Projekti u realizaciji

DETALJNA  PLANSKA DOKUMENTACIJA

 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Hepok-Čengić Vila III"; Službene Novine KS , 21/16
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "RTV"; Službene Novine KS , 07/18
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Koševsko brdo"; Službene Novine KS , 06/10
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Vasin Han"; Službene Novine KS , 19/02
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP Kvadrant "C1" - Marijin Dvor; Službene Novine KS , 22/18
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP Gradski centar "Marijin Dvor" ; Službene Novine KS , 06/04; 24/06; 08/16; 41/16; 06/17 - Ispravka
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Vraca"; Službene Novine KS , 28/09
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Alipašin Most V"; Službene Novine KS , 46/12; 28/13; 30/15
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Alipašin Most V"; Službene Novine KS , 07/18
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Alipašin Most VI"; Službene Novine KS , 46/12
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Alipašin Most VI"; Službene Novine KS , 07/18
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Soukbunar"; Službene Novine KS , 48/13
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "RTV"; Službene Novine KS , 14/14
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Alipašin most I"; Službene Novine KS , 14/14
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Alipašin most I"; Službene Novine KS , 07/18
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Brdo Hrasno"; Službene Novine KS , 27/14; 31/17
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Halilovići"; Službene Novine KS , 51/14
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Švrakino selo-Aneks"; Službene Novine KS , 01/15
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Reljevo"; Službene Novine KS , 14/15
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi RP "Reljevo" ; Službene Novine KS, 33/18
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Švrakino selo-Mlakve"; Službene Novine KS , 11/15
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Centar-Novo Sarajevo"; Službene Novine KS , 41/15
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Zabrđe"; Službene Novine KS , 32/16
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Gornje Telalovo polje I"; Službene Novine KS , 04/16
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Gradski centar Marijin Dvor" za lokalitet Kvadrant B; Službene Novine KS , 08/16; 06/17- Ispravka
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Kvadrant C - Marijin Dvor"; Službene Novine KS , 11/16
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; RP "Sarajevogas-Bosnalijek"; Službene Novine KS , 46/16
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Halilovići I"; Službene Novine KS , 07/18
 • GRADSKO VIJEĆE SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Kovačići-Centar" (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 27/17
 • OPĆINA CENTAR; UP "Dogradnja stanova u naselju Ciglane"; Službene Novine KS , 05/00
 • OPĆINA CENTAR; Izmjena i dopuna RP "Jagomir I" ; Službene Novine KS , 08/99
 • OPĆINA CENTAR; Izmjena i dopuna RP "Jagomir II" (objekti kolektivnog stanovanja na građevinskim parcelama "3", "10" i "11" i izgradnja saobraćajnice) ; Službene Novine KS , 33/18
 • OPĆINA CENTAR; UP nadziđivanja, sanacije i interpolacije dijela naselja Koševsko Brdo - lokalitet Zuko Džumhur; Službene Novine KS , 17/00
