Propisi ZPR

Ukupno 31 - 53 od 53
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka «Službene novine FBiH» broj 12/05 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan uticaj na životinjske vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/06
Pravilnik o obrascu, sadržaju i postupku obavještavanja o važnim karakteristikama proizvoda i ambalaže od strane proizvođača «Službene novine FBiH» broj 8/08 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/08
Pravilnik o ograničenju emisije u zrak iz postrojenja za spaljivanje biomase 'Službene novine FBiH' PDF icon 34/05
Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/08
Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/04
Pravilnik o postupanju s otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili čiji je sadržaj nepoznat 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima 'Službene novine FBiH' 82/07
Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/05
Pravilnik o sadržaju izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i spoljnih planova intervencije 'Službene novine FBiH' PDF icon 48/05
Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje preduzima nadležni organ «Službene novine FBiH» broj 9/05 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/08
Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom 'Službene novine FBiH' 77/08
Pravilnik o uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinskih dozvola za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' 45/09
Pravilnik o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju informacionim sistemom za zaštitu prirode i vršenju monitoringa 'Službene novine FBiH' PDF icon 46/06
Pravilnik o uvjetima za prenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Pravilnik o zadacima i načinu obavljanja dužnosti glavnog nadzornika/nadzornika, izgledu uniforme, te obliku i sadržaju legitimacije glavnog nadzornika/nadzornika u Kantonalnoj javnoj ustanovi Spomenik prirode «Vrelo Bosne» Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/09
Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/08
Pravilnilk o uslovima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/08
Standard ili kodeks
Naziv Pravni izvor Prilog
Naredba 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon naredbe_15_11_2016.pdf
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Plan upravljanja Spomenikom prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/07
Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem "Bijambare" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/08