U Zavodu za planiranje razvoja KS održana je Prezentacija Studije odvodnje i tretmana sanitarnih otpadnih i oborinskih voda na područja Kantona Sarajevo za potrebe Urbanističkih planova Kantona Sarajevo

Dana 13.01.2020.godine, u prostorijama Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo prezentirana je završna verzija Studije odvodnje i tretmana sanitarnih otpadnih i oborinskih voda na područja Kantona Sarajevo za potrebe Urbanističkih planova Kantona Sarajevo.

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je Naručilac / Investitor pomenute Studije koja će poslužiti kao smjernica prilikom planiranja infrastrukturnih koridora i makro lokaliteta lokalnih uređaja, koje je potrebno štititi od uzurpacije drugih namjena u prostoru. Nakon završene tenderske procedure o izboru Ponuđača za izradu pomenute Studije, za Nosioca izrade / Izvođača odabran je Konzorcij na osnovu Sporazuma o partnerstvu gdje je kao vodeći Partner definisan Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo.

U svrhu optimizacije ovog strateškog dokumenta, Naručilac Studije formirao je Stručno – nadzorni tim za praćenje i realizaciju izrade Studije odvodnje i tretmana sanitarnih otpadnih i oborinskih voda na područja Kantona Sarajevo za potrebe Urbanističkih planova urbanih područja Kantona Sarajevo, u čijem sastavu su: predstavnik Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstava privrede, predstavnici KJKP “Vodovod i kanalizacija“ i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Projektnim zadatkom Studija odvodnje i tretmana sanitarnih otpadnih i oborinskih voda na područja Kantona Sarajevo za potrebe Urbanističkih planova Kantona Sarajevo je podijeljena na tri faze:

  • Prva faza - Analiza postojećeg stanja kanalizacione mreže na području Kantona Sarajevo;
  • Druga faza – Varijantna rješenja;
  • Treća faza –  tehno ekonomska analiza.

Predmetna Studija radi se već duže vrijeme. Već na početku izrade I faze Studije - Analize i ocjene stanja postojećih kanalizacionih sistema, Konsultant Studije konstatovao da postoje određeni nedostaci u dostavljenim podlogama, koje je obezbijedio Naručilac Studije  u saradnji sa drugim subjektima planiranja, koje su  od suštinskog značaja kako za obradu Studije, tako  i za dalje usmjeravanja realizacije Studije za potrebe izrade UP-ova.

Najveći problem je neposjedovanje ažurne baze katastra komunalnih uređaja.

Prevazilaženje novonastalog problema podrazumjevalo je dodatni angažman svih učesnika u izradi Studije koji su uložili ogroman napor i trud kako bi prikupili podatke u cilju kvalitetne izrade Studije. Najveći teret je podnio Izrađivač Sudije koji je obišao sva komunalna preduzeća, Općine i MZ, te izvršili kompletan terenski obilazak u cilju dobijanja i dodatne obrade svih podataka, kao i kreiranju dovoljno kvalitetne baze podataka na kojoj se temelji izrada čitave Studije.

Naglašavamo da su baze podataka trebale biti dostavljene u potpunoj formi, sa svim informacijama u skladu sa pravilima struke, te da je njihovo nepostojanje ukazalo na niz problema zbog kojih se planiranje u prostoru vrlo često bazira na nizu pretpostavljenih vrijednosti, što je u suštini neprihvatljivo i što onemoćuva adekvatnu kontrolu pri provođenju/realizaciji planova. Ovo potvrđuje postojanje kolizije između urbanog planiranja  i realnog stanja u prostoru čiji je glavni indikator bespravne gradnje, čiji obim ne poznajemo.

Treba napomenuti da na području Kantona Sarajevo postoje četiri komunalna preduzeća, u čijoj je nadležnosti upravljanje i održavanje javne kanalizacione mreže, na pripadajućim teritorijama. Svako komunalno preduzeće na drugačiji način obrađuje svoje podatke shodno internim pravilnicima. Postoje i dijelovi mreže koji su u nadležnosti Općina, putem općinskih službi i Mjesnih zajednica, koji nisu obuhvaćeni održavanjem od bilo kojeg operatora. Evidentno je da je stanje neuređeno i konfuzno i kao  takvo predstavlja veliku nepoznanica kao osnovu za buduće strateško određenje, kao što je slučaj sa ovom Studijom.

