Reagovanje i demantij u vezi informacije objevljene na web strani Kantona Sarajevo pod naslovom „Reagovanje povodom usvajanja izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar – Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“

Broj: 01-23-2407/19                                                                                                                            Sarajevo, 26.04.2019.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

PRESS služba Kantona Sarajevo

 

Cc:

  • Premijer Kantona Sarajevo
  • Ministar Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
  • Gradonačelnik Grada Sarajeva
  • Načelnik Općine Centar Sarajevo

      

PREDMET:  Reagovanje i demantij u vezi informacije objevljene na web strani Kantona Sarajevo pod  naslovom „Reagovanje povodom usvajanja izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar – Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“

 

Povodom teksta objavljenog 25.04.2019. godine na web strani Kantona Sarajevo autorice Lamije Bojadžić (http://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/images/rp_marijin_dvor_kvadrant_b_s.jpg) ističemo da se  u tekstu nekorektno i netačno navodi niz podataka.

Regulacioni plan Gradski centar  „Marijin Dvor“ – Prečišćeni tekst je donesen 2013. godine („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 51/13) a koji obuhvata sljedeće izmjene i dopune: Odluku o provođenju Regulacionog plana Gradskog centra "MarijinDvor" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/99), Odluku o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradskog centra "Marijin Dvor"-I faza ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 08/04) i Odluku o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradskog centra "Marijin Dvor" - II faza ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/07), u kojima je označen dan stupanja na snagu tih Odluka.

Ovo znači da za predmetno područje postoji Regulacioni plan Gradski centar „Marijin Dvor“ koji je usvojen 1999. godine, a u više navrata je trpio određene izmjene i dopune.

Na zvaničnoj web strani Gradskog vijeća Grada Sarajeva (https://gradskovijece.sarajevo.ba/gradsko_vijece/ od 24.04.2019. godine, u rubrici: Novosti iz Gradskog vijeća, objavljen je tekst pod naslovom „Gradsko vijeće usvojilo  Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar – Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“.

U pripremi Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar – Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“, učestvovali su i predstavnici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Ova informacija je najpouzdanija, a to znači da su se tek stvorili uslovi da se pristupi izradi izmjena i dopuna ovog regulacionog plana i u kom obuhvatu. To opet znači da se u ovom trenutku ne može govoriti o planskim rješenjima koja zavise od mnogo faktora i raspoloživih podataka, kao i podataka koji tek trebaju da se dobiju na osnovu istraživanja relevantnih institucija, odnosno iz dokumenata koji su do sada trebali biti izrađeni, a koji su u nadležnosti Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

 

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je samostalna kantonalna upravna organizacija osnovana za obavljanje određenih stručnih i drugih poslova po nalozima Vlade Kantona i ministarstava koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i s tim u vezi upravnih poslova (čl. 23. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo - “Službene novine Kantona Sarajevo” br. 2/12-prečišćeni tekst, 41/12 i 8/15).

Zakonom o prostornom uređenju u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 24/17 i 1/18), članom 35. Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je određen za nosioca izrade planova prostornog uređenja svih nivoa, pa tako i regulacionih planova.

Članom 25. Zakona o prostornom uređenju u Kantonu Sarajevo propisane su nadležnosti u pogledu donošenja prostorno-planskih dokumenata svih nivoa vlasti, pa tako i regulacionih planova, koji su u nadležnosti Grada Sarajeva ili općina u Kantonu Sarajevo.

Postupak izrade jednog regulacionog plana ima svoje procedure propisane Zakonom o prostornom uređenju u Kantonu Sarajevo i Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/04, 50/07 i 84/10).

Osnovne uloge u izradi jednog prostorno-planskog dokumenta imaju Nosilac pripreme, a u konkretnom slučaju to je Gradonačelnik Grada Sarajevo, Nosilac izrade – Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo na osnovu člana 35. stav (1) Zakona, te subjekti planiranja, a to sva pravna i fizička lica koja na bilo koji način imaju potrebu dati doprinos izradi planskog dokumenta.

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, kao nosilac izrade planskog dokumenta, na osnovu člana 33. stav (5) dužan je, na osnovu planirane namjene prostora pribaviti mišljenje organa, organizacija ili drugog pravnog ili fizičkog lica u čijem djelokrugu su: a) snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda; b) snabdijevanje električnom energijom; c) snabdijevanje toplotnom, rashladnom energijom i prirodnim gasom;

d) telekomunikacioni i poštanski saobraćaj; e) upravljanje javnim putevima u naselju i izvan naselja; f) zaštita kulturno-historijskog naslijeđa; g) zaštita prirodnih vrijednosti; h) protupožarna zaštita; i) upravljanje komunalnim otpadom; j) zaštita okoliša; k) upravljanje poljoprivrednim zemljištem; l) seizmološka djelatnost.

 

Članom 44. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka („Službene novine Kantona Sarajevo broj 23/16) utvrđivanje kategorija kvaliteta zraka, uticaj na kvalitet zraka novih izvora emisije, prognoze budućeg stanja kvaliteta zraka u svrhu urbanističkog planiranja vrši Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo matematičkim modelom disperzije (atmosferski model). U skladu sa ovom zakonskom obavezom Zavod je, sistematizacijom iz 2017. godine, oformio Službu za zaštitu i unapređenje okoliša unutar Sektora za prostorno planiranje koja trenutno broji jednog uposlenog preraspodjeljenog iz druge službe ovog sektora.

