Propisi ZPR

Ukupno 31 - 60 od 317
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/09
Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Zakon o zaštiti prirode 'Službeni list SRBiH' PDF icon 33/03
Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Zakon o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 38/09
Zakon o privremenom korištenju javnih površina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/04
Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/05
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o izradi indeksa razvijenosti_u FBiH Sl novine 'Službene novine FBiH' 17/19 PDF icon uredba_o_izradi_indeksa_razvijenosti_u_fbih_sl_novine.pdf
Uredba o trogodisnjem i godisnjem planiranju 'Službene novine FBiH' 74/19 PDF icon uredba_o_trogodisnjem_i_godisnjem_planiranju.pdf
Uredba o izradi strateskih dokumenata 'Službene novine FBiH' 74/19 PDF icon uredba_o_izradi_strateskih_dokumenata.pdf
Uredba o evaluaciji strateških dokumenata 'Službene novine FBiH' 74/19 PDF icon uredba_o_evaluaciji_strateskih_dokumenata.pdf
Uredba o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjenju uvjeta iz dozvole za upravljanje otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/06
Uredba o finansijskim i drugima garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupka nakon zatvaranja deponije 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/09
Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 38/06
Uredba o urbanističko-tehničkim uslovima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/00
Uredba o postupku i uvjetima legalizacije građevina izgrađenih bez građevinske dozvole 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/01, 14/02
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge provedbe i izrade Strategijske procjene uticaja na okoliš za Regulacioni plan „Apartmansko naselje Paljevo“ – Gornji Malešići 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_pruz_usluga.pdf
O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Revizi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka.pdf
Rješenje o povećanju plate (Adnan Šabeta) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon 20210401134934.pdf
Rješenje o povećanju plate (Nermina Hodžić) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16
Rješenje o davanju saglasnosti za plaćanje polaganja stručnog ispita iz oblasti građevinarstva (Nedim Đuzo) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje.pdf
Riješenje o isplati jednokratne novčane pomoći (Emina Kašmo) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_emina_kasmo002_redacted.pdf
O D L U K U o odobrenju nabavke usluge „VPN linka 25 Mbps za povezivanje učesnika u Programu javnih investicija Kantona Sarajevo u cilju povezivanja i realizovanja strateškog planiranja i budžetiranja PJI sa (PIMIS) – jedinstvenim informacionim 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka.pdf
O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke usluga za „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Re 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon sken_-_odluka_za_td_up_solaris.pdf
O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude za nabavku usluge za „Reviziju Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje istražnih radova o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ za potrebe izrade Urbanističkog projekta „VITKOVAC I“, po 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon binder1.pdf
O D L U K U o odobrenju nabavke „KOMPJUTERA i LAPTOPA“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku.pdf
O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke usluge za „Reviziju Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje istražnih radova o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ (LOT -3) za potrebe izrade Urbanističkog projekta „VITKOV 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku_revizije_za_up_vitkovac_i.pdf
O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku „KOMPJUTERA i LAPTOPA“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru.pdf