Pretraga

Ukupno 1 - 75 od 75
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Nabavka namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 5.151,30 5.151,30 sbc d.o.o. Burotime salon namjestaja
Nabavka i isporuka "Kompjutera (kom. 7) i plotera (kom. 1)" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.08.2018
Nabavka usluga: Ažuriranje geodetskih podloga, izvođenje istražnih geoloških radova i revizija za potrebe izrade RP Junakovac i RP Srebrenički arboretum Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.07.2018
Molersko-farbarski radovi za potrebe krečenja Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2018 6.363,16 6.363,16 O.D "SAR" Sarajevo
Nabavka usluga za "Obnovu Microsoft osiguranja i Microsoft usluga, period 2018. do 2021. godine" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.07.2018 64.151,00 06.08.2018 64.151,00 64.151,00 REBUS d.o.o.
Nabavka studije "Izrada strategije brendiranja Kantona Sarajevo - model izgradnje brenda KS" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.07.2018 34.866,00 04.09.2018 34.866,00 34.866,00 Ekonomski institut Sarajevo
Nabavka usluge izrade "Metodologije za ocjenu uticaja na kvalitet zraka za nove zahvate u prostoru" za potrebe prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.06.2018
Nabavka servera za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.06.2018 17.989,00 14.08.2018 21.047,13 21.047,13 KODEKS D.O.O.
Nabavka sredstava i opreme za ličnu zaštitu za potrebe uposlenika Zavoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.07.2018
Nabavka usluga za „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Revizije Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje ist Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.06.2018 9.359,00 30.07.2018 9.359,00 9.359,00 BN PRO
Nabavka usluge "Osiguranje uposlenika" Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2018 9.360,00 25.05.2018 4.894,00 4.894,00 Adriatic osiguranje d.d.
Nabavka usluge "Kolokacija hardverske opreme u Data Centar u periodu 2018-2020. godina" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.03.2018 25.272,00 25.05.2018 25.272,00 25.272,00 Logosoft d.o.o.
Nabavka usluge izrade „ELABORATA RAZVOJA URBANIH ZELENIH POVRŠINA“ za potrebe Urbanističkih planova urbanog područja Kantona Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća, Trnovo, Hadžići i Ilijaš) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.04.2018
Poziv za učešće na javnom, anonimnom, jednostepenom konkursu za izradu "Idejnog urbanističkoarhitektonskog rješenja" Pokretanje i tok postupka konkurs za izradu idejnog rješenja 21.03.2018
Prva izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 13.03.2018
Nabavka "Elektroinstalaterskih radova-rasvjeta" u Zavodu za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 5.867,00 E-Strom d.o.o.
Nabavka Studije "Vodosnadbijevanje na području Kantona Sarajevo" za potrebe Urbanističkih planova urbanih područja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.02.2018 226.792,00 26.04.2018 226.792,00 226.792,00 IPSA INSTITUT doo
Nabavka usluga za izradu geoloških podloga i reviziju projektnih zadataka i elaborata za potrebe izrade RP TMZ FEROELEKTRO i RP SARAJEVOGAS-BOSNALIJEK Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.01.2018
Nabavka usluge "Održavanje vozila u 2018 -2020. godini" u vlasništvu Zavoda Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.02.2018 05.04.2018 3.510,00 3.510,00 TRIAB d.o.o.
Nabavka "Kancelarijskog namještaja - ormar" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2017 415,00 R&S D.O.O. SARAJEVO
Nabavka "Održavanja softverske aplikacije" za potrebe računovodstva u Zavodu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2017 374,00 PlumSoft d.o.o.
Nabavka "Limarskih i molersko-farbarskih radova" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2017 257,00 O.D "SAR" Sarajevo
Nabavka "Instalacije, konfiguracije i uspostave servisa za nadogradnju softverske licence" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 3.949,00 Time Code d.o.o. Sarajevo
Nabavka "Instalacija baze, migracije podataka i servis sa postojeće Esri SDE baze na novu ArcGis Geodatebase" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2017 6.435,00 IT Consulting O.D.
