Sektora za globalni informacioni sistem - GIS

(1) Sektor za GIS vrši poslove koji se odnose na: prikupljanje podataka u odgovarajućim oblicima (grafičkim i pisanim) od značaja za djelatnost Zavoda, pripremu analiza, izvještaja, stručnih uputstava, mišljenja i objašnjenja propisa iz djelokruga sektora, davanje prijedloga za poduzimanje odgovarajućih mjera i pripreme informacija za Zavod iz oblasti za koje je nadležan sektor, uspostavljanje, održavanje i upravljanje informacijsko-komunikacionim sistemom, digitalizaciju arhivske kartografske građe i prostorno-planske dokumentacije, formiranje, održavanje, distribuciju i arhiviranje baze podataka i odabir i unos podataka u iste, obezbjeđivanje u digitalnom (rasterskom i vektorskom) obliku podloga za razvojne i detaljne planove, odabir softvera za kreiranje baza, ugradnju na novije verzije aplikacija, odabir potrebne računarske opreme, organizovanje blagovremene, brze i efikasne distribucije podataka, povezivanje svih korisnika u mrežu, kao i poslove obezbjeđivanja sigurnosti računarske mreže, planiranje i povezivanje sistemske mreže, obezbjeđivanje i distribucija WEB servisa i druge poslove iz djelokruga rada Sektora, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za GIS i direktora Zavoda.

(2) U Sektoru za GIS, kao unutrašnje organizacione jedinice organizuju se:

             a) Služba pisane baze podataka,

             b) Služba geodetsko-grafičke baze podataka i

             c) Služba sistemske mreže.

(3) Služba pisane baze podataka vrši poslove koji se odnose na: organizovanje sistematskog prikupljanja podataka za bazu, odabir potrebnog softvera za kreiranje baze, planiranje vremenskih intervala za ažuriranje i obnavljanje baze, održavanje baze i obučavanje korisnika za rad sa bazom, grupisanje podataka za unos u bazu, uspostavljanje, vođenje i ažuriranje baze podataka za prostorno planiranje, priprema WEB servisa i druge poslove iz djelokruga rada Službe, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za GIS i direktora Zavoda.

(4) Služba geodetsko-grafičke baze podataka vrši poslove koji se odnose na: formiranje i organizovanje unosa podataka u geodetsko-grafičku bazu, obezbjeđivanje blagovremene izrade topografskih planova i karata, vektorizovanje geodetskih podloga, skeniranje i geokodiranje topografskih podloga, transformaciju prostornih, položajnih i visinskih koordinata, izradu planova parcelacije, učestvovanje u obezbjeđivanju ažurnih geodetskih podloga, uspostavljanje i ažuriranje baze podataka objekata, uspostavljanje i ažuriranje baze podataka granica prostornih jedinica, obezbjeđivanje podloge katastra podzemnih instalacija, obezbjeđivanje katastarskih podataka, priprema WEB servisa i druge poslove iz djelokruga rada Službe, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za GIS i direktora Zavoda.

(5) Služba sistemske mreže vrši poslove koji se odnose na: obezbjeđivanje sigurnosti računarske mreže, planiranje i povezivanje sistemske mreže, instalaciju hardverskih uređaja, ugradnju novih verzija aplikacija, obuku kadrova na aplikacijama tipa CAD (AutoCad), ESRI (Arc View, Arc Info i dr.), objavljivanje WEB servisa, digitalizacija arhivske građe i druge poslove iz djelokruga rada Službe, odnosno i druge poslove po nalozima pomoćnika direktora za GIS i direktora Zavoda.