Pretraga

Ukupno 1 - 59 od 59
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Nabavka i isporuka "TONERA I KETRIDŽA za 2018.-2020. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.10.2017
Nabavka "Kancelarijskog materijala u 2018.-2020. godini" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2018
Nabavka i isporuka "Prehrambenih artikala za potrebe bifea u 2018. godini" za potrebe Zavoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.01.2018
Nabavka usluge za izradu studije "Odvodnja i tretman sanitarnih otpadnih i oborinskih voda na području Kantona Sarajevo" za potrebe Urbanističkih planova urbanih područja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.09.2017 136.890,00 19.02.2017 136.890,00 136.890,00 Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo
Nabavka i isporuka "Goriva i maziva u 2018. godini" za potrebe Zavod aza planiranje razvoja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.11.2017
Nabavka geodetske i geološke podloge, te revizije geologije za potrebe izrade RP TMZ-FEROELEKTRO i UP POŠTA-SUD LOT 4. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.11.2017 1.287,00 1.287,00 "GEO NOVO" d.o.o.
Nabavka geodetske i geološke podloge, te revizije geologije za potrebe izrade RP TMZ-FEROELEKTRO i UP POŠTA-SUD: LOT 2 - Nabavka geološke podloge za potrebe izrade RP TMZ FEROELEKTRO Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2017
Nabavka geodetske i geološke podloge, te revizije geologije za potrebe izrade RP TMZ-FEROELEKTRO i UP POŠTA-SUD: LOT 1-Nabavka ažurne geodetske podloge za izradu RP TMZ FEROELEKTRO Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2017 5.253,00
Poziv za učešće na javnom, anonimnom, jednostepenom konkursu za izradu "Idejnog urbanističkoarhitektonskog rješenja Parka minijatura sa prijedlogom izrade modela objekata u obuhvatu Edukacionorekreacionog eko kampa, Zaštićeni pejzaž Bijambare" Pokretanje i tok postupka konkurs za izradu idejnog rješenja 22.11.2017
Nabavka "Kancelarijskog materijala u 2018.-2020. godini" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.11.2017 23.11.2017 41.959,00 41.959,00 EXCLUSIVE D.O.O.
Nabavka "Higijenskog materijala u 2018.-2020. godini" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.11.2017
Nabavka "Rezervnih dijelova za kompjutersku opremu za 2018.-2020. godinu" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.10.2017 22.093,00 20.12.2017 22.093,00 22.093,00 REBUS d.o.o.
"Obnova Microsoft osiguranja i Microsoft usluga, period 2017.-2018. godine" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.10.2017 63.063,00 28.11.2017 63.063,00 63.063,00 REBUS d.o.o.
Nabavka i isporuka "TONERA I KETRIDŽA za 2018.-2020. godinu" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.10.2017 41.959,00 23.11.2017 41.959,00 41.959,00 EXCLUSIVE D.O.O.
Nabavka i ugradnja motora, turbine unutarnjih jedinica klima uređaja Toshiba (server soba) za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2017 1.521,00 1.521,00 ICE-NET D.O.O.
Nabavka naknadnih elektroinstalaterskih radova za "Vatrodojavnu centralu i Telefonsko-računarsku opremu" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2017 1.126,00 1.126,00 Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo
Nabavka UPS EATON PowerWAVE 2U za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2017 2.574,00 2.574,00 REBUS d.o.o.
Nabavka Licenci "Back to maintance" ESRI ArcGIS softver za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.09.2017 41.090,00 24.10.2017 41.090,00 41.090,00 GDi d.o.o. Sarajevo
Nabavka opreme i izvođenje radova na sanaciji Kotlovnice za grijanje za Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Bosanski kulturni centar (BKC) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.09.2017 24.10.2017 98.514,00 ITG D.O.O.
Nabavka "Laptopa DELL, Inspiration 15-5578" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 3.022,00 3.022,00 REBUS d.o.o. Sarajevo
Nabavka usluge "Prijevod dokumenta STRATEGIJA RAZVOJA KANTONA SARAJEVO 2014.-2020. god. sa bosanskog na engleski jezik" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 4.991,00 4.991,00 Edukaconi Centar Barbados
Nabavka "Guma za vozila GOLF VII i ŠKODA OKTAVIJA" za potrebe vozila u posjedu Zavoda (8 komada) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 1.119,00 1.119,00 Tr "AS"
Nabavka laptopa za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2017 1.146,00 1.146,00 REBUS d.o.o.