Nabavka "Ručnog GPS uređaja Trimble Juno 5B" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 6.411,00 BN PRO
Nabavka usluge "Održavanje sistemske mreže" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 6.879,00 6.879,00 s.o.d."GOIT"
Nabavka "Elektronskih komponenti, uređaja i dijelova" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2017 4.939,00 4.939,00 Time Code d.o.o. Sarajevo
PLAN NABAVKI ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KS ZA 2018. GODINU Plan nabavki 23.02.2018
IZVJEŠTAJ O NABAVKAMA ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KS U 2017. GODINI Plan nabavki 26.02.2018
Nabavka i isporuka "TONERA I KETRIDŽA za 2018.-2020. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.10.2017
Nabavka "Kancelarijskog materijala u 2018.-2020. godini" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2018
Nabavka i isporuka "Prehrambenih artikala za potrebe bifea u 2018. godini" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2018 6.329,23 26.03.2018 6.329,23 6.329,23 Gold Mignon doo
Nabavka usluge za izradu studije "Odvodnja i tretman sanitarnih otpadnih i oborinskih voda na području Kantona Sarajevo" za potrebe Urbanističkih planova urbanih područja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.09.2017 136.890,00 19.02.2017 136.890,00 136.890,00 Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo
Nabavka i isporuka "Goriva i maziva u 2018. godini" za potrebe Zavod aza planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.11.2017 10.023,00 22.01.2018 10.023,00 10.023,00 HIFA D.O.O. TEŠANJ
Nabavka geodetske i geološke podloge, te revizije geologije za potrebe izrade RP TMZ-FEROELEKTRO i UP POŠTA-SUD LOT 4. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.11.2017 1.287,00 1.287,00 "GEO NOVO" d.o.o.
Nabavka geodetske i geološke podloge, te revizije geologije za potrebe izrade RP TMZ-FEROELEKTRO i UP POŠTA-SUD: LOT 2 - Nabavka geološke podloge za potrebe izrade RP TMZ FEROELEKTRO Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2017
Nabavka geodetske i geološke podloge, te revizije geologije za potrebe izrade RP TMZ-FEROELEKTRO i UP POŠTA-SUD: LOT 1-Nabavka ažurne geodetske podloge za izradu RP TMZ FEROELEKTRO Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2017 5.253,00
Poziv za učešće na javnom, anonimnom, jednostepenom konkursu za izradu "Idejnog urbanističkoarhitektonskog rješenja Parka minijatura sa prijedlogom izrade modela objekata u obuhvatu Edukacionorekreacionog eko kampa, Zaštićeni pejzaž Bijambare" Pokretanje i tok postupka konkurs za izradu idejnog rješenja 22.11.2017
Nabavka "Kancelarijskog materijala u 2018.-2020. godini" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.11.2017 23.11.2017 41.959,00 41.959,00 EXCLUSIVE D.O.O.
Nabavka "Higijenskog materijala u 2018.-2020. godini" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.11.2017 2.188,77 26.12.2017 2.188,77 2.188,77 Defter doo sarajevo
Nabavka "Rezervnih dijelova za kompjutersku opremu za 2018.-2020. godinu" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.10.2017 22.093,00 20.12.2017 22.093,00 22.093,00 REBUS d.o.o.
"Obnova Microsoft osiguranja i Microsoft usluga, period 2017.-2018. godine" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.10.2017 63.063,00 28.11.2017 63.063,00 63.063,00 REBUS d.o.o.
Nabavka i isporuka "TONERA I KETRIDŽA za 2018.-2020. godinu" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.10.2017 41.959,00 23.11.2017 41.959,00 41.959,00 EXCLUSIVE D.O.O.
Nabavka i ugradnja motora, turbine unutarnjih jedinica klima uređaja Toshiba (server soba) za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2017 1.521,00 1.521,00 ICE-NET D.O.O.
Nabavka naknadnih elektroinstalaterskih radova za "Vatrodojavnu centralu i Telefonsko-računarsku opremu" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2017 1.126,00 1.126,00 Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo
Nabavka UPS EATON PowerWAVE 2U za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2017 2.574,00 2.574,00 REBUS d.o.o.
Nabavka Licenci "Back to maintance" ESRI ArcGIS softver za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.09.2017 41.090,00 24.10.2017 41.090,00 41.090,00 GDi d.o.o. Sarajevo
Nabavka opreme i izvođenje radova na sanaciji Kotlovnice za grijanje za Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Bosanski kulturni centar (BKC) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.09.2017 24.10.2017 98.514,00 ITG D.O.O.
Nabavka "Laptopa DELL, Inspiration 15-5578" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 3.022,00 3.022,00 REBUS d.o.o. Sarajevo
Nabavka usluge "Prijevod dokumenta STRATEGIJA RAZVOJA KANTONA SARAJEVO 2014.-2020. god. sa bosanskog na engleski jezik" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 4.991,00 4.991,00 Edukaconi Centar Barbados
Ukupno po stranici 716.678,00 817.047,59 891.853,59