Sektor za pravne, opće i računovodstvene poslove

Sektor za pravne, opće i računovodstvene poslove vrši poslove koji se odnose na: izradu normativno-pravnih, studijsko-analitičkih, administrativno-tehničkih, računovodstveno -materijalnih, operativno-tehničkih i pomoćnih poslova za potrebe Zavoda, i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za pravne, opće i računovodstvene poslove i direktora Zavoda.

U okviru Sektora za pravne, opće i računovodstvene poslove kao unutrašnje organizacione jedinice organizuju se:

            a) Služba za pravne i opće poslove i

            b) Služba za računovodstvene poslove.

Služba za pravne i opće poslove vrši poslove koji se odnose na: praćenje usklađenosti propisa i općih akata skupština društveno-političkih zajednica iz oblasti koje ulaze u djelokrug rada Zavoda sa Ustavom i Zakonom, davanje inicijativa i prijedloga za izmjenu i dopunu tih propisa i općih akata, te za akte za koje smatra da nisu u skladu sa Ustavom i Zakonom informiše nadležna ministarstva, vrši kontrolu i pružanje stručne pomoći sektorima Zavoda radi obezbjeđenja metodološkog jedinstva u izradi svih vrsta akata, daje tumačenja i objašnjenja sektorima Zavoda za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata, prati i inicira unapređenja organizacije, funkcionisanja i metoda rada Zavoda, izradu, tumačenje i primjenu svih pravnih akata Zavoda, vrši izradu normativnih akata, rješenja i potvrda iz oblasti radnopravnih odnosa, prijava i odjava na/sa PIO i zdravstveno osiguranje, provođenje konkursnih procedura za prijem u radni odnos državnih službenika i namještenika, zastupanje Zavoda u postupcima pred sudovima, drugim državnim organima, organizacijama i zajednicama, te za ostvarenje toga posla sastavljanje odgovarajućih podnesaka, daktilografske poslove, poslove pakovanja i otpremanja pošte, kurirske poslove, poslove lektorisanja tekstova, normativnih akata, analiza, izvještaja i drugih materijala, obezbjeđenje poslova Biblioteke Zavoda, poslove prijema, zavođenja, raspoređivanja i arhiviranja ulazne i izlazne pošte-protokol, poslove rukovanja uređajima Zavoda za umnožavanje, kopiranje, fotokopiranje i uvezivanje, eksploataciju putničkih vozila i brigu i odgovornost za tehničku ispravnost vozila Zavoda, vođenje propisanih obračuna i evidencija za vozila Zavoda, prevoz službenika, namještenika i materijala Zavoda, portirske poslove, poslove rukovanja telefonskom centralom, domarske poslove, poslove održavanja čistoće i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za pravne, opće i računovodstvene poslove i direktora Zavoda.

Služba za računovodstvene poslove vrši poslove koji se odnose na: praćenje i proučavanje propisa iz oblasti računovodstveno-finansijskih poslova i pripremu općih akta Zavoda iz oblasti računovodstveno-finansijskih poslova, izradu finansijskih planova, periodičnih obračuna i završnog računa, praćenje realizacije finansijskih planova, obavljanje knjigovodstvenih i blagajničkih poslova i vođenje osnovnih sredstava, pripremu dokumentacije za obračun plaća i svaku vrstu korespodencije sa Trezorom Kantona Sarajevo, poslove likvidature, fakturisanja i naplate potraživanja, prijem faktura i isplatu dospjelih potraživanja, planiranje i praćenje materijalnih troškova, izradu Izvještaja o finansijskom poslovanju, predlaganje mjere i aktivnosti za obezbjeđenje potrebnih finansijskih sredstava za obavljanje poslova iz djelokruga rada Zavoda i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda, po nalozima pomoćnika direktora za pravne, opće i računovodstvene poslove i direktora Zavoda.