 • OPĆINA CENTAR; UP dijela naselja "Crni Vrh-Gorica"; Službene Novine KS , 17/00
 • OPĆINA CENTAR; UP "Arboretum Slatina" - I faza; Službene Novine KS , 22/06
 • OPĆINA CENTAR; UP "Šenoina"; Službene Novine KS , 01/07
 • OPĆINA CENTAR; UP "Pasaž Šenoina" I faza  - lokalitet Vranica; Službene Novine KS , 23/07
 • OPĆINA CENTAR; UP "Gimnazija-Garaža"; Službene Novine KS , 36/12
 • OPĆINA CENTAR; UP "Zora-Poljine"; Službene Novine KS , 05/15
 • OPĆINA CENTAR; UP "Pošta-Sud"; Službene Novine KS , 29/17
 • OPĆINA CENTAR; Izmjene i dopune RP "Gradski centar Marijin Dvor" za lokalitet Hastahana; Službene Novine KS , 40/17
 • OPĆINA CENTAR; Izmjene i dopune RP Gradski centar "Marijin Dvor" - II faza - lokalitet Bulevar Franca Lehara ; Službene Novine KS , 33/18
 • OPĆINA CENTAR; Izmjene i dopune RP  "Bjelave-Čekaluša" - na parceli k.č. 1081 K.O. Sarajevo IV; Službene Novine KS , 25/18
 • OPĆINA CENTAR; Izmjene i dopune RP "Podgaj - Tekija" -  Mala scena Narodnog pozorišta sa smještajnim kapacitetima; Službene Novine KS , 33/18
 • OPĆINA CENTAR; Izmjene i dopune RP "Breka" (stambeni objekat na k.č. 1181/1 K.O. Sarajevo V) ; Službene Novine KS , 33/18
 • OPĆINA HADŽIĆI; Izmjene RP prostorne cjeline Binježevo; Službene Novine KS , 11/00
 • OPĆINA HADŽIĆI; RP "Donji Hadžići I i II i Garovci I"; Službene Novine KS , 29/01
 • OPĆINA HADŽIĆI; Izmjene i dopune RP "Centar" Hadžići; Službene Novine KS , 22/03; 27/07
 • OPĆINA HADŽIĆI; RP "Bosnić Polje"; Službene Novine KS , 13/15
 • OPĆINA HADŽIĆI; RP "Sportsko-rekreacioni centar Tarčin"; Službene Novine KS , 11/17
 • OPĆINA HADŽIĆI; UP "Igman-Veliko polje"; Službene Novine KS , 31/17
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Rezidencijalno stanovanje Lužani"; Službene Novine KS , 19/99
 • OPĆINA ILIDŽA; Izmjene i dopune RP "Lužani" - Izgradnja stambeno-poslovnog objekta na uglu ulica H. Čelenke i K. Hegedušića (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 15/08
 • OPĆINA ILIDŽA; UP "Memorijalni muzej opsade Grada Sarajeva na lokalitetu Tunela D-B, Dobrinja-Butmir"; Službene Novine KS , 29/02
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Park sportova" Ilidža; Službene Novine KS , 06/04
 • OPĆINA ILIDŽA; UP trgovačkog-poslovnog centra "Detono" - Kamenjače; Službene Novine KS , 26/09
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Kamenjače-Bare"; Službene Novine KS , 09/10
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Doglodi"; Službene Novine KS , 16/13
 • OPĆINA ILIDŽA; UP "Spomenički kompleks  Tunel D-B"; Službene Novine KS , 48/13
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Kovači"; Službene Novine KS , 01/14
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Stup-Nukleus"; Službene Novine KS , 06/14
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Alipašin Most I"; Službene Novine KS , 20/14; 24/18 Izmjene i dopune Odluke
 • OPĆINA ILIDŽA; Izmjene i dopune RP "Pejton"; Službene Novine KS , 26/15
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Gornje Telalovo polje I"; Službene Novine KS , 05/16
 • OPĆINA ILIDŽA; RP "Riverina-Sastavci"; Službene Novine KS , 27/16
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP industrijske zone "Luke" Ilijaš - Odluke o pristupanju provedbi plana; Službene Novine KS , 28/11
 • OPĆINA ILIJAŠ; Izmjene i dopune RP "Podlugovi I" - za lokalitet "1" i "2" ; Službene Novine KS , 33/18
 • OPĆINA ILIJAŠ; Izmjene i dopune RP "Podlugovi II" - za lokalitet "1a"; Službene Novine KS , 33/18
