Propisi

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Zakon
Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH',PDF icon 33/03)
Zakon o fondu za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 41/08)
Zakon o privremenom korištenju javnih površina ('Službene novine Kantona Sarajevo',)
Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 6/10)
Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža «Bijambare» ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 6/10)
Zakon o prostornom uređenju ('Službene novine Kantona Sarajevo',)
Zakon o upravljanju otpadom ('Službene novine FBiH',PDF icon 33/03, PDF icon 72/09)
Zakon o vodama ('Službene novine FBiH',PDF icon 70/06)
Zakon o zaštiti od buke ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 26/09)
Zakon o zaštiti okoliša ('Službene novine FBiH',PDF icon 38/09)
Zakon o zaštiti prirode ('Službeni list SRBiH',PDF icon 33/03)
Zakon o zaštiti zraka ('Službene novine FBiH',PDF icon 33/03)
Uredba
Uredba o finansijskim i drugima garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupka nakon zatvaranja deponije ('Službene novine FBiH',PDF icon 36/09)
Uredba o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjenju uvjeta iz dozvole za upravljanje otpadom ('Službene novine FBiH',PDF icon 31/06)
Uredba o postupku i uvjetima legalizacije građevina izgrađenih bez građevinske dozvole ('Službene novine Kantona Sarajevo',)
Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada ('Službene novine FBiH',PDF icon 38/06)
Uredba o urbanističko-tehničkim uslovima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala ('Službene novine Kantona Sarajevo',)
Odluka
Odluka o donošenju Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 32/07, PDF icon 38/07)
Odluka o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera ('Službene novine Kantona Sarajevo',)
Odluka o mjerama za očuvanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 6/10)
Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove Spomenik prirode "Vrelo Bosne" Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',)
Odluka o proglašenju šireg područja vodopada «Skakavac» spomenikom prirode ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 10/02)
Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Karajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',)
Pravilnik
Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja ('Službene novine FBiH',PDF icon 12/05)
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje ('Službene novine FBiH',PDF icon 12/05)
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak «Službene novine FBiH» broj 12/05 ('Službene novine FBiH',PDF icon 12/05)
Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka ('Službene novine FBiH',PDF icon 12/05)
Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom ('Službene novine FBiH',PDF icon 9/05)
Pravilnik o kategorijama otpada sa listama «Službene novine FBiH» broj 9/05 ('Službene novine FBiH',PDF icon 9/05)
Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak «Službene novine FBiH» broj 12/05 ('Službene novine FBiH',PDF icon 12/05)