M J E R E Za postupanje zaposlenih u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, dok traje pandemija zbog Koronavirusa (COVID-19)

Broj: 08-45-3443/21
Sarajevo, 01.09.2021.god.

Na osnovu Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, broj: 10-33-4316-1/21, od 24.02.2021.god. i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-31997-5/21, od 26.08.2021.god.,
direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, donosi

M J E R E
Za postupanje zaposlenih u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, dok traje pandemija zbog Koronavirusa (COVID-19)

1. Zadužuju se svi rukovodioci Sektora i svi državni službenici i namještenici Zavoda, da se strogo pridržavaju Naredbi Federalnih i Kantonalnih kriznih štabova.

2. Dozvoljeno je okupljanje u Zavodu, ne više od 30 osoba u zatvorenom prostoru.

3. Naređuje se obavezno propisno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema, u zatvorenom i otvorenom prostoru ( prekrivena usta, nos i brada).

4. Naređuje se obavezno propisno pridržavanje zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra u zatvorenom i otvorenom prostoru.

5. Nalaže se svim zaposlenicima Zavoda da posjete trećih lica u Zavod, svedu na minimum.

6. Zavod, u skladu sa radnim procesima i zadacima koje obavljaju zaposlenici, određuje klizno radno vrijeme sa razmakom od sat vremena zbog izbjegavanja gužvi u javnom gradskom prevozu, kao i zbog izbjegavanja gužvi prilikom ulaska i izlaska u/iz poslovnih prostorija, tako da radno vrijeme u Zavodu počinje od 7 i 30 do 8 i 30, a završava od 16 do 17 sati.

7. Zavod može organizovati rad od kuće za zaposlenike, za poslove za koje je to moguće.

8. Prioritete u radu imaju poslovi i predmeti vezani za prevenciju i zaštitu od Koronavirusa (COVID-19).

9. Zavod će nastaviti nabavku sredstava za dezinfekciju koja će se koristiti za čišćenje službenih prostorija, kao i sredstava za dezinfekciju ruku, rukavice i maske za potrebe spremačica i svih zaposlenika.

10. Zavod će vršiti dezinfekciju kompletnog prostora, u kojem je smješten (objekti u Ul.: Branilaca Sarajeva i Kaptol), svakih 15 dana, sve do okončanja nastale epidemiološke situacije, a svakodnevno (2 puta u toku radnog vremena) će se vršiti čišćenje cjelokupnog prostora i dezinfekcija radnih površina, sve to u skladu sa Preporukama Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

11. Preporučuje se upotreba telefona, video-konferencije i interneta, kao zamjena za sastanke.

12. Raspisivanje svih javnih tendera će se realizirati uz obaveznu naznaku da se aplikacije isključivo primaju putem pošte, ili putem e-maila.

13. Zabranjuje se ulaz u Zavod zaposlenicima i strankama koji imaju vidljive simptome Koronavirusa (povišena temperatura, kašalj, itd.).
Zabranjuje se dolazak na radna mjesta, zaposlenicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje sa dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.
Naređuje se da se smanji fizički kontakt između zaposlenika kad god je to moguće, da se organizuje rad u smjenama, odnosno skupinama, gdje je to moguće, da se smanji broj fizičkih sastanaka na najmanju moguću mjeru i da se redovno provjetravaju prostorije u kojima zaposlenici borave i zadržavaju se.

14. Zaposlenici Zavoda imaju pravo na jedan radni dan plaćenog odsustva na dan vakcinacije, na osnovu vlastitog zahtjeva, a nakon vakcinisanja obavezni su dostaviti Potvrdu o vakcinisanju na dan utvrđen u zahtjevu.

15. Nepoštovanje ovih Mjera sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

16. Sve navedene mjere važe do okončanja epidemiološke situacije izazvane Koronavirusom (COVID-19).

17. Donesene mjere biti će objavljene na Oglasnim pločama Zavoda i na Web stranici Zavoda.

18. Ove Mjere stupaju na snagu sa danom donošenja.

Direktor

Faruk Muharemović, Mr.dipl.ing.arh.

DokumentVeličina
PDF icon mjere_covid-19.pdf1.56 MB