Prateći smjernice definisane Kantonalnim planom zaštite okoliša, dana 04.05.2018. godine, potpisan je Sporazum o saradnji između Zavoda i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo sa definisanim prioritetnim projektima realizacije s ciljem omogućavanja upotrebe matematičkog modela disperzije. Sporazumom su definisani slijedeći prioritetni projekti: nabavka modularnog softverskog paketa za disperziono modeliranje kvaliteta zraka zasnovanog na geografskom informacionom sistemu s ciljem integriranja disperzionog modeliranja u postojeći GIS sistem baze podataka Zavoda, nabavka servera koji može procesirati prostorno zahtjevnija modeliranja stanja kvaliteta zraka u relativno kratkom roku (max 15 dana) i izrada metodologije za ocjenu uticaja novih zahvata u prostoru i proračun baznog disperzionog modela za potrebe prostornog planiranja. U toku 2018. godine izvršena je nabavka softverskog paketa i servera. U junu 2018.godine raspisan je tender za Izradu metodologije i proračun baznog disperzionog modela. Uslijed pristigle žalbe isti je poništen u mjesecu septembru i ponovo raspisan u oktobru. Dana 19.11.2018.godine održano je otvaranje ponuda i odabran je izvršilac. Ugovor za Izradu metodologije i proračun baznog disperzionog modela potpisan je 17.12.2018.g.. Dana 18.02.2019.g. Zavodu je, od strane izabranog Izvršioca, dostavljen Nacrt Metodologije za ocjenu uticaja novih zahvata u prostoru na kvalitet zraka za potrebe prostornog planiranja i istu smo proslijedili Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša dana 22.02.2019. godine s ciljem razmatranja i usvajanja. Do danas nismo dobili povratnu informaciju od Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na dostavljeni Nacrt Metodologije za ocjenu uticaja novih zahvata u prostoru na kvalitet zraka za potrebe prostornog planiranja. Ovim putem želimo da naglasimo da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša ima svog predstavnika kao člana Komisije za provođenje postupka javnih nabavki, te je na taj način aktivno uključeno u sve aktivnosti na realizaciji projekata definisanih spomenutim sporazumom. U toku je priprema baze podataka koja je potrebna za proračun baznog disperzionog modela. Priprema podataka podrazumijeva usklađivanje postojećih ulaznih podataka i pripremu drugih neophodnih podataka potrebnih za proračun baznog disperzionog modela.

 

Shodno prethodno navedenom, nameće se zaključak da disperzioni model nije stavljen u funkciju, te iz tog razloga nije moguće uraditi procjenu uticaja planskih dokumenata na kvalitet zraka u prostoru. Također, kako bi Zavod radio procjenu uticaja na kvalitet zraka novih zahvata u prostoru nepohodno je donijeti izmjene i dopune Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka kojim će se ugraditi usmjerenja iz usvojene Metodologije za ocjenu uticaja novih zahvata u prostoru na kvalitet zraka za potrebe prostornog planiranja, te na taj način stvoriti pravni osnov za primjenu iste.

Napominjemo da je u toku izrada Studije o zračnim koridorima, čiju izradu prati Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, kojom se treba utvrditi mikroklimatska slika područja Kantona, odnosno definisat koridore za provjetravanje koje bi Zavod uzimao u obzir pri izradi razvojnih i detaljnih planova prostornog uređenja. Zavod je prisustvovao sastancima povodom izrade predmetne studije u smislu davanja potrebnih podataka i sugestija.

 

Stoga smatramo da je informacija objavljena 25.04.2019. godine na zvaničnoj web strani Vlade Kantona preuranjena i manipuliše određenim podacima koji su netačni ili vrlo upitni, obzirom da na nivou Kantona Sarajevo još nisu okončane aktivnosti i stvoreni uslovi za stručnu i naučnu procjenu uticaja planskih dokumenata na kvalitet zraka.

 

Ovim putem želimo da naglasimo da će Zavod, po završetku izrade spomenutih studija i projekata, kao i sticanja tehničkih i pravnih preduslova, poštovati usmjerenja proistakla iz istih i primjenjivati ih pri izradi planskih dokumenata.

 

U cijeloj ovoj situaciji, kada su zvaničnu informaciju sa web strane Vlade Kantona Sarajevo prenijeli brojni mediji, u kojima se Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i direktor Hamdija Efendić, dovode u negativan kontekst, istu smatramo neprofesionalnom jer nisu provjerene osnovne informacije, te neprimjerenom u ovom trenutku, jer izrada izmjena i dopuna predmetnog regulacionog plana još nije ni započeta, niti se može zvanično započeti do momenta objavljivanja Odluke o izmjenama i dopunam Odluke pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar – Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“ u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

 

U nadi da ćete ovo reagovanje i demantij objaviti na zvaničnoj web strani Kantona Sarajevo, srdačno vas pozdravljamo.

 

                Direktor

Hamdija Efendić, dipl.ing.građ.