Propisi ZPR

Ukupno 1 - 30 od 53
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Zakon o fondu za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/08
Zakon o privremenom korištenju javnih površina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/04
Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža «Bijambare» 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/05
Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/06
Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/09
Zakon o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 38/09
Zakon o zaštiti prirode 'Službeni list SRBiH' PDF icon 33/03
Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o finansijskim i drugima garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupka nakon zatvaranja deponije 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/09
Uredba o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjenju uvjeta iz dozvole za upravljanje otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/06
Uredba o postupku i uvjetima legalizacije građevina izgrađenih bez građevinske dozvole 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/01, 14/02
Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 38/06
Uredba o urbanističko-tehničkim uslovima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/00
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o donošenju Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/07
Odluka o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/06, 18/07, 18/08
Odluka o mjerama za očuvanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove Spomenik prirode "Vrelo Bosne" Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/07, 37/09
Odluka o proglašenju šireg područja vodopada «Skakavac» spomenikom prirode 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/02
Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Karajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/04, 22/05
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak «Službene novine FBiH» broj 12/05 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Pravilnik o kategorijama otpada sa listama «Službene novine FBiH» broj 9/05 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak «Službene novine FBiH» broj 12/05 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05