom) i druge poslove iz djelokruga rada Službe, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za planiranje društveno-ekonomskog i strateškog razvoja i direktora Zavoda.

(4) U okvirima sistema za upravljanje projektima, Služba za upravljanje projektima iz programa javnih investicija obavlja poslove: pripreme i izrade Programa javnih investicija Kantona Sarajevo na osnovu metodologije koja je utvrđena Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija Kantona Sarajevo, pripreme i učestvovanja u izradi propisa iz oblasti Programa javnih investicija, saradnje i koordinacije sa institucijama Kantona Sarajevo, općinama u sastavu Kantona Sarajevo i Gradom Sarajevo, u procesu pripreme i izrade Programa javnih investicija Kantona Sarajevo, koordinacije sa institucijama Kantona Sarajevo, općinama u sastavu Kantona Sarajevo i Gradom Sarajevo i federalnim ministarstvima za dostavljanje prioritetnih programa i projekata u cilju apliciranja za Program javnih investicija Federacije BiH, praćenja i izvještavanja o implementaciji projekata iz Programa javnih investicija na nivou Kantona Sarajevo, rada na pripremi poticajnih mehanizama za finansiranje razvojnih prioriteta utvrđenih u Strategiji razvoja kantona, u saradnji sa federalnim ministarstvima i jedinicama lokalne samouprave u sastavu kantona, upravljanja bazom podataka (PIMIS - Public Investment Management Information System) o javnim investicijama Kantona Sarajevo i jedinica lokalne samouprave, sudjelovanja na obukama i stručnim predavanjima predviđenim u svrhu stručnog usavršavanja u području izrade, pripreme i monitoringa razvojnih dokumenata i projekata, jačanja kapaciteta za upravljanje javnim investicijama, kao i učešće u drugim obukama iz djelokruga rada Sektora, istraživanja, planiranja, pripreme i izrade materijala (informacija/dokumenata) vezane za poslovanje kantonalnih komunalnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća i javnih preduzeća iz oblasti privrede Kantona Sarajevo, ažuriranje web stranice Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, redovno praćenje i informisanje o osnovnim privrednim, društvenim i drugim kretanjima i druge poslove iz djelokruga rada Službe, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za planiranje društveno-ekonomskog i strateškog razvoja i direktora Zavoda.

(5) U okviru koordinacije razvojnih sredstava i EU fondova, Služba za međunarodnu saradnju i koordinaciju razvojnih sredstava iz EU fondova obavlja poslove: koordiniranje jačanja kapaciteta institucija uključenih u proces razvojnog planiranja, uključivanje u izradu operativnih programa, na osnovu kojih Bosna i Hercegovina postaje korisnica pristupnih fondova iz evropskog budžeta, kao i poslove iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u procesu evropskih integracija, koordinacije usklađivanja, te povezanosti razvojnog sa budžetskim planiranjem na nivou kantona, koordinacije projekata Kantona Sarajevo u procesu apliciranja prema EU fondovima sa svim institucijama u Kantonu Sarajevo (kantonalna ministarstva, kantonalne uprave, kantonalnim upravnim organizacijama i drugim institucijama Kantona Sarajevo), saradnje u izradi operativnih programa, kao i u među-institucionalnim pregovorima i pregovorima sa EU, koordinacije i jačanja uloge civilnog društva i općinama u sastavu Kantona Sarajevo i Gradom Sarajevo u procesima i uključivanja u međunarodne projekte, izrade informacija, stručnih analiza i drugih materijala u procesu evropskih integracija iz nadležnosti kantonalnih organa uprave, izdaje publikacije i ostali promotivni materijal, organizira promotivne događaje, te provodi komunikacijske aktivnosti sa ciljem upoznavanja javnosti sa procesom evropskih integracija, prati realizaciju kriterija za pristupanje u EU u oblastima koje se odnose na nadležnosti kantona, savjetuje i pruža pomoć pri pretraživanju informacijskih izvora, razvija baze podataka i informacija o izvorima i mogućnostima finansiranja prema potrebama svih zainteresiranih strana (praćenje tendera EU i međunarodnih donatora u BiH, njihovo objedinjavanje u bazu podataka), pruža praktičnu podršku institucijama Kantona Sarajevo u procesu pripreme projekata i aplikacija za dobijanje sredstava EU i fondova međunarodnih donatora u BiH, koordiniranja, monitoringa i evaluacije svih aktivnosti iz odobrenih međuregionalnih projekata, prati rezultate okončanih projekata, analizu njihovog kvaliteta, održivosti i mogućnosti primjene na druge oblasti ili aktere, sarađuje sa regionalnom razvojnom agencijom i drugim razvojnim agencijama i druge poslove iz djelokruga rada Službe, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za planiranje društveno-ekonomskog i strateškog razvoja i direktora Zavoda.