Propisi ZPR

Ukupno 1 - 30 od 580
Naziv Pravni izvor Prilog Prilog
ODLUKU o poništenju postupka javne nabavke usluga "ZAKONSKI POTREBNA ISPITIVANJA I KONTROLA INSTALACIJA U ZAVODU" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon 20221215171750.pdf
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog Prilog
Zakon o autocesti na koridoru V c 'Službene novine FBiH' 16/13
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH 'Službene novine FBiH' 56/06
Zakon o cestovnom prijevozu FBiH 'Službene novine FBiH' 28/06, 02/10
Ispravka Zakona o cestama F BiH 'Službene novine FBiH' 16/10
Zakon o cestama FBiH 'Službene novine FBiH' 12/10, 16/10, 66/13
Zakon o željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 41/01
Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije 'Službene novine FBiH' 70/13
Zakon o energijskoj efikasnosti u FBiH 'Službene novine FBiH' 22/17
Zakon o električnoj energiji u FBiH 'Službene novine FBiH' 41/02, 66/13
Zakon o poljoprivrednom zemljištu 'Službene novine FBiH' 52/09
Zakon o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 'Službene novine FBiH' 2/02 , 27/02, 6/04,
Zakon o građevinskom zemljištu 'Službene novine FBiH' 25/03
Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 2/06, 72/07, 32/08,
Zakon o zaštiti prirode 'Službene novine FBiH' 66/13
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' 72/09
Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' 33/03, 72/09, 92/17
Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine FBiH' 110/12
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' 04/10
Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' 33/03
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' 38/09
Zakon o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' 33/03
Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 32/17
Zakon o premjeru i katastru nekretnina 'Službeni list SFRJ' 22/84, 12/87, 26/90
Zakon o zrakoplovstvu BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/09
Zakon o sigurnosti željezničkog prometa 'Službeni list RBiH' 33/95
Zakon o željeznicama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 52/05
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 06/06, 75/06, 44/07,
Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža «Bijambare» 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Zakon o fondu za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/08