Publikacije i bilteni

Upišite naslov ili dio naslova za pretragu
2022
ANEKS II PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2022-2024. preuzmi
2021
Program javnih investicija 2022-2024 preuzmi
NACRT PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2022-2024. preuzmi
STRATEGIJA RAZVOJA KANTONA SARJEVO 2021-2027._Prednacrt preuzmi
2020
Prijedlog programa javnih investicija KS 2021-2023. sa ANEKSOM preuzmi
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2021-2023. preuzmi
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2020-2022. ( ANEKS I, ANEKS II) preuzmi
Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo u 2019. godini preuzmi
Poziv na učešće u procesu konsultacija - Izrada Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027. - Strateška platforma_Nacrt preuzmi, preuzmi
Izvještaj o poslovanju kantonalnih komunalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2019. godinu u Kantonu Sarajevo preuzmi
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS u 2019. godini preuzmi
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS u 2019. godini preuzmi
NACRT PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2021-2023. preuzmi
Informacija o investicijama za period 2013-2018. preuzmi
Demografska analiza KS po općinama 13-19 preuzmi
Demografska analiza FBiH po kantonima 13-19 preuzmi
Akcioni plan 2020-2022. implementacije Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020. preuzmi
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA IZ PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2020-2022. NA DAN 30.06.2019. GODINE preuzmi
2019
Pozicija Kantona Sarajevo u Federaciji Bosne i Hercegovine 2018. godina preuzmi
OBRAZOVANJE PREDŠKOLSKO, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO početak školske 2018-2019. godine preuzmi
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2020-2022. preuzmi
Prijedlog Programa javnih investicija Kantona Sarajevo 2020-2022. sa ANEKSOM preuzmi
Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo u 2018. godini preuzmi
NACRT PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2020-2022. preuzmi
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS u 2018. godini preuzmi
Izvještaj o poslovanju kantonalnih komunalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2018. godinu u Kantonu Sarajevo preuzmi
TURIZAM NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U PERIODU OD 2013. DO 2018. GODINE preuzmi
IZVJEŠTAJ O REALAZACIJI PROJEKATA IZ PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2019-2021. NA DAN 31.12.2018. GODINE preuzmi
DEMOGRAFSKA ANALIZA KANTONA SARAJEVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU 2013-2018. GODINE preuzmi
DEMOGRAFSKA ANALIZA KANTONA SARAJEVO PO OPĆINAMA U PERIODU 2013-2018. GODINE preuzmi
Akcioni plan 2019-2021.implementacije Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020. preuzmi
STUDIJA STRATEGIJA BRENDIRANJA KANTONA SARAJEVO MODEL IZGRADNJE BRENDA KANTONA ARAJEVO preuzmi
2018
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS u 2017. godini preuzmi
EVROPA DEMOGRAFIJA 2017-2018 preuzmi
Ekonomija evrope 2018 preuzmi
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2019-2021. SA ANEKSOM preuzmi
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2019-2021. preuzmi
OBRAZOVANJE PREDŠKOLSKO, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO početak školske 2017/2018. godine preuzmi
IZVJESTAJ O RAZVOJU KS U 2017 preuzmi
DEMOGRAFSKA ANALIZA KANTONA SARAJEVO PO OPĆINAMA U PERIODU 2013-2017. GODINE preuzmi
NACRT PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2019 - 2021 . preuzmi
IZVJEŠTAJ O RADU ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2017. GODINE preuzmi
Izvještaj o poslovanju kantonalnih komunalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2017. godinu u Kantonu Sarajevo preuzmi
TURIZAM NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U PERIODU OD 2012. DO 2017. GODINE preuzmi
INFORMACIJA O INVESTICIJAMA U PERIODU 2013-2016. GODINE PO KANTONIMA U FEDERACIJI BIH preuzmi
DEMOGRAFSKA ANALIZA KANTONA SARAJEVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU 2013-2017. GODINE preuzmi
Akcioni plan 2018-2020 implementacije Strategije razvoja KS do 2020. preuzmi
2017
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2018-2020. preuzmi
Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo u 2016. godini preuzmi
Development Strategy of the Sarajevo Canton until 2020 preuzmi
Izvještaj o poslovanju kantonalnih komunalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2016. godinu u Kantonu Sarajevo preuzmi
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS u 2016. godini preuzmi
NACRT PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2018-2020. preuzmi
Akcioni plan 2017-2019. Implementacije Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020. preuzmi
DEMOGRAFSKA ANALIZA KANTONA SARAJEVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU 2013-2016. GODINE preuzmi
DEMOGRAFSKA ANALIZA KANTONA SARAJEVO PO OPĆINAMA U PERIODU 2013-2016. GODINE preuzmi
