Press Služba Vlade Kantona Sarajevo - Elaborat o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka u svim općinama Kantona Sarajevo, sa lociranjem u prostorno-planskoj dokumentaciji i investicijskim planom

Vlada Kantona Sarajevo je na 32. sjednici održanoj 01.08.2019. godine donijela Odluku kojom se daje saglasnost na Elaborate o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka sa lociranjem u prostorno-planskoj dokumentaciji i investicijskim planom općina Centar, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad, Trnovo i Vogošća, a koje je pripremio Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, općinama Kantona Sarajevo i KJKP RAD-om.

Izrada Elaborata je definisana Planom upravljanja otpadom Kantona Sarajevo za period 2015.-2020. godine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 29/15) s ciljem ispunjena postavljenih strateških ciljeva. S tim u vezi, potrebno je smanjiti količine otpada na njegovom izvoru, uspostaviti sistem selektivnog prikupljanja i reciklažu svih vrsta otpada koje je moguće iskoristiti nadogradnjom postojeće infrastrukture za prikupljanje otpada koju će činiti zeleni otoci, reciklažna dvorišta, kante ili kontejneri za dvolinijski sistem prikupljanja otpada.

Izradom Elaborata određene su lokacije za prikupljanje otpada uvažavajući raspoloživu izgrađenu strukturu i ciljeve koji se žele postići u pogledu izdvajanja otpada. Sastavni dio Elaborata je Investicijski plan koji podrazumjeva finansijski okvir, prioritete i dinamiku realizacije aktivnosti na izgradnji planirane infrastrukture. Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, u postupku izrade prostorno-planskih dokumenata potrebno je planirati lokacije za prikupljanje otpada u skladu sa usmjerenjima Elaborata.

Za potrebe izrade Elaborata formirana je digitalna baza podataka u GIS softveru sa tačnim brojem lokacija za prikupljanje otpada na području svake općine Kantona i Tehničke smjernice za projektiranje infrastrukture za prihvat otpada koje imaju za cilj osiguravanje efikasnog razdvajanja i prikupljanja otpadnih materijala u skladu sa očekivanim ciljevima, planiranje prostora za smještaj infrastrukture za otpad u prostorno-planskoj dokumentaciji, propisivanje određenih zahtjeva i osiguravanje funkcionalnog korištenja i održavanja.

Obzirom da je za potrebe izrade Elaborata prvi put formirana GIS baza podataka o lokacijama za prikupljanje otpada potrebno je uspostaviti vođenje i redovno ažuriranje GIS baze podataka koje će omogućiti praćenje broja lokacija za prikupljanje otpada, kao i stanje istih u smislu broja i vrste posuda, oštećenosti infrastrukture, problema prilikom prikupljanja itd., a što će znatno olakšati održavanje i unaprijeđenje sistema upravljanja komunalnim otpadom.

S ciljem lakše implementacije usmjerenja iz Elaborata pripremljeni su posebni prilozi za zelene otoke na zaštićenim prirodnim područjima i javnim površinama, a koji bi koristili upraviteljima navedenih površina.