Propisi ZPR

Ukupno 781 - 805 od 805
Pravilnik
Naziv Prilog
Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak «Službene novine FBiH» broj 12/05
Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka «Službene novine FBiH» broj 12/05
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak «Službene novine FBiH» broj 12/05
Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka
Pravilnilk o uslovima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu
Pravilnik o uvjetima za prenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada
Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju informacionim sistemom za zaštitu prirode i vršenju monitoringa
Standard ili kodeks
Naziv Prilog
Naredba
Plan ili program
Naziv Prilog
PLAN INTEGRITETA ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO PDF icon plan_integriteta.pdf
Obavijest uposlenima o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu plana integriteta Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo PDF icon 20220201153332876.pdf
Dopuna Plana nabavki Zavoda za planiranje razvoja KS za 2021. godinu (18.10.2021) PDF icon id_plan_nabavki_oktobar_2021.pdf
Dopuna Plana nabavki za 2021. god. PDF icon dopuna_plana_nabavki_za_2021._god.pdf
Procedura ili vodič
Naziv Prilog
Vodić za pristup informacijama u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
PROCEDURE RUKOVANJA GOTOVIM NOVCEM
PROCEDURE načina evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura
Ostalo
Naziv Prilog
Elaborat o lokacijama zelenih otoka i reciklažnih dvorišta PDF icon hadzici_elaborat_o_lokacijama_zelenih_otoka_i_reciklaznih_dvorista_02_2019.pdf, PDF icon ilidza_elaborat_o_lokacijama_zelenih_otoka_i_reciklaznih_dvorista_02_2019.pdf, PDF icon ilijas_elaborat_o_lokacijama_zelenih_otoka_i_reciklaznih_dvorista_02_2019.pdf, PDF icon izvjestaj_elaborat_2016-2018.pdf, PDF icon novi_grad_elaborat_o_lokacijama_zelenih_otoka_i_reciklaznih_dvorista_02_2019_repaired.pdf, PDF icon novo_sarajevo_elaborat_o_lokacijama_zelenih_otoka_i_reciklaznih_dvorista_02_2019.pdf, PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_zeleni_otoci_i_reciklazna_dvorista_2019.pdf, PDF icon stari_grad_elaborat_o_lokacija_zelenih_otoka_i_reciklaznih_dvorista_02_2019.pdf, PDF icon trnovo_elaborat_o_lokacijama_zelenih_otoka_i_reciklaznih_dvorista_02_2019.pdf, PDF icon vogosca_elaborat_o_lokacijama_zelenih_otoka_i_reciklaznih_dvorista_02_2019.pdf, PDF icon zeleni_otoci_na_javnim_povrsinama_02_2019.pdf, PDF icon zeleni_otoci_na_zasticenim_prirodnim_podrucjima_02_2019.pdf, PDF icon centar_elaborat_o_lokacijama_zelenih_otoka_i_reciklaznih_dvorista_02_2019.pdf
Zahtjev za saglasnost Ministarstva za izradu ekspertiza potrebnih za izradu urbanističkih planova PDF icon 20220621102526.pdf
Zahtjev za saglasnost Ministarstva za izradu ekspertiza potrebnih za izradu urbanističkih planova PDF icon 20220621102502.pdf
OBRAZAC ZA OCJENU PRIJEDLOGA PROJEKTA
UPUTSTVO o kolanju računovodstvene dokumentacije
POSLOVNIK O RADU KOLEGIJA
PROCEDURE I PRAVILA KORIŠTENJA, SIGURNOSTI I ZAŠTITA PODATAKA IT SISTEMA
Kodeks poslovnog ponašanja
Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem "Bijambare"
Plan upravljanja Spomenikom prirode "Vrelo Bosne"