M J E R E kojima se utvrđuje postupanje zaposlenih u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, dok traje stanje nesreće u FBiH, zbog Koronavirusa (COVID-19)

Broj: 01-45-1339/20
Sarajevo, 08.04.2020.god.

Na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-9386-8/20, od 04.04.2020.god., direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, donosi

1. Zadužuju se svi rukovodioci Sektora i svi državni službenici i namještenici Zavoda, da se strogo pridržavaju Naredbi Federalnih i Kantonalnih kriznih štabova.

2. Preporučuje se da se svi javni skupovi (okrugli stolovi, prezentacije, sastanci itd.), koji se trebaju održati u prostorijama Zavoda, odgode do daljnjeg, ako nisu hitnog karaktera, a sve radi provođenja mjera prevencije širenja Koronavirusa.

3. Nalaže se svim zaposlenicima Zavoda da posjete trećih lica u Zavod, svedu na minimum.

4. Direktor Zavoda će organizovati poslove uz prisustvo manjeg broja zaposlenika na radnom mjestu u isto vrijeme i u skladu sa Naredbama Federalnih i Kantonalnih kriznih štabova, organizovati će radno vrijeme, a tamo gdje priroda posla i proces rada to zahtijeva, produžiti će radno vrijeme, ili će povećati broj zaposlenika u dežurstvima.

5. Prioritete u radu imaju poslovi i predmeti vezani za prevenciju i zaštitu od Koronavirusa (COVID-19).

6. Direktor Zavoda će organizovati normalno funkcionisanje Zavoda, kroz preraspodjelu poslova i radnih zadataka, putem organizovanja rada u službenim prostorijama, ili rada od kuće.

7. Direktor Zavoda će lično, ili preko rukovodioca Sektora pratiti i koordinirati rad zaposlenika, koji po odobrenju direktora, ili rukovodioca Sektora svoje poslove obavljaju od kuće (online), a zaposlenici će dostavljati svoje izvještaje o radu direktoru ili rukovodiocu Sektora, dnevno ili sedmično.

8. Svi zaposlenici Zavoda, uključujući i direktora Zavoda, obavezni su biti dostupni 24 sata (telefon), bez obzira na skraćeno radno vrijeme.

9. Protokol Zavoda vrši prijem pošte od 09,00 sati do 13,00 sati, uz kontrolu ulaska (jedno po jedno), sa odgovarajućom sanitarno-epidemiološkom zaštitom zaposlenika.

10. Zavod će nastaviti nabavku sredstava za dezinfekciju koja će se koristiti za čišćenje službenih prostorija, kao i sredstava za dezinfekciju ruku, rukavice i maske za potrebe spremačica i svih zaposlenika.

11. Zavod će vršiti dezinfekciju kompletnog prostora, u kojem je smješten (objekti u Ul.: Branilaca Sarajeva i Kaptol), svakih 15 dana, sve do okončanja nastale epidemiološke situacije, a svakodnevno će se vršiti čišćenje cjelokupnog prostora i dezinfekcija radnih površina, sve to u skladu sa Preporukama Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

12. Otkazuju se svi sastanci u prostorijama Zavoda, osim onih koji imaju karakter hitnosti, uz prethodno odobrenje direktora Zavoda.

13. Preporučuje se upotreba telefona, video-konferencije i interneta, kao zamjena za sastanke.

14. Raspisivanje svih javnih tendera će se realizirati uz obaveznu naznaku da se aplikacije isključivo primaju putem pošte, ili putem e-maila.

15. Nalaže se mrežnom administratoru da, zaposlenicima Zavoda koji poslove obavljaju od kuće, postavi autorizaciju e-maila, pristiglih poruka na službeni e-mail i preusmjeravanje e-mailova.

16. Zabranjuje se ulaz u Zavod zaposlenicima i strankama koji imaju vidljive simptome Koronavirusa (povišena temperatura, kašalj, itd.)

17. Sve navedene mjere važe do okončanja epidemiološke situacije izazvane Koronavirusom (COVID-19), odnosno do donošenja novog Zaključka Vlade Kantona Sarajevo.

18. Donesene mjere biti će objavljene na Oglasnim pločama Zavoda i na Web stranici Zavoda.

19. Ove mjere stupaju na snagu sa danom donošenja.

Direktor: Hamdija Efendić,dipl.ing.građ.