Iako su Izrađivači predmetne Studije imali određene probleme sa dobivanjem podataka katastra komunalnih uređaja (u daljem tekstu katastar podzemnih instalacija), problem su djelimično prevazišli prikupljanjem postojećih podataka od strane resornih općinskih službi i nadležnih komunalnih preduzeća, što je iziskivalo dodatni napor digitalizacije u smislu geokodiranja mapa i vektoriziranja podataka neophodnih za formiranje digitalne baze podataka i analizu postojćeg stanja.

Kako se moglo naslutiti, analiza postojećeg stanja kanalizacione mreže, koja je data kroz Studiju, nakon provedenog hidrauličkog proračuna sa svim prikupljenim i obrađenim podacima, u korelaciji sa određenim saznanjima na terenu, potvrđuje da je postojeći kanalizacioni sistem na području Kantona Sarajeva je u jako lošem stanju.

Kada je u pitanju odvodnja sanitarnih otpadnih voda sa području Grada Sarajevo, te Općina Ilidža i Vogošća, alarmantna je činjenica da je propusna moć primarnih kolektora smanjenja usljed taloženja i zapušenja/zapunjenosti koja se kreće i do 2/3 proticajnog profila, kao što je slučaj sa Glavnim gradskim kolektorom profila 1.800mm. Ovim kolektorima se prikupljene sanitarne vode odvode na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda – PPOV Butile.

Zbog svega, Studija predlaže rekonstrukciju svih primarnih kolektora koji pripadaju Centralnom kanalizacionom sistemu, kojim upravlja KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo. Također, data su varijantna rješenja za lokacije lokalnih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda za sva naselja koja ne gravitiraju centralnom postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda PPOV - Butile.

Isto tako, za područja Općine Ilijaš, Općine Hadžići i Općine Trnovo,  data su rješenja odvodnje i tretmana komunalnih otpadnih voda (sanitarnih i oborinskih).

Preporuke date kroz ovu Studiju su sljedeće:

  • Izvršiti rekonstrukciju primarnih kanala kako bi se normalizovali uslovi odvođenja;
  • Razvoj kanalizacionog separatnog sistema treba da prati razvoj vodovodne mreže, što nije slučaj u praksi (pokrivenost vodovodnom mrežom značajno odstupa od pokrivenosti kanalizacionom mrežom);
  • S obzirom da postoji neusaglašenost pravnih i drugih propisa na federalnom i kantonalnom nivou potrebno je izvršiti harmonizaciju istih i definisati strateško opredjeljenje Kantona Sarajevo u cilju tehničko-tehnološkog iskoraka;
  • Formiranje jedinstvene baze podataka za sve objekte u prostoru.

Zbog značaja ove Studije predloženo je da se svim subjektima prostornog planiranja, kao i odgovornim nosiocima izvršne vlasti, izvrši Prezentacija iste u cilju upoznavanja sa vrlo kompleksnom problematikom odvodnje i tretmana otpadnih voda Kantona Sarajevo. Zaključak je da se rješavanju svih problema na koje je ukazala ova Studija mora pristupiti odmah i po prioritetima. Također, ovo podrazumjeva strateško opredjeljenje nadležnih Ministarstava Kantona Sarajevo u smislu definisanja strategije u komunalnim djelatnostima, u  dijelu vršenja vodno-komunalnih usluga, i uspostavljanja kvalitetnog zakonskog ambijenta kao i standarda i normativa struke. Ovo pogotovo ima značaj zbog izraženih međuentitetskih uticaja u sferi vodno - komunalnih djelatnosti, zbog čega je uspostavljanje praktične saradnje neophodno. Smatramo da bi Kanton Sarajevo trebao da bude primjer u rješavanju ovakvih kompleksnih problema, kako tehnički tako i pravno.

Po dobijanju konačne verzije Studije ista će biti objavljena na stranici Zavoda za planiranje razvoja KS.

 

 

DokumentVeličina
Image icon Prilog 11.26 MB
Image icon Prilog 2430.83 KB
Image icon Prilog 3549.08 KB