Planirani projekti

Razvojno-planska dokumentacija:

 • Prostorni Plan područja posebnog obilježja Zaštićeni pejsaž „Bentbaša“
 • Prostorni Plan područja posebnog obilježja Spomenik prirode „Vrelo Bosne“

 

Detaljna planska dokumentacija:

 • Izmjena i dopuna RP „Privredna zona Rajlovac“
 • Izmjene i dopune RP „Rosulje II“
 • RP „Hotonj-Orahov Brijeg“
 • Izmjene i dopune RP Sportsko-rekreativno područje Igman
 • UP „Igman“
 • RP „Proizvodno-poslovno-turistički kompleks Kamenica“
 • RP „Sportsko-rekreacioni centar Gaj-Popovići“
 • Izmjene i dopune RP "Podlugovi I"
 • Izmjene i dopune RP "Podlugovi II"
 • RP „Ljubnići“
 • UP „Emerovice-Dema resort“
 • RP "Pofalići-Ciglane"