Sektor za pravne i ekonomske poslove

(1) Sektor za pravne i ekonomske poslove vrši poslove koji se odnose na: izradu normativno-pravnih, studijsko-analitičkih, administrativno-tehničkih, računovodstveno -materijalnih, operativno-tehničkih i pomoćnih poslova za potrebe Zavoda i druge poslove iz djelokruga rada Sektora, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za pravne i ekonomske poslove i direktora Zavoda.

(2) U okviru Sektora za pravne i ekonomske poslove kao unutrašnje organizacione jedinice organizuju se:

            a) Služba za pravne i računovodstvene poslove,

            b) Služba za kadrovske i opće poslove i

            c) Služba za javne nabavke.

(3) Služba za pravne i računovodstvene poslove vrši poslove koji se odnose na: praćenje usklađenosti propisa iz oblasti koje ulaze u djelokrug rada Zavoda sa Ustavom i Zakonom, davanje inicijativa i prijedloga za izmjenu i dopunu tih propisa, vrši pružanje stručne pomoći sektorima Zavoda radi obezbjeđenja metodološkog jedinstva u izradi svih vrsta akata, daje tumačenja i objašnjenja sektorima Zavoda za primjenu zakona i drugih propisa iz djelokruga rada Sektora, prati i inicira unapređenja organizacije, funkcionisanja i metoda rada Zavoda, izradu, tumačenje i primjenu pravnih akata Zavoda iz djelokruga rada Sektora, vrši izradu normativnih akata, vrši praćenje i proučavanje propisa iz oblasti računovodstveno-finansijskih poslova i pripremu općih akta Zavoda iz oblasti računovodstveno-finansijskih poslova, izradu finansijskih planova, periodičnih obračuna i završnog računa, praćenje realizacije finansijskih planova, obavljanje knjigovodstvenih i blagajničkih poslova i vođenje osnovnih sredstava, pripremu dokumentacije za obračun plaća i svaku vrstu korespodencije sa Trezorom Kantona Sarajevo, poslove likvidature, fakturisanja i naplate potraživanja, prijem faktura i isplatu dospjelih potraživanja, planiranje i praćenje materijalnih troškova, vođenje evidencije stalnih sredstava i vršenje njenog ažuriranja, poslove vođenja evidencije inventara i opreme, potrošnog materijala, te drugog potrebnog materijala i opreme, vođenje ekonomata, preuzimanje, uskladištavanje, pravljenje ulaza, izdavanje i pravljenje izlaza materijala, sitnog inventara i opreme, izradu Odluka o pojedinačnom plaćanju računa po raznim osnovama, vođenje materijalne evidencije o nabavci, distribuciji i zaduženju napitaka za Bife Zavoda, izradu Izvještaja o finansijskom poslovanju, predlaganje mjera i aktivnosti za obezbjeđenje potrebnih finansijskih sredstava za obavljanje poslova iz djelokruga rada Zavoda i druge poslove iz djelokruga rada Službe, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za pravne i ekonomske poslove i direktora Zavoda.

(4) Služba za kadrovske i opće poslove vrši poslove koji se odnose na: praćenje usklađenosti propisa iz oblasti koje ulaze u djelokrug rada Zavoda sa Ustavom i Zakonom, davanje inicijativa i prijedloga za izmjenu i dopunu tih propisa, vrši pružanje stručne pomoći sektorima Zavoda radi obezbjeđenja metodološkog jedinstva u izradi svih vrsta akata, daje tumačenja i objašnjenja sektorima Zavoda za primjenu zakona i drugih propisa iz djelokruga rada Sektora, prati i inicira unapređenja organizacije, funkcionisanja i metoda rada Zavoda, izradu, tumačenje i primjenu pravnih akata Zavoda iz djelokruga rada Sektora, vrši izradu normativnih akata, izdavanje rješenja i potvrda iz oblasti radnopravnih odnosa, prijava i odjava na/sa PIO i zdravstveno osiguranje, vođenje raznih Evidencija iz oblasti radnih odnosa, provođenje konkursnih procedura za prijem u radni odnos državnih službenika i namještenika, poslove pakovanja i otpremanja pošte, kurirske poslove, poslove lektorisanja tekstova, normativnih akata, analiza, izvještaja i drugih materijala, obezbjeđenje poslova Biblioteke Zavoda, poslove prijema, zavođenja, raspoređivanja i arhiviranja ulazne i izlazne pošte-protokol, poslove eksploatacije putničkih vozila i brigu i odgovornost za tehničku ispravnost vozila Zavoda, vođenje propisanih obračuna i evidencija za vozila Zavoda, prevoz službenika, namještenika i materijala Zavoda, portirske poslove, poslove elektronskog vođenja Evidencije prisustva na poslu, rad na portirnici i rukovanje telefonskom centralom, domarske poslove, poslove održavanja objekata, uređaja, instalacija i tehničkih sredstava rada i opreme, pružanje usluga bifea, poslove održavanja čistoće i druge poslove iz djelokruga rada Službe, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za pravne i ekonomske poslove i direktora Zavoda.

(5) Služba za javne nabavke vrši poslove koji se odnose na: pripremu i izradu tenderske dokumentacije, oglašavanje tendera u Službenom glasniku BiH i na Portalu javnih nabavki (e-Nabavke), izrada izvještaja o provedenim tenderima i ugovorima u elektronskom sistemu e-Nabavke, korespodencija s ponuđačima putem Portala javnih nabavki BiH, izrada ugovora i kontrola realizacije istih u saradnji sa Komisijom za javne nabavke, kao i postupanje po žalbama ponuđača, učestvovanje u izradi dinamike rada na osnovu prethodno donesene generalne dinamike i ukupnih poslova Zavoda, obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada Službe, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za pravne i ekonomske poslove i direktora Zavoda.