X sjednica Kantonalnog odbora za razvoj (KOR) za implementaciju Strategije razvoja KS do 2020.

Dana 15.01.2019. godine u prostorijama Zavoda za planiranje razvoja KS održana je X sjednica Kantonalnog odbora za razvoj (KOR) za implementaciju Strategije razvoja KS do 2020. (Strategija). Osim članova KOR-a sjednici je prisustvovali i predstavnici UNDP-a projekta ILDP, Aida Laković-Hošo, Alma Kobašlija i Nasir Nalić i član Tima za monitoring Tea Dautčehaić.

Na sjednici je zaključeno da se u skladu sa dinamikom usvajanja Budžeta KS za 2019. godinu pripremi Akcioni plan za implementaciju Strategije za period 2019-2021. do kraja januara.

Predstavnici ILDP-a su upoznali KOR sa pripremama na izradi Strategija razvoja FBiH, kao i sa Uredbama o provođenju Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem FBiH: Uredba o metodologiji za izradu strateških dokumenata, Uredba o godišnjem i trogodišnjem planiranju, praćenju i izvještavanju i Uredba o evaluaciji.