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP Lješevo-Željeznička stanica"; Službene Novine KS , 14/13
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Apartmansko naselje Ljubnići - QTR-BS" - Ilijaš; Službene Novine KS , 33/18
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Junakovac"; Službene Novine KS , 24/18
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Apartmansko naselje Mrakovo 1" Ilijaš; Službene Novine KS , 23/17
 • OPĆINA ILIJAŠ; Izmjene i dopune RP "Banovac"; Službene Novine KS , 49/17
 • OPĆINA ILIJAŠ; RP "Srebrenički arboretum"; Službene Novine KS , 29/18
 • OPĆINA NOVI GRAD; Izmjene i dopune RP "GRAS" - Tramvajski depo - javna punionica CGS gasa (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 26/18
 • OPĆINA NOVI GRAD; UP "Memorijalni muzej opsade Grada Sarajeva na lokalitetu Tunela D-B, Dobrinja-Butmir"; Službene Novine KS , 01/03
 • OPĆINA NOVI GRAD; UP "Švrakino selo"; Službene Novine KS , 29/03
 • OPĆINA NOVI GRAD; UP "Poslovna zona u naselju Dobrinja C-4-C-5"; Službene Novine KS , 04/04
 • OPĆINA NOVI GRAD; UP "Dječija igrališta u C fazi naselja Alipašino Polje"; Službene Novine KS , 05/04
 • OPĆINA NOVI GRAD; UP "Poslovna zona uz X transverzalu"; Službene Novine KS , 07/06
 • OPĆINA NOVI GRAD; UP "Spomenički kompleks  Tunel D-B"; Službene Novine KS , 48/13
 • OPĆINA NOVI GRAD; Izmjene i dopune UP posebnog područja "Mojmilo"; Službene Novine KS , 50/14
 • OPĆINA NOVI GRAD; UP "Stambeno naselje - Južna padina brda Mojmilo"; Službene Novine KS , 05/16
 • OPĆINA NOVI GRAD; RP "TMZ-FEROELEKTRO"; Službene Novine KS , 31/17
 • OPĆINA NOVI GRAD; Izmjene i dopune RP "Vitkovac" - lokalitet veza LOT 2C sa ulicom Safeta Zajke (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 11/18
 • OPĆINA NOVI GRAD; Izmjene i dopune RP "Vitkovac" - lokalitet veza LOT 2C sa ulicom Safeta Zajke ; Službene Novine KS , 32/18
 • OPĆINA NOVI GRAD; Izmjene i dopune RP "Briješće" - usaglašavanje planiranog saobraćajnog rješenja sa RP "Sokolje" (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 11/18
 • OPĆINA NOVI GRAD; Izmjene i dopune RP "Briješće" - za lokalitet spoj magistralne ceste M17 i ulice Safeta Zajke (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 11/18
 • OPĆINA NOVI GRAD; Izmjene i dopune RP "Buća potok II" - izmjena profila naseljskih saobraćajnica (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 22/18
 • OPĆINA NOVI GRAD; Izmjene i dopune RP "Švrakino Selo-Centar" - usaglašavanje plana sa Južnom longitudinalom  (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 11/18
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Izmjene i dopune RP "Hrasno I"; Službene Novine KS , 05/98- Dopuna Odluke o izmjeni i dopuni
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Izmjena i dopuna RP "Hrasno Brdo" ; Službene Novine KS , 10/99
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; UP "Energoinvest-VMC" Kvadrant 17; Službene Novine KS , 05/00
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; UP "Džamija Kovačići Gornji"; Službene Novine KS , 05/00
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; UP "Prostorije MZ Hrasno Brdo"; Službene Novine KS , 05/00
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; Izmjene i dopune UP "Zanatski centar Kumrovec 2"; Službene Novine KS , 14/04
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; UP "Crkve i pastoralni centar župe sv. Ignjacija, Grbavica"; Službene Novine KS , 14/04
