Pretraga

Ukupno 1 - 114 od 114
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Nabavka ažurne geodetske podloge za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP Zetra - Zona sporta i rekreacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2019 3.759,29 3.759,29 "ANGERMEIER" D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš" za UP Igman-Veliko polje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2019 6.996,60 6.996,60 CENTAR ZA EKONOMSKI, TEHNOLOŠKI I OKOLINSKI RAZVOJ - CETEOR SARAJEVO
Nabavka radova "Iznošenje otpada i čišćenje podruma" u Zavodu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2019 2.160,00 2.160,00 O.D "SAR" SARAJEVO
Nabavka klima uređaja - 3 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 5.311,80 5.311,80 ICE-NET D.O.O.
Nabavka panelnih zavjesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2019 1.459,92 27.05.2019 1.459,92 1.459,92 TAPETAR DD
Za RP "Alipašina-Koševo" nabavka usluga izrade podloga geodezije, geologije i revizije geologije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.05.2019 14.675,84 14.675,84 BN PRO, GEOTEHNOS D.O.O. SARAJEVO, INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" BANJA LUKA
Nabavka održavanja sistemske mreže Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 6.879,60 15.05.2019 6.879,60 6.879,60 s.o.d."GOIT"
Nabavka radova "Sanacija dijela fasade objekta Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.05.2019 13.536,90 26.06.2019 13.536,90 13.536,90 KONKRIT D.O.O.
Nabavka usluga "Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka", "Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inžinjersko-geološkim i geotehničkim osobinama terena" i "Revizije projektnog zadatka i elaborata za Izvođenje istra Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.02.2019 46.225,11 15.04.2019 46.225,11 46.225,11 BN PRO,WINNER PROJECT D.O.O.,GEOTEHNOS D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš" za Prostorni plan područje posebnog obilježja Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO)-Smiljevići Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.02.2019 29.484,00 18.04.2019 29.484,00 29.484,00 ENOVA D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge ažuriranja geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP Blažuj Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2019 11.347,97 10.04.2019 11.347,97 11.347,97 BN PRO
Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš" za Izmjene i dopune RP "Sportsko-rekreaciono područje Bjelašnica" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.05.2019 30.888,00 02.07.2019 30.888,00 30.888,00 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" BANJA LUKA
Nabavka usluge " Organizacija stručne edukacije i prezentacije projekata održive urbane mobilnosti, saobraćajnih i urbanističkih rješenja Grada Beograda" za uposlenike Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 4.800,00 04.04.2019 4.800,00 4.800,00 PUTNIČKA AGENCIJA M-97 DOO SARAJEVO
Nabavka ljetnih guma za vozila Zavoda za planiranje razvoja KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 2.100,00 03.04.2019 2.100,00 2.100,00 TR "AS"
Nabavka usluge "Osiguranja uposlenika" Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.04.2019 6.734,99 28.05.2019 6.734,99 6.734,99 ADRIATIC OSIGURANJE D.D.
Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš za RP Gornje Telalovo polje I" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.04.2019
Nabavka usluge obezbjeđenja licenci za "Back to maintenance" za Esri ArcGISS, za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.04.2019 15.748,20 17.05.2019 15.748,20 15.748,20
PLAN JAVNIH NABAVKI ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KS ZA 2019. GODINU Plan nabavki
Nabavka "Prehrambenih artikala za potrebe rada bifea u 2019. godini" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.03.2019 6.498,41 21.05.2019 6.498,41 6.498,41 DEFTER DOO SARAJEVO
Nabavka pružanja usluga za "VPN link 20 Mbps" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2019 6.795,36 6.795,36 LOGOSOFT D.O.O.
Nabavka sanitarne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 2.654,80 2.654,80 PENNY PLUS DOO SARAJEVO
Nabavka elektroinstalaterskih radova - rasvjetna tijela Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2019 6.168,24 6.168,24 ELEKTROKOVINA D.O.O.
