Propisi

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravilnik
Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka «Službene novine FBiH» broj 12/05 ('Službene novine FBiH',PDF icon 12/05)
Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan uticaj na životinjske vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem ('Službene novine FBiH',PDF icon 65/06)
Pravilnik o obrascu, sadržaju i postupku obavještavanja o važnim karakteristikama proizvoda i ambalaže od strane proizvođača «Službene novine FBiH» broj 8/08 ('Službene novine FBiH',PDF icon 8/08)
Pravilnik o ograničenju emisije u zrak iz postrojenja za spaljivanje biomase ('Službene novine FBiH',PDF icon 34/05)
Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu ('Službene novine Kantona Sarajevo',)
Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu ('Službene novine FBiH',PDF icon 19/04)
Pravilnik o postupanju s otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili čiji je sadržaj nepoznat ('Službene novine FBiH',PDF icon 9/05)
Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima ('Službene novine FBiH',)
Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima ('Službene novine FBiH',PDF icon 65/05)
Pravilnik o sadržaju izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i spoljnih planova intervencije ('Službene novine FBiH',PDF icon 48/05)
Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje preduzima nadležni organ «Službene novine FBiH» broj 9/05 ('Službene novine FBiH',PDF icon 9/05)
Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom ('Službene novine FBiH',)
Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom ('Službene novine FBiH',PDF icon 77/08)
Pravilnik o uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinskih dozvola za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša ('Službene novine FBiH',)
Pravilnik o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada ('Službene novine FBiH',PDF icon 12/05)
Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju informacionim sistemom za zaštitu prirode i vršenju monitoringa ('Službene novine FBiH',PDF icon 46/06)
Pravilnik o uvjetima za prenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada ('Službene novine FBiH',PDF icon 9/05)
Pravilnik o zadacima i načinu obavljanja dužnosti glavnog nadzornika/nadzornika, izgledu uniforme, te obliku i sadržaju legitimacije glavnog nadzornika/nadzornika u Kantonalnoj javnoj ustanovi Spomenik prirode «Vrelo Bosne» Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',)
Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe ('Službene novine FBiH',PDF icon 8/08)
Pravilnilk o uslovima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu ('Službene novine FBiH',PDF icon 6/08)
Kodeks
Naredba ('Službene novine FBiH',PDF icon naredbe_15_11_2016.pdf35/05)
Ostalo
Plan upravljanja Spomenikom prirode "Vrelo Bosne" ('Službene novine Kantona Sarajevo',)
Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem "Bijambare" ('Službene novine Kantona Sarajevo',)