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; UP "Trg žrtava genocida u Srebrenici"; Službene Novine KS , 30/06
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; UP "Čengić Vila I"; Službene Novine KS , 27/08; 32/11 - Ispravka
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; UP "Poslovno-trgovački centar Bosna auto"; Službene Novine KS , 45/14 - VAN SNAGE Odluka
 • OPĆINA NOVO SARAJEVO; UP "Milkos"; Službene Novine KS , 28/16
 • OPĆINA STARI GRAD; UP "Rezidencijalno naselje Hladivode I"; Službene Novine KS , 16/18
 • OPĆINA TRNOVO; Korekcija UP "Bjelašnica" - I faza; Službene Novine KS , 29/07; 33/08
 • OPĆINA TRNOVO; RP "Sportsko-rekreacioni centar Jahorina-Divčići"; Službene Novine KS , 26/07
 • OPĆINA TRNOVO; UP "Bjelašnica-Babin do"; Službene Novine KS , 22/16; 08/17
 • OPĆINA TRNOVO; UP "Bjelašnica-Štinji do"; Službene Novine KS , 08/17
 • OPĆINA TRNOVO; Izmjene i dopune RP "Sportsko-rekreaciono područje Bjelašnica" (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 48/17
 • OPĆINA TRNOVO; Izmjene i dopune UP "Bjelašnica" - I faza; Službene Novine KS , 20/17
 • OPĆINA TRNOVO; Izmjene i dopune UP "Bjelašnica - I faza" (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 33/18
 • OPĆINA TRNOVO; Izmjene i dopune UP "Bjelašnica" - II faza; Službene Novine KS , 20/17
 • OPĆINA TRNOVO; Izmjene i dopune UP "Bjelašnica - II faza" (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 33/18
 • OPĆINA TRNOVO; UP "Memorijalni centar Proskok"; Službene Novine KS , 14/18
 • OPĆINA TRNOVO; UP "Kolijevka"; Službene Novine KS , 14/18
 • OPĆINA VOGOŠĆA; UP Zanatsko-trgovački i sportski centar "Svrake" u Svrakama - Vogošća; Službene Novine KS , 07/97
 • OPĆINA VOGOŠĆA; UP za izgradnju urbanog dijela područja Mjesne zajednice Kobilja Glava "Kobilja Glava-centar" u Vogošći; Službene Novine KS , 10/97
 • OPĆINA VOGOŠĆA; UP za izgradnju zanatsko-uslužnog i stambeno-poslovnog centra "Ogrijev" u Vogošći; Službene Novine KS , 19/97
 • OPĆINA VOGOŠĆA; Izmjene i dopune RP "Rosulje" - na lokalitetu uz ulicu 24.juna (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 12/18
 • OPĆINA VOGOŠĆA; Izmjene i dopune RP industrijskog kompleksa "UNIS" u Vogošći; Službene Novine KS , 14/01
 • OPĆINA VOGOŠĆA; Izmjene i dopune UP "Solaris" za lokalitet u ul. Gornja Jošanica III - Individualno stambeno naselje (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 03/18
 • OPĆINA VOGOŠĆA; UP "Centar-Vogošća"; Službene Novine KS , 32/06
 • OPĆINA VOGOŠĆA; RP "Svrake"; Službene Novine KS , 27/14
 • OPĆINA VOGOŠĆA; RP "Grahovište I"; Službene Novine KS , 03/15
 • OPĆINA VOGOŠĆA; RP "Privredna zona Semizovac"; Službene Novine KS , 28/16
 • OPĆINA VOGOŠĆA; RP "Barica"; Službene Novine KS , 02/16
 • OPĆINA VOGOŠĆA; RP "Ugorsko-Menjak"; Službene Novine KS , 02/16
 • OPĆINA VOGOŠĆA; RP "Uglješići"; Službene Novine KS , 02/16
 • OPĆINA VOGOŠĆA; RP "Donja Jošanica"; Službene Novine KS , 02/16
 • OPĆINA VOGOŠĆA; Izmjene i dopune RP "Centar-Vogošća"; Službene Novine KS , 18/17
 • OPĆINA VOGOŠĆA; RP "Gradina I"; Službene Novine KS , 23/17
 • OPĆINA VOGOŠĆA; RP "Gradina II"; Službene Novine KS , 23/17
 • OPĆINA VOGOŠĆA; RP "Naselje Travnjak"; Službene Novine KS , 12/18
 • OPĆINA VOGOŠĆA; Izmjene i dopune RP "Centar-Vogošća" na lokalitetu uz ulicu Spasoja Blagovčanina (po skraćenom postupku); Službene Novine KS , 29/18

RAZVOJNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA

 • Općina Ilidža; Prostorni Plan "Privredna zona Hrasnica"; Službene Novine KS , 25/08