I N F O R M A C I J A o poslovanju kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS u 2012. godini preuzmi
Izvještaj o poslovanju kantonalnih komunalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2013. godinu u Kantonu Sarajevo preuzmi
I N F O R M A C I J A o poslovanju kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS u 2013. godi preuzmi
I N F O R M A C I J A o poslovanju kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS u 2011. godini preuzmi
INFORMACIJA o poslovanju kantonalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2011. godinu preuzmi
INFORMACIJA o poslovanju kantonalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2012. godinu u Kantonu Sarajevo preuzmi
Pozicija Kantona Sarajevo u Federaciji Bosne i Hercegovine 2015. preuzmi
STANOVNIŠTVO EVROPE 2017. preuzmi
EKONOMIJA EVROPE 2017 preuzmi
TURIZAM NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U PERIODU OD 2011. DO 2016. GODINE preuzmi
OBRAZOVANJE PREDŠKOLSKO, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO početak školske 2016/2017. godine preuzmi
Uputstva i potrebna dokumentacija za Program javnih investicija KS preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi
Informacija o investicijama na području Kantona Sarajevo za 2015. godinu preuzmi
INFORMACIJA O INVESTICIJAMA U PERIODU 2009-2015. GODINE PO KANTONIMA U FEDERACIJI BIH preuzmi
Informacija o razvoju Kantona Sarajevo u 2015. godini preuzmi
Prijedlog programa javnih investicija KS 2017-2019 preuzmi
2016
Strategija razvoja Kantona Sarajevo do 2020. - Prijedlog preuzmi
TURIZAM NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U PERIODU OD 2010. DO 2015. GODINE preuzmi
Pozicija Kantona Sarajevo u Federaciji Bosne i Hercegovine 2015 preuzmi
OBRAZOVANJE PREDŠKOLSKO, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO početak školske 2015-2016. godine preuzmi
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS u 2015. godini preuzmi
Izvještaj o poslovanju kantonalnih komunalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2015. godinu u Kantonu Sarajevo preuzmi
Informacija o investicijama na području Kantona Sarajevo za 2014. godinu preuzmi
Ekonomija evrope 2016 preuzmi
Socijalno poduzetništvo u Kantonu Sarajevo preuzmi
Studija “Strateška opredjeljenja razvoja privrede Kantona Sarajevo - I faza” preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi
KREATIVNA INDUSTRIJA U KANTONU SARAJEVU preuzmi
TURIZAM NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U PERIODU OD 2009. DO 2014. GODINE preuzmi
STANOVNIŠTVO EVROPE 2015. preuzmi
Pozicija Kantona Sarajevo u Federaciji Bosne i Hercegovine 2014. preuzmi
OBRAZOVANJE PREDŠKOLSKO, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO početak školske 2014/2015. godine preuzmi
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS u 2014. godini preuzmi
Izvještaj o poslovanju kantonalnih javnih preduzeća iz oblasti privrede za 2014. godinu u Kantonu Sarajevo preuzmi
Izvještaj o poslovanju kantonalnih javnih komunalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2014. godinu u Kantonu Sarajevo preuzmi
INFORMACIJA O PRIVREDNIM KRETANJIMA U KANTONU SARAJEVO U PERIODU I-XII 2014. GODINE preuzmi
INFORMACIJA O INVESTICIJAMA U PERIODU 2003-2013. GODINE PO KANTONIMA U FEDERACIJI BIH preuzmi
Informacija o investicijama na području Kantona Sarajevo za 2013. godinu preuzmi
EKONOMIJA EVROPE 2015. preuzmi
DEMOGRAFSKA ANALIZA KANTONA SARAJEVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU 2003-2015. GODINE preuzmi
DEMOGRAFSKA ANALIZA KANTONA SARAJEVO PO OPĆINAMA U PERIODU 2003-2015. GODINE preuzmi
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2015-2017. preuzmi
2013
Demografska analiza Kantona Sarajevo u Federaciji BiH u periodu 2003-2012. godina preuzmi
Demografska analiza Kantona Sarajevo po općinama u periodu 2003-2012. godina preuzmi
Akcioni plan Kantona Sarajevo za strateško planiranje za 2013. godinu preuzmi
2011
EVROPA DEMOGRAFIJA 2010 preuzmi
Operativni program lokalnog ekonomskog razvoja opcine Centar preuzmi
Investment Guide 2008 preuzmi
Vodič za investiciona ulaganja 2008 preuzmi
Sarajevo prezentacija 2009 - I dio preuzmi
Sarajevo prezentacija 2009 - II dio preuzmi
Ekonomija Evrope 2010 preuzmi
Strategija razvoja Općine Centar 2015 preuzmi
Tendencje privrednih kretanja 2003-2009 preuzmi
Demografska analiza FBiH po kantonima 03-10 preuzmi
Pozicija KS u FBiH 2010 preuzmi
Demografska analiza KS 2003-2010 preuzmi
Turizam u KS 1999-2009 preuzmi
SOCIJALNA SLIKA KS 2009 preuzmi
Informacija o investicijama po kantonima u Federaciji za period 2003-2009 preuzmi
Informacija o investicijama na području Kantona Sarajevo u 2009. godini preuzmi
2010
Ekonomski pokazatelji
Lična karta Kantona Sarajevo preuzmi
Lična karta Kantona Sarajevo - en preuzmi
Lična karta Kantona Sarajevo - karte preuzmi
Lična karta Kantona Sarajevo - prilozi preuzmi
Vodič za investiciona ulaganja na području Kantona Sarajevo preuzmi
BILTEN Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo preuzmi
Informacija o poslovanju pravnih lica KS 2005. godina preuzmi
Program javnih investicija u Kantonu Sarajevo 2007-2009 preuzmi