O Zavodu

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo vrši određene stručne i druge poslove koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezane upravne poslove koji se odnose na:

 1. planiranje prostornog i društveno-ekonomskog razvoja Kantona;
 2. izradu, čuvanje i stavljanje na stalni javni uvid planova prostornog uređenja i davanje stručnih mišljenja i informacija u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, u skladu sa zakonom;
 3. rad i razvoj geografsko-informacionog sistema Kantona, koji se odnosi na nadležnosti Kantona u oblasti planiranja razvoja;
 4. vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlukama Vlade Kantona i Skupštine Kantona.

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je nastao 1954. god pod nazivom Urbanistički zavod Grada Sarajeva.

Tada je već počela izrada Generalnog urbanističkog plana Grada Sarajeva.

16.04.1975. god. Zavod prerasta u Zavod za prostorno i urbanističko planiranje i programiranje – Sarajevo. Sa 75 radnika i u to vrijeme bavio se isključivo urbanističkom problematikom.

01.01.1979. god. Urbanistički zavod spaja se sa Zavodom za ekonomsko planiranje koji je u svom sastavu imao Zavod za informatiku i nastao je Zavod za planiranje razvoja Grada Sarajevo; spojene su 2 komponenete: razvojna i ekonomska, jer je tadašnji cilj bio da se sve sfere u domenu života Grada, spoje, da budu vezane.

Postiglo se to da su se prostorna i društveno-ekonomska komponenta razvoja Grada integrisale.

U početku postojanja Zavod za planiranje razvoja Grada (te 1979.god) imao je preko 100 radnika iz oblasti i prostornog i društveno-ekonomskog planiranja, da bi dvije godine kasnije – početkom izrade Prostornog plana Grada Sarajeva dostigao cifru preko 200 zaposlenih.

1985-6. god. iz okvira Zavoda za planiranje razvoja Grada izdvaja se Zavod za informatiku, koji prerasta u Statistički zavod Grada Sarajeva, a u okviru Zavoda ostaje kao njegov dio Sektor za društveno-ekonomsko planiranje.

27.03.1998. Zavod mijenja svoj naziv i postaje Zavod za planiranje razvoja Kantona.

 

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Kantona koji se odnose na:

 • izradu i implementaciju strategije razvoja Kantona,
 • poslove nosioca izrade razvojnih planova,
 • koordinaciju sa domaćim i stranim institucijama i ekspertima i učešće u izradi naučnih projekata i studija o dugoročnom i srednjoročnom razvoju Kantona, analiziranje izrade planskih dokumenata, međuzavisnost u razvoju između općina i Kantona, uz utvrđivanje međuzavisnosti u razvoju između općina i Kantona,
 • koordinaciju i učešće u pripremi i praćenju realizacije projekata obnove i razvoja Kantona, kao i promocije Kantona,
 • obezbjeđenje naučnih i stručnih podloga za ostvarivanje Ustavom utvrđenih nadležnosti Kantona,
 • vršenje poslova nosioca izrade provedbenih planova i pripremanje propisa koji su sastavni dio plana,
 • poslove izrade smjernica i programa aktivnosti za izradu provedbenih planova,
 • poslove stručno-tehničke pripreme za izradu godišnjeg programa za donošenje prostorne i urbanističke dokumentacije,
 • učešće u pripremi propisa iz oblasti prostornog uređenja,
 • izradu programa sanacije, rekonstrukcije, rušenja i raščišćavanja terena, obnove i izgradnje Kantona, neposredno učestvovanje u izradi planske dokumentacije i vršenje koordinacije sa stranim i domaćim ekspertima i organizacijama,
 • stručno mišljenje u postupku odobravanja građenja za potrebe općina sa područja Kantona,
 • poslove koje ugovorom povjeri Zavodu općina sa teritorije Kantona,
 • poslove koje odredi Skupština Kantona i Vlada Kantona,
 • vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima koji se odnose na nadležnosti Kantona u ovoj oblasti.

 

Poslovi i zadaci iz djelokruga rada Zavoda vrše se u okviru sljedećih osnovnih organizacionih jedinica:

 

 

Obzirom na specifične poslijeratne uvjete i nagomilane probleme u urbanizaciji, sanaciji i rekonstrukciji moralo se pristupiti Izmjeni i dopuni Urbanističkog plana grada Sarajeva za period 1986-2015. god. putem koga su definisani najurgentniji problemi prostorne organizacije grada.

Samo od 1996. do danas Sektor za prostorno planiranje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo uradio je više od 70 elaborata i druge planske dokumentacije.

Kroz obavljanje poslova vezanih za koordinaciju, učešće u pripremi, praćenju realizacije projekata obnove i razvoja Kantona Srajevo za devet opština urađeno je 137 regulacionih planova, 55 urbanističkih projekata i 255 izmjena i dopuna i korekcija detaljnih planskih dokumenata.

Radno vrijeme Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je svaki radni dan od 8:00 do 16:00.

DokumentVeličina
PDF icon Prezentacija Zavoda.pdf5.28 MB