Nabavka radova na rekonstrukciji sanitarnih prostorija i građevinsko-zanatskih radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 2.989,58 2.989,58 O.D "SAR" SARAJEVO
Nabavka "Računara sa monitorima, Skenera 44" i Ink printera A3" za potrebe Zavoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.03.2019
Za RP Junakovac nabavka usluge "Revizije projektnog zadatka i elaborata za izvođenje istražnih radova o inžinjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2019 585,00 585,00 DESIGN & QC D.O.O. SARAJEVO
Nabavka i isporuka "Kompjutera, Plotera, Laserskih kopir aparata, Laserski multifunkcijski uređaj, Fax uređaja, HDD za Storage i RAM Memorija" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.11.2018 25.12.2018 54.808,57 54.808,57 TELEGROUP DOO SARAJEVO
Nabavka usluge izrade "Studije o stanju stambenog fonda na području Kantona Sarajevo sa analizom o prednostima uspostavljanja poreza na nekretnine" za potrebe prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 71.370,00 17.12.2018 71.370,00 71.370,00 CEDES
Nabavka "Studije privrede za potrebe urbanističkih planova u Kantonu Sarajevo" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.12.2018 51.714,00 51.714,00 CEDES
Nabavka usluge izrade "Metodologije za ocjenu uticaja na kvalitet zraka za nove zahvate u prostoru i proračun baznog disperzionog modela" za potrebe prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2018 92.313,00 92.313,00 E3 D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge "Snimanje postojećeg stanja nelegalnih deponija" za potrebe izrade Urbanističkih planova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 6.819,93 6.819,93 GEOPROF
Nabavka usluge " Ažuriranje geodetskoh podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka" za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP Vitkovac - lokalitet veza LOT 2C sa ulicom Safeta Zajke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 1.368,90 1.368,90 BN PRO
Nabavka kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 3.272,40 3.272,40 sbc d.o.o. Burotime salon namjestaja
Nabavka ormara i regala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 4.089,15 4.089,15 R&S D.O.O. SARAJEVO
Ugovor o pružanju usluge "Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka" za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP "Podlugovi II" za lokalitet 1a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1.432,08 1.432,08 "ANGERMEIER" D.O.O. SARAJEVO
Ugovor o izvođenju mašinskih instalacija "Zamjena cirkulacione pumpe u podstanici Zavoda" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2018 3.918,92 3.918,92 ITG D.O.O.
Ugovor o nabavci usluge "Aplikativni software" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 6.926,40 6.926,40 IT Consulting O.D.
Ugovor o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP Gradski centar Marijin Dvor za lokalitet Hastahana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 760,46 760,46 BN PRO
Nabavka namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 5.151,30 5.151,30 sbc d.o.o. Burotime salon namjestaja
Nabavka "Austal2000 modula za SelmaGIS" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2018 5.756,40 5.756,40 Theiss d.o.o
Nabavka zimskih guma, kom. 12 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2018 2.293,20 2.293,20 Tr "AS"
Nabavka Baznog modula SelmaGIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 5.978,70 5.978,70 Theiss d.o.o
Nabavka i isporuka "Kompjutera (kom. 7) i plotera (kom. 1)" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2018 35.428,80 15.10.2018 35.428,80 35.428,80 Telegroup doo Sarajevo
Nabavka usluge izrade "Metodologije za ocjenu uticaja na kvalitet zraka za nove zahvate u prostoru" za potrebe prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.06.2018
Nabavka usluga: Ažuriranje geodetskih podloga, izvođenje istražnih geoloških radova i revizija za potrebe izrade RP Junakovac i RP Srebrenički arboretum Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.07.2018
Izvođenje radova na "Rekonstrukciji sanitarnih prostorija" (4 sanitarna čvora WC-a) u objektu Zavoda u ul. Kaptol 16 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2018 6.903,35 6.903,35 O.D "SAR" Sarajevo
Molersko-farbarski radovi za potrebe krečenja Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2018 6.363,16 6.363,16 O.D "SAR" Sarajevo
Nabavka usluga za "Obnovu Microsoft osiguranja i Microsoft usluga, period 2018. do 2021. godine" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.07.2018 64.151,00 06.08.2018 64.151,00 64.151,00 REBUS d.o.o.
Nabavka studije "Izrada strategije brendiranja Kantona Sarajevo - model izgradnje brenda KS" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.07.2018 34.866,00 04.09.2018 34.866,00 34.866,00 Ekonomski institut Sarajevo
Nabavka servera za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.06.2018 17.989,00 14.08.2018 21.047,13 21.047,13 KODEKS D.O.O.
Nabavka sredstava i opreme za ličnu zaštitu za potrebe uposlenika Zavoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.07.2018
Ukupno po stranici 399.507,90 714.532,46 714.532,46