Nabavka usluga izrade ažurnih geodetskih i geoloških podloga, te reviziju geologije za potrebe izrade RP "SARAJEVOGAS - BOSNALIJEK" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.05.2017 29.06.2017 2.768,00 2.768,00 "ANGERMEIER" D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge izrada ažurnih geodetskih i geoloških podloga, te revizija projektnog zadatka i elaborata geologije za potrebe izrade RP "ZABRĐE" i RP "HEPOK - ČENGIĆ VILA III". Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.06.2017
Nabavka i isporuka "Aparata za kafu, mlina za kafu i depuratora" za potrebe bifea u Zavodu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.03.2017 28.04.2017 6.044,00 6.044,00 VINEX EXPORT IMPORT D.O.O.
Nabavka radova za izvođenje elektroinstalaterskih radova za "VATRODOJAVNU CENTRALU I TELEFONSKO-RAČUNARSKU OPREMU" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.07.2017 18.111,00 18.111,00 Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajev
Nabavka "3 Kompjutera" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.05.2017 11.07.2017 4.078,00 4.078,00 REBUS d.o.o.
Nabavka usluge "Monitoring Zavoda u 2017.-2019. god." Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.04.2017 819,00 SWORD SECURITY D.O.O.
Nabavka usluge o "Zakonski potrebnim ispitivanjima i kontroli instalacija u Zavodu u 2017.-2019. godine" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.04.2017 2.493,00 2.493,00 INZA LAB D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge "Stalni pristup internetu i VPN konekcija" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2017 5.917,00 27.01.2017 5.917,00 Logosoft
Nabavka usluge "Internet konekcije u 2017. - 2019. god." za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2017 15.03.2017 20.638,00 20.638,00 Logosoft d.o.o.
Nabavka usluge "Održavanje sistemske mreže" za potrebe Zavoda u narednih šest mjeseci (januar-juni 2017. godine) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.01.2017 3.510,00 s.o.d."GOIT"
Prevod Strategije razvoja KS Plan nabavki 01.02.2017
Održavanje biro-tehničke opreme Plan nabavki 01.04.2017
Microsoft licence Plan nabavki 01.04.2017
Obezbjeđenje objekata (protivprovalno) Plan nabavki 01.03.2017
Ispitivanje i kontrola instalacija u Zavodu Plan nabavki 01.02.2017
Internet Zavoda i VPN konekcija Plan nabavki 01.11.2016
Nabavka održavanja vozila za 2017. godinu Plan nabavki 01.11.2016
Rezervni dijelovi za kompjutersku opremu Plan nabavki 01.05.2017
Nabavka robe za bife u Zavodu Plan nabavki 01.12.2016
Nabavka goriva i maziva za 2017. godinu Plan nabavki 01.11.2016
Nabavka tonera i ketridža za 2017. godinu Plan nabavki 01.03.2017
Nabavka higijenskog materijala za 2017. godinu Plan nabavki 01.11.2016
Nabavka kancelarijskog materijala za 2017. godinu Plan nabavki 01.11.2016
Nabavka usluge "Ažuriranje osnovne topografske karte 1:5000 urbanih područja Kantona Sarajevo" (OTK5000) za potrebe izrade Urbanističkih planova urbanog područja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.02.2017 08.05.2017 315.127,00 315.127,00 infomap
Nabavka i isporuka prehrambenih artikala za potrebe rada bifea u 2017. godini u Zavodu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.11.2016 4.678,90 20.01.2017 4.678,90 4.678,90 PENNY PLUS
"Rješenje i uspostavljanje stalnih veza za razmjenu računarskih podataka između općina Kantona Sarajevo (Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilidža i Vogošća), Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.01.2017
Nabavka "Kancelarijskog naještaja-ormara" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2016 4.578,21 4.578,21 R&S D.O.O. SARAJEVO
Ukupno po stranici 320.943,90 752.602,11 840.870,11